Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Instituce a organizace v ČR

V této sekci nalezte přehled státních i nestátních institucí a organizací, které věnují otázkám migrace a integrace.

Instituce a organizace v ČR

1 Stránky státních institucí

Správa uprchlických zařízení

Přehled aktivit a středisek Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky.

Rada vlády pro národnostní menšiny

Stránky Rady vlády pro národnostní menšiny, která je poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků.

Odbor azylové a migrační politiky

Koordinace migrační a integrační politiky České republiky probíhá na úrovní Odboru azylové a migraní politiky Ministerstva vnitra České republiky. A to v oblasti mezinárodní ochrany, uprchlictví, vstupu a pobytu cizinců, koncepce integrace cizinců, státního integračního programu a schengenské spolupráce.

Integrace cizinců na stránkách MPSV ČR

Informace o sociálním zabezpečení cizinců, povinné zkoušce z českého jazyka pro trvalý pobyt: Dále jsou zde k nahlédnutí dotace na podporu intergrace cizinců.

Informace pro cizince v České republice na stránkách MV ČR

Aktuality a upozornění pro cizince na území České republiky ze zemí Evropské unie i mimo ni, přehled povolených/prodloužených přechodných, dlouhodobých a trvalých pobytů dle čísla jednacího a informace pro zaměstnavatele, ubyvatele či školy.

Cizinecká policie České republiky

Tiskové zprávy, statistiky, informační příručky pro cizince a adresář kontaktů všech oddělení a útvarů cizinecké a pohraniční policie v ČR.

Azyl, migrace a integrace na stránkách MV ČR

Informace o azylu a uprchlictví, azylu v Evropské unii, řízení o udělení mezinárodní ochrany, pobyt v azylovém zařízení, nezletilých bez doprovodu, informacích o zemích původu, Dublinském systému, přesídlovacím programu, zpracování a ochraně osobních údajů na stránkách Ministerstva vnitra České republiky.

2 Nevládní organizace

Step by step

Posláním SbS ČR je přispívat svými aktivitami k demokratizaci, humanizaci a vyšší efektivitě vzdělávání v České republice, k budování otevřené společnosti a jejího zapojení do evropských struktur.

SOZE-Sdružení občanů zabývajících se emigranty

Práce Sdružení občanů zabývající se emigranty spočívá v bezplatném právním, sociálním a psychologickém poradenství, v realizaci volnočasových a vzdělávacích programů a v komplexní sociálně-právní asistenci dlouhodobě usazeným cizincům a uznaným azylantům v namáhavém procesu integrace do majoritní společnosti.

Sdružení pro integraci a migraci

Sdružení pro pomoc uprchlíkům se zaměřuje na lidskoprávní pomoc cizincům. Poskytuje sociální a psychologické poradenství, úřastní se veřejné diskuze a snaží se svým působením ovlivňovat legislativu v oblasti migrace a uprchlického práva.

Poradna pro občantví, občanská a lidská práva

Poradna se zabývá otázkami státního občanství a práv cizinců, potíráním diskriminace, prosazováním rovných příležitostí, terénní prací v sociálně vyloučených lokalitách.

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci poskytuje právní a sociální pomoc cizincům. Dále pořádá kurzy češtiny, prezentace, přednášky či workshopy.

Pomoc cizincům v nouzi na území ČR

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Organizace pro pomoc uprchlíkům pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice. OPU bezplatně poskytuje právní a sociální poradenství svým klientům, pořádá vzdělávací aktivity pro laickou i odbornou veřejnost. OPU také podporuje lidská práva, staví se proti extremismu a je zapojena do projektů zahraniční rozvojové pomoci.

Organizace na podporu integrace menšin

realizuje aktivity na podporu mezikulturního dialogu a integrace menšin a programy na rozvoj výchovy k lidským právům. Pořádá lidskoprávní školící semináře pro pracovníky vzdělávacích institucí a veřejné správy.

Nesehnutí

Hlavní činností organizace nesehnutí je osvětová a vzdělávací činnost, kterou se snaží snižovat míru xenofobie a předsudků v českém prostoru.

Multikulturní centrum Praha

Multikulturní centrum Praha, z.s. zajímá otázky spojené se soužitím lidí z různých kultur v České republice a v jiných částech světa.

Most pro lidská práva

Most pro lidská práva poskytuje vedle poradenství také jazykové kurzy a tematické semináře pro cizince.

META-Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Posláním sdružení META je podporovat osobní rozvoj mladých migrantů, a to především v oblasti vzdělávání, které je jednou z podmínek úspěšného začleňování se do společnosti. V souvislosti s tím se META snaží podporovat i odborné pracovníky, kteří se podílejí na vzdělávání cizinců.

La Strada

La Strada Česká republika je nevládní nezisková organizace, která působí v oblasti řešení problematiky obchodu s lidmi. Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým osobám.

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Hlavním cílem Konsorcia je aktivně se podílet na tvorbě migrační politiky a seznamovat veřejnost se situací migrantů v českém i evropském kontextu. Zajišťuje medializaci případů migrantů, jejichž práva byla závažným způsobem porušena, další vzdělávání pracovníků členských organizací, podporuje výměnu informací mezi neziskovými organizacemi a veřejnou správou v oblasti migrace a koordinuje reakce členských organizací na aktuální migrační dění.

InBáze Berkat

InBáze Berkat o.s. se v České republice věnuje integračním aktivitám v rámci komunitních a sociálních programů pro migranty a českou veřejnost, které jsou realizovány v komunitním centru InBáze v Praze a komunitním centru Rakovice v jihočeském kraji.

In IUSTITIA

In IUSTITIA, o.p.s. se dlouhodobě zabývá pomocí obětem násilí z nenávisti. V rámci projektu „Bezpečně v novém domově“ se zaměřujeme na zvýšení informovanosti o násilí z nenávisti a pomoc obětem v cizineckých komunitách. V ambulantní formě poskytujeme klientům služby v naší poradně Justýna na adrese Eliášova 28, 160 00 Praha 6. Nabízíme také terénní sociální a právní poradenství přímo v cizineckých komunitách (především ve vietnamské, arabské, ruské a ukrajinské komunitě).

Charita Česká republika

Charita Česká republika je největším poskytovatelem sociálně zdravotních služeb. Působí v oblasti pomoci potřebným a také stále častěji vysílá humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Evropská kontaktní skupina

Evropská kontaktní skupina je nezisková organizace, která prosazuje rovné příležitosti mezi muži a ženami, bojuje proti rasismu a diskriminaci cizinek a cizinců a snaží se měnit zažité genderové stereotypy a předsudky v ČR i v Evropě.

Econnect

Občanské sdružení Econnect (Easy connection) je nevládní nezisková organizace, která pomáhá ostatním organizacím neziskového sektoru v ČR využívat informační technologie a internet a ve svém zpravodajství se zároveň věnuje dění, které se tohoto sektoru dotýká.

Doma v ČR

Doma v České republice představuje informační portál pro cizince s mnoha praktickými radami ohledně pobytu v České republice, práce, bydlení či podnikání spravované organizací IOM.

Člověk v tísni-program Migrace

Cílem programu migrace při Člověku v tísni je poskytovat objektivní informace o migraci v českém, evropském i světovém měřítku, bořit stereotypy o přistěhovalcích

Český helsinský výbor-integrace cizinců

Základním posláním Helsinského výboru je ochrana rovnosti a osobní svobody. K hlavním činostem organizace patří monitorování dění v českém prostoru, sledování a pčipomínkování legislativy a osvětová a přednášková činnost.

Centrum pro integraci cizinců

Centum pro integraci cizincům zajišťuje sociální a pracovní poradenství, kurzy českého jazyka. Klade si za cíl seznámit cizince s českým sociálním a pracovním prostředí, aby se mohli lépe sami orisntovat.

BERKAT

Berkat je společenství lidí, kteří na stále dobrovolniské bázi pomáhají cizinům v České republice i mimo ni.

Asociace pro právní otázky imigrace

Asociace pro právní otázky imigrace, o.s. (ASIM) je lidsko-právní občanské sdružení založené v červnu roku 2009 skupinou mladých právníků sdílejících dlouhodobý zájem o problematiku migrace a uprchlictví. 

Amnesty international ČR

Amnesty international je neziskovou organizací zabývající se lidskými právy doma i ve světě. Usiluje o jejich dodržování a reflektuje aktuální dění.

3 Výzkumné instituce

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů.

Ústav etnologie akademie věd ČR

Přehled hlavních oblastí výzkumu, probíhajících vědeckých grantů, nabídka publikací, kontakty.

Sociologický ústav akademie věd ČR
AV ČR

Výzkumným záměrem SOÚ AV ČR, v.v.i., je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu.

Katedra demografie VŠE

Stránky Katedry demografie Vysoké školy ekonimcké v Praze.

GEOMIGRACE-Geografickéh výzkumné centrum

GEOMIGRACE se zaměřuje kromě základního monitorování daných procesů také na analýzy podmíněností, mechanismů a dopadů mezinárodní migrace a integrace cizinců v Česku v širším středoevropském kontextu s důrazem na situaci post-sovětských a vietnamských imigrantů.

Český statiatický úřad-cizinci v ČR

Statistické údaje Českého statistického úřadu týkající se cizinců v ČR.

4 Migrantské a komunitní organizace

ARMÉNI

Arménský dům

Primárním cílem naší činnosti je zaměření k napomáhání všestranného rozvoje styků mezi Českou republikou a Arménskou republikou a k vybudování kulturně informačního klubového centra.

ÁZERBÁJDŽÁNCI

Sdružení Azerbájdžánců v ČR

Cílem sdružení je přispět k sbližování kultury a tradici mezi Ázerbájdžánskou a Českou republikou, reprezentace Ázerbájdžánské historie, kultury a tradice pro širokou veřejnost s cílem vzájemného poznávání a porozumění, pomoc při integraci ázerbájdžánských občanů a ostatních cizinců do majoritní společnosti.

BULHAŘI

Zaedno

Občanské sdružení Zaedno organizuje kulturní, informační, vzdělávací a zábavní akce s bulharskou a multikulturní tématikou, na kterých ukazuje rozmanitost bulharské a balkánské kultury. Napřiklad výstavy, taneční semináře, informační přednášky, soutěže, kurzy a kulturně-společenská setkáni.

Soubor bulharských lidových tanců Pirin

Primární cíl organizace tkví v znovuzrození bulharského folkloru v České republice. Dalšími cíli souboru je podpora a rozvoj bulharské kultury a identity a její propagace před českou společností. Dále udržování česko-bulharských přátelských vztahů, kulturně osvětová a vzdělávací činnost zahrnující pořádání tanečních seminářů, folklórních vystoupení a oslav bulharských národních svátků, reklamní a publikační činnost.

Občanské sdružení Bulharů a přátel Bulharska v ČR

Občanské sdružení Zaedno organizuje kulturní, informační, vzdělávací a zábavní akce s bulharskou a multikulturní tématikou, na kterých ukazuje rozmanitost bulharské a balkánské kultury.

Bulharske Kulturne Osvetove Sdruzeni v Brne

Sdružení pořádá pravidelná setkání příznivců ukrajinské kultury každou středu v kavárně "U Rudolfa" na Metodějově ulici v Králově Poli

KAZAŠI

Kazachstánské kulturní centrum v České Republice "Elim-aj"

Cílem sdružení spočívá v upevnění přátelských vztahů mezi občany České republiky a občany Kazašské republiky.

MAĎAŘI

Maďarské kulturní a informační centrum v Brně

Maďarské kulturní a informační centrum v Brně bylo zřízeno v roce 1995 organizací Svaz Maďarů - Brno za účelem poskytnout občanům maďarské národnosti žijící v Brně a okolí kulturní zázemí a široké veřejnosti komplexní služby spojené s Maďarskem.

MULTI

Amiga

Hlavním posláním sdružení je podpora a rozvoj vzájemné adaptace a komunikace lidí a prosazování zdravého, harmonického a naplněného života na mezinárodní, vnitrostátní, skupinové, rodinné a individuální úrovni.

NĚMCI

Kulturní sdružení občanů německé národnosti ČR

Sdružení bylo založeno v roce 1969 a působí především v regionech severočeského pohraničí a v Praze. Základní idea sdružení je uchování lidových tradic a jazyka německé menšiny.

POLÁCI

Polský klub v Praze

Cílem Polského klubu v Praze je pěstování a popularizace jazyka polského a literatury a udržování styků a společenského života mezi Poláky žijícími v Praze.

Kongres Poláků v České republice

Kongres Poláků v České republice je občanské sdružení, které má dva hlavní úkoly: koordinovat činnosti organizace českých občanů polské národnosti a zastupovat polskou komunitu ve vztahu k majoritní společnosti, orgánům státní správy, samosprávy a sdělovacích prostředků.

Ars musica

byla založena v únoru 1999 v Českém Těšíně. Cílem je podporovat kulturu polské menšiny v České republice, zejména hudební, lidové a divadelní, stejně jako organizační a materiální péče o týmy s vyšší umělecké úrovni, zejména mladých lidí.

RUSOVÉ

Sdružení krajanů a přátel ruské tradice v ČR

Posláním organizace je kulturně-společenská a vydavatelská činnost pro potřeby příslišníků ruské národnostní menšiny. Sdružení vydává časopis Ruské slovo.

Mládežnické sdružení ARTEK

Spolek Artek byl založen v roce 2000 s cílem vytvořit a rozvíjet vztahy mezi rusky mluvícími studenty v České republice a českou společností. Mezi hlavní činnosti spolku patří: organizace a pořádání kulturních a sportovních akcí; poskytování různých služeb pro mládež; publikační činnost; rozšíření přátelských mezinárodních vztahů.

Česko - ruská společnost

Sdružení zaměřuje své aktivity na oblast kulturní, vzdělávací a humanitární. Podílí se na navazování a rozvoji vzájemně prospěšných kontaktů v různých oblastech kulturního a společenského života mezi občany České republiky a občany Ruska.

ŘEKOVÉ

Řecká obec Praha

Řecká obec Praha koná nejrůznější akce, které pomáhají správné propagaci řecké kultury, historie a řeckého jazyka.

SLOVÁCI

Slovenské folklórní sdružení PÚČIK

Sdružení hlásící se ke slovenské menšině v České republice pořádá různé aktivity zejména při uchovávání a rozvíjení slovenských lidových tradic.

Slovenské folklórní sdružení LIMBORA

Slovenské združenie Limbora je dobrovoľné záujmové združenie občanov, ktorého hlavným cieľom je uchovávanie a rozvíjanie rôznych foriem tradičného slovenského ľudového umenia a ich prezentácia doma i v zahraničí.

Slováci v České republice

Obec Slováků v ČR je dobrovoľné občianske združenie občanov slovenskej národnosti žijúcich v ČR a priaznivcov Slovenska a slovenskej kultúry. Sidlom OS v ČR ja Praha

SRBOVÉ

Srbské sdružení sv. Sáva

Srbské sdružení sv. Sáva rozvíjí kulturní tradice a oživuje folklór srbské etnické menšiny v České republice.

UKRAJINCI

Ukrajinská evropská perspektiva

Ukrajinská evropská perspektiva je mezinárodní organizace, která sdružuje Ukrajince na celém světě, kteří podporují prozápadní kurz Ukrajiny. Cílem je Ukrajina jako právní stát s vysokou životní úrovní, demokracií a svobodou projevu.

Ukrajinci.cz

Ukrajinská iniciativa v České republice (UIČR) je nezisková organizace zaměřující se na podporu a rozvoj ukrajinské kultury v rámci českého a evropského společenství. Spoluvytváří atraktivní image Ukrajiny a České republiky, rozvíjí spolupráci a partnerství mezi ukrajinskou a českou veřejností, zajišťuje informační servis všem zájemcům v otázkách ukrajinských nejen v ČR.

Ruta

Občanské sdružení, které se věnuje zachování kulturních hodnot, jazyka a identity osob ukrajinského původu, realizaci kulturních, výchovně vzdělávacích projektů se zaměřením na ukrajinskou komunitu v ČR, realizace projektů probíhá především pomocí tiskovin pro integrující se cizince ukrajinské národnosti a rozšiřováním informací mezi českou majoritou o ukrajinské kultuře, historii, a ukrajinské emigraci v ČR.

VIETNAMCI

Klub Hanoi

Klub Hanoi je občanské sdružení, jehož členy mohou být všichni, kdo se zajímají o Vietnam, jeho kulturu, historii a tradice a o život vietnamské komunity v České republice.Zabývá především propagací vietnamské kultury a integrací Vietnamců do společnosti s důrazem na zachování jejich kulturní identity

Česko-vietnamská společnost

Informační servis týkající se vietnamské komunity v České republice.

Asociace Českých občanů Vietnamského původu

Asociace sdružuje občany České republiky, kteří se hlásí k vietnamské národnosti a projevují přání být považováni za příslušníka vietnamské národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Cílem činnosti sdružení je sdružovat občany České republiky Vietnamského původu, kteří se hlásí k vietnamské národnosti za účelem společné realizace svých práv národnostní menšiny.

5 Regionální instituce a organizace

Hl. město Praha

Poradna pro integraci Praha

Poradna pro integraci poskytuje právní a sociální pomoc cizincům. Dále pořádá kurzy češtiny, prezentace, přednášky či workshopy.

Integrační centrum Praha

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Jihočeský kraj

Diecézní katolická charita České Budějovice

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců v rámci jehož je poskytováno sociální, právní poradenství a jazykové a sociokulturní kury a tlumočnické služby.

Jihomoravský kraj

Společně k rozmanitosti

Hlavní činností organizace nesehnutí je osvětová a vzdělávací činnost, kterou se snaží snižovat míru xenofobie a předsudků v českém prostoru.

Řecká obec Brno

Řecká obec Brno je neziskovou organizací sdružující Řeky žijící v Brně a jeho okolí, jejich potomky, partnery, ale i příznivce Řecka, řeckého jazyka a kultury.

Poradna pro cizince

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

POLONUS - Polský klub v Brně 

Hlavním cílem tohoto občanského sdružení je udržování a posilování národní identity členů, popularizace polského jazyka a polské kultury na území Brna a Jihomoravského kraje.

Maďarské kulturní a informační centrum v Brně

Maďarské kulturní a informační centrum v Brně bylo zřízeno v roce 1995 organizací Svaz Maďarů - Brno za účelem poskytnout občanům maďarské národnosti žijící v Brně a okolí kulturní zázemí a široké veřejnosti komplexní služby spojené s Maďarskem.

Kabinet multikulturní výchovy

Kabinet multikulturní výchovy vznikl při katedře sociální pedagogiky PedF MU a ve spolupráci s Katedrou pedagogiky PedF MU jako vzdělávací projekt pro studenty.

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Centrum cizincům

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Celsuz-služby pro cizince

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Bulharske Kulturne Osvetove Sdruzeni v Brne

Sdružení pořádá pravidelná setkání příznivců ukrajinské kultury každou středu v kavárně "U Rudolfa" na Metodějově ulici v Králově Poli

Karlovarský kraj

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Kraj Vysočina

Centrum multikulturního vzdělávání

Centrum poskytuje imigrantům a příslušníkům jiných národností výuku a jazykové konzultace českého a anglického jazyka, výuku práce na PC, bezplatné poradenství, terénní práci, vzdělávací klub pro dospělé i děti, asistenci při vyučování dětem, startovací programy a podporu při integraci do společnosti.

Královéhradecký kraj

Diecézní katolická charita Hradec Králové

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Liberecký kraj

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Moravskoslezský kraj

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Olomoucký kraj

Žebřík

Žebřík, o.s. je neziskové sdružení občanů pro křesťanskou sociální práci. Poskytuje sociální, poradenské a vzdělávací služby pro cizince a jejich rodiny v zařízení Centrum podpory cizinců v Prostějově.

Centrum podpory cizinců

Centrum podpory cizinců je informační a poradenské středisko pro podporu integrace cizinců

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Agentura rozvojové a humanitárnípomoci Olomouckého kraje - ARPOK

Cílem organizace je úrostřednictvím globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a osvěty zvyšovat povědomí žáků, studentů, učitelů i široké veřejnosti o aktuálních globálních tématech a tím přispět k rozvoji občanské společnosti v ČR i zahraničí. Lidé v této společnosti se zajímají a aktivně zapojují do dění kolem sebe, rozumí souvislostem, kriticky přijímají informace, jsou si vědomi možností volby a chovají se dle toho.

Pardubický kraj

Most pro lidská práva

Most pro lidská práva poskytuje vedle poradenství také jazykové kurzy a tematické semináře pro cizince.

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Plzeňský kraj

Ponton

Posláním sdružení je přispívat ke zdravému vývoji dětí, mládeže a rodin z nejrůznějších sociálních a etnických skupin, předcházet jejich sociálnímu vyloučení a napomáhat k jeho odstraňování.

Kontaktní centrum pro cizince

hlavní služby Kontaktního centra pro cizince jsou sociální poradenství a terénní služby - asistence. Samotní pracovníci organizace jsou převážně migranti, kteří hovoří rodným jazykem klientů.

Diecézní charita Plzeň

V rámci Charity Česká republika je poskytována pomoc také cizincům v nouzi jako jsou poradenské či integrační služby.

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Poradna pro integraci-Ústí nad Labem

Poradna pro integraci poskytuje právní a sociální pomoc cizincům. Dále pořádá kurzy češtiny, prezentace, přednášky či workshopy.

Občanské sdružení OBERIG

Srdužení OBERIG působící v Ústeckém kraji se zaměřuje na integraci cizinců a neformální vzdělávání cizinců.

Centra na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

Zlínský kraj

Centrum na podporu integrace cizinců

Regionální centrum na podporu integrace cizinců

6 Významné mezistátní neziskové organizace a instituce působící v Česku

Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR)

Hlavním cílem UNHCR v České republice je podporovat úsilí o vybudování komplexního, udržitelného a samostatného azylového systému, který státu umožní posoudit žádosti o mezinárodní ochranu v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a s mezinárodním právem.

Open Society Fund Praha

Nadace podporuje nevládní neziskové organizace, občanské iniciativy i jednotlivce, aby byli aktivními občany, kteří ovlivňují prostředí ve svém regionu a své zemi.

Mezinárodní organizace pro migraci

Mezinárodní organizace pro migraci je organizace působící na mezinárodním poli v problematice integrace cizinců, migrace a rozvoje, prevence potírání obchodu s lidmi či projektu dobrovolných návratů a reintegrace. IOM se řídí principem, že humánní a řízená migrace přináší užitek jak migrantům, tak i společnosti.
...nahoru ▲