Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 6. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Inspirativní projekt: Cizinci jako asistenti pedagogů

Inspirativní projekt: Cizinci jako asistenti pedagogů

Jak skloubit podporu cizinců hledajících v České republice pracovní uplatnění s podporou integrace dětí s odlišným mateřským jazykem do českého vzdělávacího systému? Jednu z možných odpovědí zdá se nalezl již v roce 2012 projekt organizace META o.p.s. s názvem Cizinci jako asistenti pedagogů. Článek tak přináší další popis českého inspirativního projektu v oblasti integrace migrantů.

V České republice je mnoho dětí s odlišným mateřským jazykem, jejichž vzdělávání často představuje značnou výzvu jak pro školská zařízení, tak pro rodiče, a i pro děti samotné. Právě neznalost českého jazyka, kterou často doprovází absence přátel či zvykání si na odlišný školní systém, může vést k jejich znevýhodněné pozici a vytvářet bariéru mezi vyučujícími a žáky, které se mnohdy nesnadno překonává. A proto je třeba těmto žákům poskytovat promyšlenou a systematickou podporu.

Dalším východiskem projektu bylo, že řada kvalifikovaných migrantů se potýká s obtížemi při hledání zaměstnání. Pro tuto cílovou skupinu se projekt Cizinci jako asistenti pedagoga snažil najít uplatnění. V rámci projektu bylo migrantům nabízeno individuální pracovní poradenství, skupinové nácviky komunikačních a prezentačních dovedností, rozšiřování jejich jazykových dovedností a další možnosti jazykového dovzdělání. Jeho hlavní část ale představoval akreditovaný rekvalifikační kurz na pozici dvojjazyčného pedagogického asistenta.

Dvojjazyční asistenti jsou praxí, která je běžná například ve Velké Británii. V České republice ale v roce 2012 nebylo využívání jejich služeb běžné a v českých školách není tato pozice plně etablovaná ani dnes. Ve zmíněném projektu migranti působí stejně jako běžný asistent pedagoga, s tím rozdílem, že ovládají ještě další jazyk a jsou kvalifikování pomáhat s výukou dětem s odlišným mateřským jazykem. Takový asistent pedagoga hovoří jazykem, kterému mohou rozumět žáci neovládající češtinu a pomáhá těmto žákům jak s učivem, tak i s každodenní komunikací s učiteli. Fungují tak jednak jako zdroj opory a informací pro učitele, tak jako osoba značně usnadňující začátečníkům učení se novému jazyku. Zároveň jsou jakýmisi mediátory při komunikaci mezi rodiči a školou.

META o.p.s. projektem Cizinci jako asistenti pedagoga tak navázala na svůj dlouholetý zájem o inkluzivní vzdělávání a podporu začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do systému vzdělávání. Angažovanost v této oblasti spojila s rozšiřováním příležitostí migrantů k pracovnímu uplatnění. Kromě rekvalifikačního kurzu totiž projekt postupoval ještě o krok dál k vytvoření pracovních míst na několika základních a mateřských školách, která měla být zaplněna právě absolventy projektového rekvalifikačního kurzu. Organizace pak hradila asistentům během prvního školního roku mzdy a poskytovala jim další metodickou podporu. Právě hrazením platu dvojjazyčných asistentů projekt školám, které s dvojjazyčnými pracovníky neměly zkušenosti, umožnili si práci s asistenty „ozkoušet“ v době, kdy na podporu pozic asistentů školy neměli finanční prostředky. Většina asistentů se osvědčila, a právě díky zmíněné pomoci během prvních měsíců se některým asistentům podařilo se školami a školkami navázat dlouhodobou spolupráci, kterou si školy velmi chválili. „Velmi významná byla pomoc učitelům nejen při vyučování, kdy asistenti věnovali žákům, a to nejen cizincům, individuální péči, ale i po vyučování a o přestávkách. Rychlejší byl i pokrok při zvládání běžných každodenních situací (v českém jazyce),“ oceňuje práci dvojjazyčných asistentů zástupce ředitele jedné ze zúčastněných škol.

Celkem bylo pro rekvalifikované migranty vytvořeno 15 pracovních míst na 10 pražských základních školách. Cílem tedy nebylo pouze najít migrantům uplatnění, ale nadále jim pomoci dále se profesně rozvíjet. Účastníci kurzu tak byli podporování v jeho průběhu, ale tato podpora neskončila s jejich nástupem do škol a pokračovala i nadále. V rámci projektu také vznikl dokument Hledá se dvojjazyčný asistent. Ten měl na základě popisu zkušenosti účastníků sloužit jako inspirace pro podobné projekty a pomoci tak ukotvit pozici dvojjazyčných asistentů pedagoga v českém školství.

Cizinci jako asistenti pedagoga byl projekt, kterému se podařilo mimořádně zdárně zkombinovat potřeby migrantů na trhu práce a potřeby dětí s OMJ a školských zařízení. Organizace META o.p.s. se v projektu zdárně zhostila pozice mediátora, který umožňuje efektivní komunikaci všech zúčastněných stran a soustředí se na problémy, které by jinak uplatnění migrantů na pozici asistenta pedagoga stály v cestě, jako jsou například již zmíněné hrazení mzdy asistentům a jejich kvalifikace k práci s dětmi. Právě to umožnilo nastavení dobře fungující spolupráce, na které jak realizátor, tak školy mohli dále budovat.

Dalším aspektem, který stojí v souvislosti s tímto projektem za zdůraznění, je způsob přenesení zahraniční inspirace do českého prostředí, které by nešlo bez detailního obeznámení s problematikou ze strany realizátora. Právě díky nebanální porozumění situaci mohlo dojít k realistickému nastavení cílů a efektivnímu rozložení podpory. Z toho také po ukončení projektu vycházely další (navazující) projekty. Vzhledem k úspěšnosti cílů, které si projekt předsevzal, pozitivní odezvě ze strany škol a velkému potenciálu pro další směrování aktivit souvisejících s daným tématem, došlo k uplatnění v projektu nabytých zkušeností v navazujícím projektech Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze a Podpora pracovního uplatnění cizinců v Praze II. Ty se opět soustředily na možnost proškolení migrantů, ale tentokrát se nezaměřovaly výhradně na oblast školství, ale i na oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, cestovního ruchu či účetnictví. Na praxi s dvojjazyčnými asistenty pedagoga pak o několik let později navázal projekt pojmenovaný Dvojjazyční asistenti do škol, který realizoval komplexní vzdělávací program pro asistenty pedagoga vyškolené pro práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Ve výsledku se pak koncept ujal natolik, že se stal jednou z důležitých personálních šablon v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR, kde je pro školy možnost získat podporu na dvojjazyčného asistenta.

Titulní foto: Freepik.com

 

Vojtěch Zemánek

vystudoval obor Obecná antropologie – integrální studium člověka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V současnosti působí ve Sdružení pro integraci a migraci jako odborný asistent pro projekt Města a inkluzivní strategie.

2. 6. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲