Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Jak publikovat

Vážení autoři a čtenáři,

chcete-li publikovat na MigraceOnline.cz , přečtěte si prosím následující pokyny. Kromě původních textů jsou na webu také vybrané texty zveřejněné i v jiných médiích. Budeme rádi, když nás upozorníte na zajímavé články a výzkumné zprávy, které na našem webu chybí.

U kratších textů jsme schopni zajistit editaci a korekturu. U rozsáhlejších materiálů preferujeme, pokud editaci a korekturu zajistí autor. Vyhrazujeme si právo nabídnutý materiál odmítnout bez udání důvodu.

Kontakty

Materiály ke zveřejnění na webu MigraceOnline.cz zasílejte editorce webu Tereze Cajthamlová na e-mail tereza.cajthamlova@mkc.cz.

Přijímáme následující typy textů:

Články

Dáváme přednost odborným textům teoretického nebo empirického charakteru, které zpracovávají témata příbuzná migraci, politice přistěhovalectví, životním podmínkám cizinců, integraci migrantů, interkulturnímu vzdělávání a širšímu kontextu migrace (např. válečné či ekologické příčiny migrace a uprchlictví apod.). Článek by měl být čitelný také čtenářům, kteří se pohybují v jiném poli odbornosti, než jeho autor. Vítáme inovativní přístupy k této problematice. Je třeba mít na paměti, že naši čtenáři preferují kratší a dobře strukturované texty. U komplikovanějších témat a článků založených na rozsáhlejším empirickém výzkumu je možné publikovat i delší texty. Neprovádíme recenzní řízení.

Text také může být zkrácenou verzi rozsáhlejší studie, která byla dříve publikována jinde, pokud má předchozí vydavatel zájem o spolupráci a umožňuje-li zveřejnění textu na internetu, vítáme uveřejnění odkazu na tuto stať. Taková forma může dobře posloužit akademikům pro zpřístupnění jejich práce širší čtenářské obci.

Kromě odborných článků jsme otevřeni i jiným typům textů jako jsou novinářské články, příběhy cizinců, literární texty a jiné. Články mohou obsahovat osobní názory a stanoviska; ta by však měla být v textu viditelně odlišena od věcné argumentace (viz též níže „komentáře“).

Rozhovory

Rozhovory s cizinci, odborníky a zajímavými osobnostmi na poli migrace. Rozhovor by měl být zeditován a jasně strukturován (jednotlivé části by měly být odděleny podnadpisy).

Komentáře

Komentáře jsou kratší texty, které reagují na aktuální události v oblasti migrace, integrace migrantů nebo migrační politiky, na výsledky výzkumů anebo již publikované komentáře či články. Komentáře mohou být též odbornějšího rázu. Redakce MigraceOnline nemusí souhlasit s názory autorů vyjádřené v komentářích. Nebudou publikovány takové komentáře, které jsou rasistické anebo v jiném ohledu diskriminační.

Recenze

V této sekci webu se publikují recenze a shrnutí nové i starší odborné společenskovědní i popularizační literatury týkající se problematiky migrace, migračních a integračních politik a etnicity a šířeji také demografického vývoje, trhu práce a sociálních politik.

Rozsah: 3-5 normostran

Obsah: recenze by měla obsahovat tyto body (v pořadí zvoleném autorem)

  1. Čemu se kniha věnuje? - stručné shrnutí obsahu knížky, nemusí být explicitně v jednom odstavci, tematické, oborové, žánrové zařazení
  2. Kdo je autor? Jaký je jeho diskurs?
  3. Jak je kniha strukturovaná (členění do kapitol/subkapitol, vnitřní logika, přehlednost, grafika?)
  4. Jaké jsou formální kvality knihy? - stylistika, cílová skupina čtenářů a vhodnost zvoleného stylu pro čtenáře
  5. Jaká je autorova hlavní hypotéza a jeho argumenty pro tuto hypotézu?
  6. Zhodnocení celkové relavance použitých dat, argumentů a konečných závěru
  7. Jak kniha přispívá k většímu porozumění danému tématu? Jak obohacuje obor, který se tématu věnuje?
  8. Pokud recenzent četl knihy na stejné téma, nabízí se srovnání: jak se postoj autora knihy liší od jiných titulů na stejné téma?

Spolu s recenzí odevzdat Anotaci + Info o autorovi recenze

Výzkumné zprávy

Zprávy z výzkumů, šetření a disertační práce se zveřejňují buď v plném znění, ve zkrácené podobě, anebo se pouze uvede anotace výzkumu. Pomozte nám aktualizovat databázi výzkumů. Informace, které jste ve výzkumu zjistili tak budou přístupné odborné i širší veřejnosti a v dalších výzkumech bude na ten Váš možné navázat. Publikováním výzkumu také propagujete Vaši práci a instituci.

Projekty

V sekci projekty se zveřejňují projekty nevládních organizací v České republice a dále zajímavé a inspirativní projekty zahraničních organizací.

Tiskové zprávy, povinná projektová publicita či audio a video materiály

Rádi zveřejníme i vaše tematicky odpovídající tiskové zprávy k nejrůznějším projektům a aktivitám, pomůžeme s povinnou projektovou publicitou, nebo zveřejníme audio či video materiály (například kampaně k tématu migrace či integrace cizinců).


...nahoru ▲