Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 6. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Inspirativní projekt: webový portál nostrifikace.mkc.cz

Inspirativní projekt: webový portál nostrifikace.mkc.cz

Webový portál nostrifikace.mkc.cz je jedním výstupů projektu Využití kvalifikace migrantů, který realizovalo Multikulturní centrum Praha v letech 2012—14. Portál shromažďuje na jednom místě informace o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace a naviguje návštěvníka portálu celým procesem uznávání vzdělání a kvalifikace. Portál využívají jak sami cizinci, tak i pracovníci institucí veřejné správy či organizací poskytujících pracovní poradenství migrantům. Článek tak přináší další popis českého inspirativního projektu v oblasti integrace migrantů.

Soulad vzdělání a kvalifikace migrantů a práce, kterou skutečně vykonávají, je často chápán jako ukazatel dobré míry integrace na pracovním trhu. I když dokumenty Evropské Unie označují využití lidského potenciálu migrantů za důležitou součást jejich integrace, i nadále často kvalifikovaní migranti vykonávají práci, při níž nevyužívají své vzdělání a kvalifikaci. Statistiky MPSV o práci migrantů v ČR, shromažďované do roku 2011, naznačují, že měla zhruba čtvrtina zaměstnaných cizinců ze zemí mimo EU vyšší vzdělání, než bylo pro danou pozici požadováno (Leontiyeva, Pokorná 2014). Další práce o ukrajinských migrantech v ČR (založená na analýze dostupných statistik a kvantitativním šetření) odmítla stereotyp, podle něhož má průměrný Ukrajinec/Ukrajinka v České republice univerzitní diplom a pracuje na stavbě či uklízí. Ze srovnání vzdělanostní a zaměstnanostní struktury ukrajinských migrantů ale přesto vyplynulo, že dochází ke značnému plýtvání lidským kapitálem a také, že ani pro vysoce vzdělané migranty není jednoduché prosadit se na českém pracovním trhu. (Leontiyeva 2014).

Projekt Využití kvalifikace migrantů poukazoval na existující bariéry bránící plnému využití kvalifikačního potenciálu migrantů (viz výzkumné zprávy a konference) a přinesl také nový praktický nástroj, který proces uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace zpřehlednil a usnadnil (viz webový portál).    

Získání oficiálního dokladu o tom, že jsou vzdělání a praxe získaná v zahraničí srovnatelná se vzděláním a praxí získanými v České republice je pro mnohé cizince nezbytným předpokladem k nalezení odpovídajícího uplatnění na českém trhu práce. Vyřízení takového dokladu je však pro ně mnohdy administrativně náročné a znamená další administrativní zátěž v jejich již tak složité situaci migrantů. Absence nostrifikace dosaženého vzdělání přitom může (společně s dalšími bariérami, jako jsou například nedostatečné jazykové kompetence nebo diskriminace na trhu práce) vést k tomu, že cizinci ani po letech pobyt u ČR nepracují na pozici, která odpovídá jejich kvalifikaci.

Portál nostrifikace.mkc.cz se proto snaží zmírnit bariéry, které jsou spjaté s administrativou ohledně uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace. Zaměřuje se především na poskytování informací migrantům, ale mohou jej využívat i pro pracovníci služeb poskytujících pracovní poradenství migrantům, zaměstnavatelé migrantů a orgány, které se uznáváním zahraničního vzdělávání a kvalifikace zabývají.

Portál na jednom místě shromažďuje informace o uznávání zahraničního vzdělání a kvalifikace pro účely dalšího studia, zaměstnání, nebo živnostenského podnikání fyzických osob. Webová stránka uživatelům umožňuje se rychle orientovat v celém procesu a najít instituci, která má uznávání vzdělání či kvalifikace v dané oblasti v kompetenci. Také přehledně rozděluje celý proces do jednotlivých kroků a srozumitelně naviguje návštěvníka portálu zdánlivě složitým administrativním postupem. Informace obsažené na portálu zahrnují i seznam legislativy a slovníček pojmů, které napomohou uživatelům porozumět celému procesu a dodají jim znalost potřebné terminologie v jednání s úřady. Struktura celého procesu a jednotlivé kroky jsou zpracovány do karet, které lze vytisknou. Uživatel je tak může mít vždy při ruce při plnění jednotlivých kroků, nebo je může poskytnout klientům poradenských služeb.

Uživatel portálu nejdříve prochází rozcestníky, které jej navedou na postup odpovídající jeho/její situaci. Cesta ke správnému postupu se odvíjí od toho, za jakým účelem uživatel potřebuje své vzdělání či kvalifikaci uznat. Tento rozcestník se nachází jednak na domovské stránce, jednak na levé záložce. Dále si již uživatel cestu vybírá dle specifik svého vzdělání a kvalifikace, dle toho zda je či není občanem EU a řady dalších kritérií. Cesta, kterou uživatel prošel, se vždy přehledně zobrazí na levé záložce. Postup je pak rozepsán do jednotlivých kroků. Po kliknutí na každý z něj se zobrazí podrobnější popis postupu a otázky, které mohou vyvstat. Odpovědi se rozbalí opět po rozkliknutí dané otázky.

I přes snahu zjednodušit úřední jazyk, bylo nezbytné na stránkách částečně odbornou terminologii ponechat, a to ať již proto, že ji žadatel potřebuje při styku s úřady, či proto, že pro daný termín neexistuje ekvivalent. Pojmy, které by uživatelům nemusely být jasné, jsou vyznačené zeleně a podtržítkem a vysvětlené ve slovníčku pojmů. Kliknete-li na ně, zobrazí se jejich vysvětlení. Neznámé pojmy lze též vyhledat pomocí vyhledávače, který se nachází na horní liště.

Body, na které je třeba dát pozor a které bývají opomíjeny, jsou vyznačeny ikonou s vykřičníkem. Jde často o dílčí záležitosti, které se mohou jevit jako nepodstatné detaily, často nicméně na nich celá žádost ztroskotá. U jednotlivých pasáží se pak nachází okénka se značkou paragrafu. Odkazují na části legislativy, ve které je daná část procesu ukotvena. Po rozkliknutí se uživateli opět zobrazí celé znění části zákona, na kterou text odkazuje.

Portál vyvinulo Multikulturní centrum Praha a po skončení realizace projektu v roce 2014 byl předán do správy organizace META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů, která v současnosti periodicky aktualizuje jeho obsah. Informace na portálu jsou nyní k dispozici v české a anglické jazykové variantě. Hosting portálu je dlouhodobě udržitelný a zajišťuje jej organizace Multikulturní centrum Praha.

Od spuštění portálu na přelomu let 2013/14 jeho návštěvnost setrvale narůstá. Zatímco v roce 2014 se jednalo o 15 000 návštěv, za rok 2018 jich bylo již přes 38 000. Průměrná doba trvání návštěvy je 2 minuty 11 sekund, což při míře okamžitého opuštění (bounce rate) kolem 50 % naznačuje, že návštěvníci, kteří se na portálu zdrží, zde skutečně hledají informace. Necelá polovina návštěvníků přichází na portál z vyhledávače Google, nicméně přes 40 % návštěv se uskuteční na základě zadání webové adresy portálu do prohlížeče – podstatná část návštěvníků tedy portál zná a opakovaně se na něj vrací. Téměř 50 % návštěv portálu je uskutečněno ze zahraničí (nejčastěji ze Slovenska, Ruska, USA či Ukrajiny).

Zdroj obrázku: Freepik.com

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

29. 6. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲