Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Publikace MigraceOnline.cz

Vysílání pracovníků - je potřeba zlepšit pracovní standardy a posílit nadnárodní spolupráci

Vysílání pracovníků si získalo pozornost díky v tomto roce projednávané a schválené revizi evropské směrnice o vysílání. Jaké problémy a výzvy se s vysíláním pracovníků pojí? Jakým porušením pracovních standardů vysílaní pracovníci a pracovnice čelí? A jak by bylo možné jejich stávající postavení zlepšit? To se dozvíte v našich nových publikacích, které poskytují přehled nejdůležitějších zjištění a doporučení soustředěných kolem 4 témat: 1) Ochrana vysílaných pracovníků v Evropské Unii 2) Nadnárodní spolupráce mezi subjekty prosazujícími regulaci pracovního trhu v Evropě 3)Posílení ekonomické demokracie pro vysílané pracovníky 4) Zkvalitnění shromažďování informací o vysílání a o podmínkách pro vysílané pracovníky Mimo to Vám prezentujeme také 2 zprávy zaměřující se konkrétně na kontext České republiky, a to na témata (1) nadnárodní monitoring vysílání a prosazování práv vysílaných pracovníků a (2) posílení ekonomické demokracie pro vysílané pracovníky.

Publikace vznikly v rámci projektu PROMO ("Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU") financovaného Evropskou komisí. Projektové konsorcium zahrnuje University of Jyväskylä, University of Padova, Fafo Institute for Labour and Social Research, SOLIDAR, FORBA - Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt.

ke stažení

Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva v oblasti pracovní migrace

S radostí Vám představujeme výsledky výzkumu „Za lepší přeshraniční vymáhání pracovního práva v oblasti pracovní migrace“ (STRONGLAB). Skládá se z pěti zpráv ze zúčastněných zemí (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajina) a poskytuje přehled o modelech pracovní migrace a o porušování práv migrujících pracovníků.

Zde naleznete ke stažení zprávy z jednotlivých zemí: Česká republika, Slovensko, MaďarskoPolsko a Ukrajina

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Smyslem předkládané metodiky je poskytnout těm, kteří se věnují pracovnímu poradenství pro cizince, nástroj sloužící k usnadnění a zkvalitnění jejich práce. Metodika obsahuje popis konkrétních nástrojů a metod využívaných jak v poradenství určeném pro cizince, tak v kariérním poradenství jako takovém. Jednotlivé nástroje a metody jsou obecně popsány, případně kriticky zhodnoceny, ke každému tématu jsou uvedeny odkazy na důležité kontakty a existující materiály. To je doplněno výčtem nejzajímavějších projektů. Věříme, že následující přehled bude vhodným vodítkem pro tvůrce lokálních i národních politik a strategických a koncepčních dokumentů při jejich snaze o hledání vhodných nástrojů a metod k zapojení migrantů na trhu práce a ke zvýšení jejich kariérní mobility. Pro větší názornost a oživení textu jsou k jednotlivým nástrojům a metodám přiřazeny příběhy konkrétních lidí, kteří mají zkušenosti s hledáním práce v České republice. Ty byly shromážděny v rámci výzkumu „Bariéry na pracovním trhu v ČR“, který je součástí projektu „Využití kvalifikace imigrantů“.

Metodika byla vytvořena v rámci projektu Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, který je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

ke stažení

Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR (2014)

Výzkumná zpráva „Nostrifikace: Uznávání zahraničního vzdělání v ČR“ analyzuje uznávání zahraničního vzdělání jako specifickou bariéru, bránící uplatnění vzdělanostního potenciálu občanům třetích zemí. Sleduje legislativní vývoj v této oblasti v ČR, zařazuje jej do kontextu evropské legislativy i migrační politiky obecně. Terénní výzkum mezi migranty, představiteli uznávacích orgánů a zaměstnavateli ilustruje každodenní praxi uznávání zahraničního vzdělání v ČR, její bezprostřední dopad na migranty, zaměstnavatele, i širší dopady, které má tato praxe na zahraniční zaměstnanost a uplatňování vzdělanostního potenciálů občanů třetích zemí. Zpráva obsahuje praktická doporučení.

Zpráva byla vytvořena v rámci projektu Využití kvalifikace migrantů, financovaného z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

ke stažení

Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR (2014)

Výzkumná zpráva za rok 2014 "Faktory bránící využití kvalifikace imigrantů na trhu práce v ČR" autorek Yany Leontiyevy a Anny Pokorné shrnuje situaci v oblasti pracovního uplatnění imigrantů ze třetích v zemí ČR. Analýza vychází z dostupných statistických dat a kvalitativního výzkumu provedeného mezi migranty, zaměstnavateli a pracovníky úřadů práce. Sleduje tak celkový vývoj problematiky uplatňování vzdělanostního potenciálu imigrantů ze třetích zemí v ČR nejen z hlediska ukazatelů statistik, ale i z hlediska toho, jaká je vnitřní logika tohoto jevu a jak je reflektován samotnými migranty.

Zpráva byla vytvořena v rámci projektu Využití kvalifikace migrantů, financovaného z ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR.

ke stažení

Jaké cesty vedou do Česka? Česká vízová politika a praxe v Mongolsku, Vietnamu a na Ukrajině mezi lety 2007 a 2010

Česká republika prošla mezi lety 2007 a 2010 výraznými změnami v oblasti migrace, které se zásadně projevily ve vízové praxi a posléze i politice. Zatímco v roce 2007 a 2008 (v době ekonomické konjunktury spojené s vysokou poptávkou po zahraničních zaměstnancích) byly české zastupitelské úřady v hlavních zdrojových zemích pro migraci do České republiky přetíženy nápory žadatelů o víza, během roku 2009 bylo v kontextu ekonomické krize zcela pozastaveno vydávání dlouhodobých víz za účelem zaměstnání a podnikání. Nabírání žádostí o víza je do současnosti (léto 20011) omezené neveřejnými kvótami, které v řadě zemí téměř neumožňují podat žádost o dlouhodobé vízum. Publikace "Jaké cesty vedou do Česka?" sleduje tento vývoj a jeho dopady na příkladech třech zemí, ze kterých v letech 2007 a 2008 přicházelo do Česka nejvíce pracovních migrantů - Mongolska, Vietnamu a Ukrajiny.

Publikace vznikla v rámci projektu "Visawatch" za podpory CEE Trust.

ke stažení

Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení

Sborník vytvořily v rámci projektu "Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci" organizace Člověk v tísni, Poradna pro uprchlíky, Multikulturní centrum Praha a Organizace pro pomoc uprchlíkům. Ústředním tématem tohoto sborníku je nelegální migrace a její různé aspekty. Tento fenomén zahrnuje širokou škálu stupňů pobytové či pracovní neregulérnosti s různou mírou závažnosti. I proto preferují autoři spíše termín „neregulérní“ migrace a pobyt před označením „nelegální“. Odhady počtu cizinců a cizinek v neregulérním postavení v Evropě i v České republice nejsou přesné, odborná veřejnost se nicméně shoduje na tom, že jde zřejmě o milióny lidí v Evropské unii a desítky až stovky tisíc lidí v České republice. Zřejmě až čtyři sta tisíc nových přistěhovalců do Evropské unie každoročně porušuje z hlediska pobytu či práce zákony té země, ve které se nacházejí. A tento tok neslábne.

Publikace byla financována grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

ke stažení

Visegrad Moves

Publikace o migraci ve střední Evropě, která přináší nové perspektivy na otázku pracovní migrace do zemí západní Evropy. Publikace je svým způsobem experimentem, protože je složena jak z odborných článků, tak i blogů migrantů ze střední Evropy na Západě. Tyto různé typy textů si kladou následující otázky: kdo jsou lidé, kteří odjíždí za prací? Jak jsou migranti z východní Evropy vnímáni na Západě? Jak pracovní migrace ovlivňuje ekonomiky zdrojových zemí? Jací migranti směřují do visegradských zemí? ISBN 978-80-239-9307-3

Publikace vznikla za podpory International Visegrad Fund a Evropské unie a je zdarma k vyzvednutí v kanceláři Multikulturního centra Praha.

Práce je jinde / Work is elsewhere. Šestnáct příběhů o lidech, kteří jedou za prací / Sixteen stories of people who travel for work

Dvojjazyčný katalog výstavy "Práce je jinde / Work is elswhere" je jedním z hlavních výsledků projektu Multikulturního centra Praha o pracovní migraci, na kterém se podílelo třicet dva fotografů a badatelů z jedenácti zemí. Účastníci projektu pracovali ve dvojicích fotograf-výzkumník a během léta 2006 zdokumentovali šestnáct osobních priběhů. Ve středu všech príběhů jsou lidé, kteří cestují z různých důvodů a různými směry za prací. Účastníci nehledali ani tak výjimečné individuální příběhy, jako spíše takové lidi, příběhy a trasy, které representují důležité proudy pracovní migrace v dnešní Evrope.

Katalog je k prodeji v MKC Praha anebo v internetovém knihkupectví Kosmas.

Cizinci, našinci a média

Sborník mediálních analýz navazující na studie Jak se (ne)píše o uprchlících a Nečitelní cizinci: Jak se (ne)píše o cizincích v českém tisku. Publikace vznikla na základě projektu Diskriminace a média, jehož cílem bylo systematicky sledovat, jakým způsobem a v jakých souvislostech se v celostátním i regionálním tisku píše o cizincích a příslušnících národnostních, etnických a náboženských menšin, popřípadě poukazovat na jejich zavádějící, zjednodušující či stereotypní zobrazování.

Publikace je zdarma k vyzvednutí v kanceláři MKC Praha nebo volně ke stažení

ke stažení

Zpráva z výzkumu: Vliv kvalifikace na uplatnění a mobilitu na českém trhu práce u migrantů ze třetích zemí

Zkušenosti imigrantů s mobilitou na českém trhu práce, možnosti a omezení jejich kariéry, strategie hledání a udržování práce jsou hlavními tématy sociologického výzkumu Multikulturního centra Praha. Výzkum sledoval vývoj v postavení na trhu práce u první generace imigrantů ze zemí mimo Evropskou unii od devadesátých let do současnosti. Jsou zde stavěny do protikladu zkušenosti imigrantů z „Východu“ s privilegovanými imigranty z USA. Výzkum je součástí projektu Trh práce a cizinci financovaného EU a státním rozpočtem ČR.

ke stažení

Unpacking Diversity: Migration Processes in Central and Eastern Europe / Publikace o migračních procesech ve střední a východní Evropě

Čtrnáct odborných článků doplněných o tři rozhovory s pracovníky nevládních organizací mapuje migrační procesy ve střední a východní Evropě od 80. let do současnosti. Texty byly původně předneseny na Workshopu o migraci ve střední a východní Evropě, který zorganizovalo MKC Praha ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v srpnu 2005.

Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince (2006)

Cílem této příručky je poskytnout cizincům, kteří žijí v České republice, základní přehled o bankovním sektoru v ČR a o nabídce bankovních produktů. Vyšlo v češtině, angličtině, němčině, ruštině, ukrajinštině a vietnamštině. Publikace je zdarma k vyzvednutí v kancelár(i Multikulturního centra Praha. Všechny jazykové verze jsou také ve formátu pdf volně ke stažení na www.migraceonline.cz/finance.

...nahoru ▲