Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 1. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU

Inspirativní projekt: iDobrovolnik.cz

Inspirativní projekt: iDobrovolnik.cz

Projekt iDobrovolnik.cz vznikl jako odpověď na otázku, jak v Česku najít jednoduchou cestu propojující nabídku a poptávku dobrovolné pomoci uprchlíkům. Webová stránka projektu, která funguje v pěti jazykových verzích, nabízí možnost snadné registrace dobrovolníkům i zájemcům o jejich služby z řad uprchlíků, a výrazně tak zefektivňuje správu dobrovolnické databáze a koordinaci pomoci. Díky projektu se daří nejen poskytovat jednorázovou pomoc, ale často plní také hlubší socializační funkci. V několika případech se již stalo, že se formální vztah uprchlíka a jeho mentora-dobrovolníka proměnil v ryze neformální přátelství. Článek tak přináší další popis českého inspirativního projektu v oblasti integrace migrantů.

Mimo nedostatku v materiální oblasti trápí uprchlíky velmi často pocity naprostého vykořenění a osamění. Možnosti vytvořit si vazby na českou společnost jsou omezené a vše jen zhoršuje jazyková bariéra. Mnoho Čechů (především studentům, ale nejen těch) si tíživou situaci uprchlíků uvědomuje, není jim lhostejná, mají zájem aktivně se podílet na jejím zlepšení a nabízejí se jako dobrovolníci organizacím působícím v této oblasti. Aby byla jejich dobrá vůle využita co nejúčelněji, iniciovala Česká kancelář Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) vznik databáze dobrovolníků, která by měla zajistit, že se pomoc dostane k těm, kdo o ni stojí a potřebují ji.

Databáze vznikla roku 2013, tedy nikoli až v letech uprchlické krize, jak by se dalo očekávat.  V zásadě reagovala na situaci souvisejícím s přesídlovacím programem a příchodem uprchlíků z Barmy a obecně pak také na podněty klientů uprchlických zařízení i mimo ně. Databázi nyní provozuje již zmíněná Česká kancelář UNHCR a dobrovolnické aktivity koordinuje její smluvní partner – Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU). „V předchozích letech projekt cílil na osoby s uznanou mezinárodní ochranou ve městech, kde se nacházejí tzv. integrační azylová střediska (tj. Brno, Jaroměř, Havířov a Ústí nad Labem), a Praze (v Praze šlo především o klienty OPU s uznanou mezinárodní ochranou bydlící v soukromých bytech, případně o uprchlíky, kteří se sami přihlásili přes webovou stránku projektu; pozn. autorky). Tento rok jsme projekt rozšířili i o střediska Správy uprchlických zařízení, kde pobývají žadatelé (tj. Kostelec nad Orlicí, Zastávku u Brna a Havířov),“ říká koordinátorka projektu z OPU Pavla Merhautová.

Z praktického hlediska je důležité, že webová stránka iDobrovolnik.cz je k dispozici ve více jazycích, a to v češtině, angličtině, arabštině, francouzštině a ruštině, dále se projekt propaguje prostřednictvím sociální sítě Facebook a na veřejných debatách, které se konají dvakrát za rok zejména v Praze a Brně. Přihlášení přes webovou stránku funguje tak, že uživatel podle svého zájmu zvolí jednu ze tří možností: nabízím pomoc, hledám pomoc, nebo chci darovat. Sekce chci darovat je určena těm, kteří se pomoci nechtějí účastnit osobně, nýbrž materiálně. V sekci se zároveň zobrazuje aktuální seznam poptávky, která se stále mění, může se jednat například o poptávku kol pro děti i dospělé,  dětské pleny či finanční příspěvek na dopravu. Pro další sekce je třeba jednoduchá registrace. Registrovaný dobrovolník ochotný k osobní účasti se pak může zapojit buď formou jednorázové pomoci, nebo formou mentoringu. Jednorázová pomoc se obvykle realizuje v podobě organizování výletu nebo společenského odpoledne pro rodiny s dětmi. Většinou dobrovolníci připravují program pro klienty Integračních azylových středisek. Ročně se aktivně zapojí zhruba 60 dobrovolníků. Jednorázově vypomáhají zpravidla lidé, kteří mají zájem se zapojit, ale nedostává se jim času na pravidelné schůzky. Nezřídka se jedná o lidi z komunity expatů a zahraničních studentů na stážích v ČR, kteří češtinu plně neovládají (u těch je podmínkou, aby v ČR pobývali alespoň jeden rok od kontaktu s koordinátorkou dobrovolníků, aby se mohli zúčastnit více akcí, a jejich účast v projektu tak dávala smysl). Další způsob zapojení je mentoring, kdy se dobrovolník po dobu minimálně 6 měsíců jednou až dvakrát za 14 dní setkává s vytipovaným uprchlíkem. Do pravidelného mentoringu se ročně zapojí cca 30 osob. Není výjimkou, že jeho délka přesáhne požadovaných 6 měsíců. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že dvojice, které spolu vydrží touto formou fungovat rok, si často přejí ukončit formální rámec spolupráce a dále se setkávají jako přátelé. Dobrovolnickou pomoc nabízejí, jak to bývá i ve světě běžné, častěji ženy, a to jak studentky, tak pracující. Složení skupiny zájemců o pomoc je velmi pestré, zastoupeny jsou různé věkové kategorie, i různé země původu (např. Sýrie, Turecko, Irák, Barma, Kamerun, Kuba, Ukrajina, Tádžikistán, Afghánistán), jednotlivci i celé rodiny.  Jakkoli při mentoringu klíčovou roli hraje pomoc se zvládnutím českého jazyka, setkání mají vždy také významný sociální a socializační aspekt a pomáhají překlenout pocity osamění a izolace. Samotným dobrovolníkům se dostává podpory v podobě školení, supervizí a pojištění odpovědnosti za škodu. Jejich práva i povinnosti jsou dány skutečností, že projekt je akreditován Ministerstvem vnitra ČR.

Projekt iDobrovolnik.cz tak úspěšně propojuje potřeby uprchlíků s ochotou pomáhat a zapojit se ze strany lidí  v ČR. Od počátku projektu je patrný zájem dobrovolníků, jejichž nábor stále probíhá. Zájem o účast ze strany uprchlíků hledajících pomoc je podobný ve všech zmiňovaných zařízeních, jejichž obyvatelé mají také větší zájem o hromadné společenské akce než rodiny žijící v soukromých bytech, které již mají svůj vlastní denní program a aktivity. Především rodiny s dětmi v objektech Správy uprchlických zařízení bývají vděčné za každé rozptýlení. Dobrovolníci se nejčastěji ozývají ze dvou největších měst republiky, tedy v z Prahy a z Brna. V dalších regionech je získat dobrovolníky citelně obtížnější, poptávka po dobrovolnících je výrazná právě v blízkosti zmíněných navštěvovaných objektů Správy uprchlických zařízení - z Královéhradecka, Ústecka a Havířovska. Přes tyto komplikace realizátoři projektu vysoce hodnotí pozitivní náboj projektu - chuť nezištně pomáhat potřebným, a to jak na straně dobrovolníků, tak na straně uprchlíků, z nichž mnozí své služby také nabízejí. Mimo praktických přínosů projektu je pak jeho nejvyšší devizou projektu propojování uprchlíků s českou veřejností, a to není s ohledem na většinový postoj Čechů k této skupině rozhodně málo.

 

Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zuzana Ostřanská
PhDr. Zuzana Ostřanská vystudovala FF UK, obory Arabistika a Překladatelství-tlumočnictví. Působila v oblasti překladatelských služeb. Je autorkou monografie o arabsko-českém překladu. Od roku 2015 spolupracuje s neziskovým sektorem v oblasti migrace a integrace. Pracovala v Integračním centru Praha, nyní působí ve Sdružení pro integraci a migraci.
28. 1. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU
...nahoru ▲