Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

O MigraciOnline.cz

Mezinárodní migrace se v České republice postupně stala výrazným společenským a politickým tématem. Do veřejné debaty přispívá Multikulturní centrum Praha webovým portálem www.migraceonline.cz, který se již od roku 2002 zaměřuje na vývoj postavení různých skupin cizinců v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy.

Portál systematicky mapuje výzkumy týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí. Jeho čtenáři jsou převážně odborníci a další zájemci z akademické sféry, veřejné správy, nevládních organizací, médií a širší veřejnosti.

Portál MigraceOnline.cz vznikl za podpory Open Society Fund Praha.

Migrační manifest

Deset zásad pro migrační politiku České republiky

  1. Mezinárodní migrace je přirozený proces
  2. Migrace musí být ve veřejné diskusi prezentována vyváženě
  3. Zachovejme právo na azyl a respekt k integraci žadatelů o mezinárodní ochranu
  4. Některým cizincům nelze upřít možnost žít v České republice
  5. Je třeba podporovat návrat migrantů do legality
  6. Migranti musí mít pobytový status nezávislý na své rodině
  7. Každý cizinec musí mít možnost naplňovat své základní lidské potřeby
  8. Zabraňme vykořisťování pracujících migrantů a porušování jejich sociálních práv
  9. S narůstající délkou pobytu narůstají i práva cizinců
  10. Integrace migrantů je obousměrný proces
Úplný text migračního manifestu naleznete zde

Realizační tým

Adéla Zicháčková [adela.zichackova@mkc.cz] vystudovala Žurnalistiku a Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde se soustředila na psanou žurnalistiku, fotografii a lingvistiku médií. Během studií strávila rok v Německu (Johannes Gutenberg Universität Mainz) a semestr ve Velké Británii (stáž v Českém centru Londýn). Má zkušenosti s prací v různých typech médií, od roku 2012 působí v oblasti public relations. V MKC Praha je zodpovědná za PR, správu sociálních médií, webeditaci a webovou stránku MigraceOnline.cz.

Jan Dítko [jan.ditko@mkc.cz] studuje religionistiku na FF MU v Brně. Tématem jeho diplomové práce je proces integrace autonomních salafistických komunit ze střední Asie do české společnosti. V MKC pracuje od listopadu 2012.

V minulosti pracovali na portálu MigraceOnline.cz tito členové realizačního týmu: Alexandra Dubová, Lucie Trlifajová, Natallia Barysouskaya, Andrea Plačková, Anna Pokorná, Jana Troupová, Marie Jelínková, Tereza Blahoutová, Eva Burgetová, Ian Cook, Marek Čaněk, Jan Černík, Andrea Gerstnerová, Jakob Hurrle, Hana Kabeleová, Lukáš Krejčí, Tereza Rejšková, Eliška Ripková, Tereza Saková a Barbora Tošnerová.

Redakční rada

Marek Čaněk [marek.canek@mkc.cz] vystudoval sociologii na Středoevropské univerzitě ve Varšavě a mezinárodní vztahy na FSV UK. Diplomová práce o slovenských studentech v Praze se na příkladu studentů v Praze soustředila na novodobou migraci Slováků do České republiky (pdf). Od 2004 do 2008 byl koordinátorem migraceonline.cz. Je doktorandem na Ústavu politologie FF UK, kde se zabývá regulací pracovní migrace v České republice.

Alexandra Dubová vystudovala právo na Bratislavské vysoké škole práva a lidská práva na Středoevropské univerzitě v Budapešti. Před nástupem do MKC pracovala dočasně na Evropském soudě pro lidská práva a absolvovala půlroční stáž v londýnské neziskové organizaci Interights, taky působila v několika neziskových organizacích v zahraničí i v ČR. V MKC pracuje od března 2013 na pozici koordinátorky projektu Migration to the Centre.

Klára Fiedlerová studuje sociální geografii na Univerzitě Karlově. Ve své práci se zabývá transformací sociálně-prostorových struktur českých měst a městských částí v souvislosti s narůstající sociální polarizací a etnickou diferenciací společnosti. V rámci doktorského studia a výzkumných projektů, na kterých participuje jako člen Centra pro výzkum měst a regionů, dlouhodobě mapuje situaci a vývoj mezietnického soužití v Karlových Varech s významným zastoupením obyvatel z postsovětských zemí a v městské části Praha Libuš s koncentrací Vietnamců. V těchto lokalitách studuje způsoby utváření, přetváření a reprodukce symbolických a materiálních nerovností - mapuje segregačně-separační procesy, které vedly a podporují vznik uzavřených světů, a zároveň integračně-adaptační mechanismy, které tyto procesy zmírňují.

Radka Klvaňová [radka.klvanova@gmail.com] absolvovala magisterský program IMPALLA a studium sociologie na Fakultě sociálních studií MU v Brně. V diplomové práci se věnovala strategiím migrace arménských imigrantů v Brně (pdf). Nyní je doktorandkou na oboru sociologie na FSS MU, kde zároveň působí v Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti (odkaz). Věnuje se výzkumu inkluze/exkluze migrantů z Běloruska, Ruska a Ukrajiny v transnacionální perspektivě. V oblasti migrace ji také zajímá problematika uprchlictví ve střední a východní Evropě a migrační politika.

Ondřej Klípa vystudoval slavistiku (se spec. polština) a etnologii na FF UK (Mgr.) a Mezinárodní teritoriální studia na IMS FSV UK (Bc., Ph.D.). Pracoval v sekretariátech Rady vlády pro národnostní menšiny a Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny na Úřadu vlády a v Centru zahraniční spolupráce Arcidiecézní charity Praha. Na Fakultě sociálních věd UK a Anglo-American University učí kurzy zaměřené na migraci, etnické konflikty, etnické a náboženské menšiny a sociální vyloučení.

Alena Pařízková vystudovala doktorandský obor Etnologie na Filozofické fakultě Západočeské university v Plzni. Nyní vyučuje na katedře sociologie téže univerzity. Výzkumně se zaměřuje především na otázky migrací, nerovností a genderu.

Marián Sloboda [marian.sloboda@ff.cuni.cz] se narodil v Praze, vystudoval lingvistiku a slavistiku na Univerzitě Karlově. Vyučuje na FFUK slovenštinu, sociolingvistiku a jazykovou standardizaci. Jeho výzkum patří do oblasti sociolingvistiky (sociologie jazyka) a analýzy diskurzu. Zaměřuje se na témata, jako jsou menšinové jazyky, multilingvismus a jazykový management. Je členem Jazykovědného sdružení ČR a Mezinárodní asociace bělorusistů; v současnosti zastupuje odbornou veřejnost v Radě vlády pro národnostní menšiny. Byl také členem o. s. Info-Dráček, usilujícího o česko-vietnamskou kulturní integraci.

Petra Ezzeddine Ph.D [petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz] je sociální antropoložka. Ve své výzkumní práci se věnuje etnografickému výzkumu pracovní a rodinné migrace, genderu v migraci, transnacionálnímu mateřství a výzkumu placené práce v domácnosti. Působí jako vysokoškolská pedagožka na Katedře obecné antropologie a Katedře genderových studií Univerzity Karlovy v Praze. 

Yana Leontiyeva, Ph.D [Yana.Leontiyeva@soc.cas.cz] absolvovala Národní univerzitu v Kyjevě a Karlovu Univerzitu v Praze (obor sociologie, Fakulta sociálních věd). Od roku 2002 působí v Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, kde mimo jiné řídila dva rozsáhlé výzkumy cizinců ze třetích zemí (mimo EU) v České republice, finančně podpořené Ministerstvem práce a sociálních věcí a Českým statistickým úřadem. Taktéž se podílela na projektech Multikulturního centra Praha, RILSA, CERGE a IOM Praha. Předmětem jejího výzkumu je migrace z nečlenských zemí EU, občanská participace imigrantů, jejich integrace na pracovním trhu a remitence.

V minulosti byli členy Redakční rady MigraceOnline.cz: Kateřina Březinová, Oana Ciobanu, Jan Černík, Fabian Georgi, Jan Grill, Jakub Grygar, Jakob Hurrle, Kateřina Janků, Eva Kočárková, Heikki Kerkkänen, Myroslava Keryk, Cosmin Radu, Alice Szczepaniková, Alexandra Szöke, Pavel Uhl.


...nahoru ▲