Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Webové portály

V této sekci najdete přehled webových stránek a portálů, které se věnují migraci a integraci.

Webové portály

Specializované a informační weby státních institucí

Zdravotní pojištění cziznců

Praktické informace o zdravotním pojištění cizinců na území ČR s trvalým pobytem i bez povolení k trvalému pobytu.

Volná pracovní místa pro cizince

Nabídka volných pracovních míst pro cizince ze zemí Evropské unie i mimo ni. Zájemci o práci v České republice se na Portálu ministertva práce a sociálních věcí mohou zaregistrovat a také procházet nabídku volných míst.

Prezentace pro cizince o českém systému zdravotnictví

Interaktivní prezentace systému českého zdravotnictví.

Informace pro cizince žijící v ČR

Důležité informace týkající se především vstupu a pobytu na území České republiky, státního občanství a manželství cizinců.

Informace o živnostenském podnikání cizinců na území České republiky

Informační materiál pro zahraniční
fyzické osoby podnikající podle živnostenského zákona
na území České republiky

Formuláře žádostí pro cizince

Formuláře žádostí o víza a povolení k pobytu, potvrzení o ubytování a o přijetí ke studiu.

Čeština pro cizince

Kompletní informační servis o povinné státní zkoušce z českého jazyka požadované pro trvalý pobyt v České republice.

Cizinci v České republice

Stránky poskytují zásadní dokumenty a informace podporující koordinaci postupu v realizaci integrace cizinců v České republice, především ze zemí mimo Evropskou unii. Web je určen zejména pro zaměstnance státní správy a samosprávy a pracovníky nestátních neziskových organizací Stránky jsou společným projektem Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva vnitra.

Specializované weby nevládních organizací

Předsudky jsou OUT

Vzdělávací projekt organizace Step by step na středních školách, který boří předsudky a stereotypy ve společnosti.

Pracovnice v domácnsoti

Informační projekt o migrantkách a pro migrantky pracující v českých domácnostech

Migration4media

Hlavním cílem programu v rámci Človka v tísni je poskytovat veřejnosti objektivní informace o migraci v Česku prostřednictvím médií a dalších zdrojů informací, ale také bořit zaběhlé stereotypy o cizincích, a tak přispívat k lepšímu soužití imigrantů a většinové společnosti.

Migraceonline

Specializovaný web a fórum Multikulturního centra Praha pro kritickou diskuzi o migraci v ČR a v zemích střední a východní Evropy. Mapuje výzkum, vývoj legislativy, migrační a azylové politiky a činnost vládních i nevládních organizací.

MIGHEALTHNET-Informační síť o dobré praxi ve zdravotní péči pro migranty a etnické menšiny v Evropě

Interaktivní webové stránky o zdraví migrantů a menšin v České republice vytvořený za finanční pomoci Evropské komise.

Mezikulturní dialog

Portál vznikl jako součást národního projektu Společně napříč kulturami v rámci Evropského roku mezikulturního dialogu 2008. Hlavním cílem portálu je vytvoření otevřené platformy zaměřené na téma mezikulturního dialogu, který přispívá k řešení cílů migrační a integrační politiky v ČR.

Media4us

Evropský projekt Media for us usiluje o zvýšení povědomí evropské veřejnosti o migraci a migrantech. Mladí migranti ze třetích zemí vyškolení v mediálních dovednostech se vyjadřují k celospolečenským tématům. Projekt realizuje Multikulturní centrum Praha mkc společně s partnery z dalších sedmi evropských zemí.

Inkluzivní škola-začleňování žáků cizinců

Informační portál zřízený občanským sdružením META je zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému. Poskytuje informace o migraci a metodická východiska pedagogům při vzdělávání cizinců.

Euroskop-práva zaměstnanců v EU

Internetový portál zaměřující se na Evropskou unii, jehož hlavní cíl počívá v zajištění kvalitních a dostupných informací o Evropské unii. K nalezení jsou praktické informace o studiu, práci, podnikání či pobytu na úžemí Evropské unie.
...nahoru ▲