Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Témata

Interkulturní vzdělávání

Interkulturní a multikulturní vzdělávání je zásadní v prevenci předsudků a předsudečného násilí. Rubrika mapuje tipy, aktivity a vzdělávací programy do výuky na základních i středních školách.  

Migrace a EU

Jednotlivé evropské státy vyvinuly v minulosti odlišné přístupy k řízení mezinárodní migrace. Důvodem byla odlišnost migračních proudů, společenských podmínek, ale také politických tradic a kultury. Paralelně s tímto vývojem začala být od osmdesátých let oblast migrace a azylu předmětem integračních snah Evropské unie. Mezi oblasti, kde je ...

Uprchlictví a azyl

Co znamená být uprchlíkem ve střední a východní Evropě? Jak zasahuje do migračních strategií uprchlíků vytváření nových a boření dosavadních hranic? Jaké jsou sociální, psychologické a politické aspekty procesu integrace uprchlíků? Jak jsou uprchlíci zapojeni do transnacionálních sítí a jaký to má vliv na různé aspekty jejich života? Jak ...


Minulá témata

Lidová škola migrace

Nestačí vám, co se dozvídáte v médiích o mezinárodní migraci? Ptáte se, proč právě dnes v Evropě a České republice rostou obavy z migrace? Co říká postavení cizinců v Česku o kvalitě naší demokracie? V novém cyklu přednášek, debat a komentovaných procházek po Praze hodláme spolu s řadou odborníků a odbornic srozumitelně představit jednotliv...

Pracovní migrace

Ačkoliv mají cizinci na českém trhu práce ze zákona právo na rovné zacházení, v praxi jsou z různých důvodů zranitelnější. Obecně mají obtížnější přístup k zaměstnání, dostávají za stejnou práci menší mzdu a bývají vystaveni horším pracovním podmínkám. Přitom uplatnění na trhu práce přitom hrají zásadní roli v procesu začleňování mi...

Integrace

Integrace je v současné době jedním z nejskloňovanějších termínů v souvislosti s přítomností migrantů v Evropě. V tomto tématu se otevírá prostor pro diskuzi o zdánlivě neproblematických, ale přesto nejasných a rozporných otázkách, které s tímto tématem souvisí. Koho a kam chceme integrovat? Jak lze změřit míru ...

Regularizace nelegální migrace

Regularizace, jinými slovy legalizace neregulérního statutu imigrantů prostřednictvím zákona,  je na jedné straně jedním z účinných řešení nelegality cizinců, na straně druhé patří mezi nejvíce diskutované nástroje řízení migrace, neboť oslabuje moc státu při kontrole migračních pohybů na jeho území. Regularizace může mít ...

Gender a migrace

Gender – ve smyslu sociální konstrukce ženství a mužství a nerovností z této konstrukce vyplývajících – zásadně ovlivňuje migraci a její dopady na společnost a jednotlivce na mnoha různých úrovních: kdo migruje, proč, kam, na jak dlouho a s jakými dopady? Genderové ideologie také (často implicitně) formují migrační politiky a fungování instit...

Víza a hranice

Otevření vnitřních hranic Evropské unie je spojeno se zvýšenou kontrolou na jejích vnějších hranicích. Pro občany třetích zemí bývá získání víza do zemí Evropské unie finančně i časově nákladný proces. Zatímco dlouhodobá víza zůstávají v kompetenci jednotlivých členských států, systém vydávání krátkodobých víz je v rámci ...

Migrace a rozvoj

Vnímat souvislost mezi migrací a rozvojem není vlastně nic jiného než vnímat globalizovaný svět v jeho celistvosti, tedy vnímat, jak migrace ovlivňuje země vysílající i přijímající a jak situace v konkrétních zemích či regionech naopak ovlivňuje migraci. Přesto je  téma migrace a rozvoje prosazováno zejména na politické úrovni jak...

Nový zákon o občanství

Dne 1. února 2012 předložilo Ministerstvo vnitra ČR vládě návrh nového zákona o státním občanství České republiky, který byl po řadě diskuzí (legislativní proces můžete zpětně vidět zde) v polovině roku 2013. 

Nové cizinecké zákony

Po více jak dvou letech příprav rozeslalo Ministerstvo vnitra začátkem května 2013 do mezirezortního připomínkového řízení svoji představu cizinecké legislativy, která měla zásadním způsobem změnit stávající právní úpravu pobytu cizinců z EU i z tzv. třetích zemí. Vzhledem k silné kritice, kterou návrhy tří nových zákonů vyvolaly, bylo j...

Kauza STROMKAŘI

V březnu 2009 se na Sapě, vietnamské tržnici na Praze 4, konaly nábory firmy Affumicata na sázení stromků v českých lesích. Práce byla nabídnuta stovkám vietnamských pracovníků propuštěných z průmyslu v důsledku ekonomické krize. Místo toho ale dostali zaplaceno za část práce anebo obdrželi pouze malé zálohy, které nestačily ani...

Migrace a Ostravsko

Ostravská aglomerace je prostorem, který se v období rané industrializace de facto zformoval díky přistěhovalectví za prací. Migrační saldo se ovšem během sto padesáti let postupně začalo přesouvat do negativních hodnot a z hlediska celorepublikového srovnání není Ostravsko v současné době výrazně atraktivní oblastí pro přes-hraniční přistěhoval...

Rovné příležitosti a rasismus

Tomuto tématu se věnujeme v souvislosti s vyhlášením roku 2007 Evropským rokem rovných příležitostí pro všechny. Zaměřujeme se na otázky institucionálních a strukturálních podmínek pro existenci rasismu, otázku politické korektnosti v českém a komparativním evropském a americkém kontextu a plánujeme zveřejnit případové studie o rasismu a xenofobii...

Ekonomický rozvoj, sociální stát a občanství

Články zahrnuté v tomto tématu, ačkoli rozdílné svým empirickým zaměřením, se zamýšlejí nad různými propojeními pojmu občanství se souvisejícími otázkami ekonomického rozvoje a sociálního blahobytu. Pojem občanství, který definuje práva a povinnosti občanské společnosti vůči státu a naopak (Hay 1996), prostupuje mnoha tématy moderní akadem...

Politická ekonomie migrace a mobility v EU

Přispěvatelé: Ian Bruff, Izabela Grabowska-Lusinska, Martin Ruhs, Sam Scott

Texty v tomto tematickém okruhu mají společný cíl: nabídnout argumenty pro začlenění otázek migrace a mobility do procesů tvorby a provádění národní politické ekonomiky v rámci EU. Rozmanitost a šíře...

Média a menšiny

Média hrají velkou roli při utváření pohledu většinové společnosti na nově příchozí. Často ale jejich prostřednictvím dochází ke zkreslení představy o jednotlivých cizincích, neúplné a nevyvážené informace vedou k dezinterpretaci faktů i k vytváření negativních obrazů.

Česká s...


...nahoru ▲