Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
2. 7. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Inspirativní projekt: Ateliér talentů

Inspirativní projekt: Ateliér talentů

Pro řadu migrantů je často složité se v hostitelské společnosti pracovně prosadit. Nezřídka nacházejí pracovní uplatnění v profesi, která neodpovídá jejich kvalifikaci nebo schopnostem. Těm s kreativním potenciálem přitom by často stačilo získat k uplatnění příležitost nebo základní know-how o svých možnostech v daném oboru. Na tuto situaci reaguje projekt Ateliér talentů, nabízející pomoc migrantům, kteří se chtějí věnovat kreativní činnosti, ať již profesionálně nebo formou přivýdělku. V projektu poskytuje Centrem pro integraci cizinců klientům podporu nejrůznější formou, ať se již jedná o diskuse nápadu, zpětnou vazbu, společné setkávání, byznys školení nebo pomoc s uspořádáním vernisáže. Článek tak přináší další popis českého inspirativního projektu v oblasti integrace migrantů.

Migranti jsou po příchodu do hostitelské společnosti většinou značně limitováni v oblasti uplatnění svých talentů. Nedostatek kontaktů a znalosti prostředí v daném oboru, stejně tak jako jazyková vybavenost, odlišný společenský kontext či pracovní nároky jim brání v tom, aby se mohli sebe-realizovat. Řáda nadšených designérů, výtvarnic, řemeslnic, hudebnic či kuchařů má žádné nebo velmi limitované možnosti věnovat se tomu, v čem jsou dobří, nevydělávají si tím a svůj talent nerozvíjí. Mnoho z nich je přitom v situaci, ve které bývá obtížné najít adekvátní zaměstnání, ať již z důvodu vyššího věku nebo péče o děti, která jim nedovoluje pracovat v profesích, kde je směnný nebo jinak náročný provoz.

Právě na tuto situaci reagovalo Centrum pro integraci cizinců ve svém rozvojovém projektu Ateliér talentů, jehož první ročník proběhl v roce 2017. Cílem projektu bylo vytvořit nový (fyzický i virtuální) prostor, který by pomohl migrantům se prosadit, seberealizovat a v plné míře rozvíjet svůj potenciál. Prostor v tomto ohledu představoval podpůrnou strukturu zaměřenou na vzdělávání migrantů, na jejich zasíťování a organizační podporu při realizaci vlastních projektů.

Do této struktury v rámci prvního i návazných ročníků spadalo zprostředkování konzultací s odborníky na dané obory, tematické semináře, možnost prezentace svých dovedností a výrobků v ateliéru a obecnější asistence v zahájení vlastní činnosti v daném odvětví. Během těchto aktivit by si migranti mohli doplnit scházející dovednosti a znalosti povinností vázaných k činnosti, které se chtějí věnovat. Cílem všech těchto aktivit bylo naučit klienty základní propagaci svého talentu, dovedností nebo výtvorů a zároveň je propojit s příslušníky majority při společné kreativní práci. Další nastaveným cílem bylo, aby práce v projektu posloužila jako start-up další samostatné činnosti či nalezení zaměstnání a s ním spojeného uplatnění a aby skrze přímé realizace talentovaných migrantů došlo k posílení jejich pozitivního společenského přínosu a tím i ovlivnit veřejné mínění.  

Hlavní předností projektu je, že podpora, která je klientům poskytována má hlavní cíl vést je k samostatné aktivitě. V Ateliérů talentů je právě na samostatné působení kladen velký důraz. Realizátor projektu migrantům poskytuje pomoc zejména tam, kde by mohli tápat. Soustředí se na zvýšení obeznámenosti s možnostmi a způsoby uplatnění v České republice, o kterých migranti jinak nemají povědomí. Projekt tak zdárně reflektuje potřeby migrantů bez toho, aby nějak omezoval to, že aktivita vychází z jejich vlastního zájmu a iniciativy. Jejich tvůrčí činnost a motivace pro ni jsou brány jako něco, co se projekt nesnaží nijak výrazně upravovat.

Důrazu na vedení k samostatnosti a činnosti i mimo aktivity v rámci Ateliéru odpovídá i rozvrh ročního podpůrného programu. Nejprve dochází k identifikaci talentu a nastavení cílů prostřednictvím individuálního rozhovoru. Z něho poté vzejde rozdělení dílčích úkolů, které jsou plněny v rámci samostatné práce probíhající v průběhu celého ročního projektu. Postup této práce je poté rozebírán na jednotlivých setkáních. V průběhu ročního programu pak dochází k pravidelným individuálním schůzkám s mentorem, seminářům a (od roku 2019) ke skupinovým setkáním s ostatními účastníky Ateliéru talentů (tzv. master mind skupinám). Klienti tak mají možnost sdílet své poznatky a podněty mezi sebou a vzájemně se podporovat. Koncem roku pak probíhá revize plnění cílů a jejich rozpracování na další rok.

Setkání se zabývají velmi pestrou škálou témat. Individuální setkání se zabývají konkrétnějšími záležitostmi v závislosti na oboru konkrétního klienta či klientky a pomáhají mu/jí zorientovat se v legislativě, v možnostech sebeprezentace a řeší další specifické problémy. Mezi témata řešenými během master mind skupin zas patří sociální sítě, aktuální problémy, inspirace, sdílení nápadů, vzájemná duševní podpora. Semináře a workshopy se pak obecněji zaměřují na základy podnikání, marketing, strategické plánování, prodej a na znalosti týkající se vstupu na trh práce.

Zdárné rozdělení jednotlivých témat, se kterými projekt klienty seznamuje, vede k postupné kumulaci znalostí podstatných k samostatné tvůrčí činnosti. Ateliér talentů se snaží nezahlcovat migranty novými informacemi, ale jejich know-how postupně budovat. S přihlédnutím ke konkrétním řešeným problémům seznamuje účastníky Ateliéru talentů s tím, co je pro ně v dané fázi jejich vlastních projektů podstatné.

Mezi přednosti Ateliéru talentů také patří způsob, jakým dochází k prezentaci toho, čeho klienti v jeho průběhu dosáhli. Na webových stránkách věnovaným projektu je k nalezení řada inspirativních příkladů toho, s čím Ateliér talentů konkrétním klientům pomohl, jejich reflexe projektu a informace, jak se díky práci v něm mohli dále rozvíjet. Jedná se o velmi pestrý přehled a příkladnou práci v rámci prezentace výstupů projektu. Právě reakce spokojených absolventů projektu zde mluví za vše. Ukazují, jak vhodně nastavené projektové aktivity a vedení klientů k jejich vlastním vytyčeným cílům, mohou opravdu pomoci migrantům na cestě k vysněnému pracovnímu uplatnění a/či seberealizaci v hostitelské společnosti. Právě to může totiž být část cesty k úspěšně integraci. Není divu, že na první ročník projektu navázaly ročníky další, došlo k navýšení kapacity a nadále pokračuje i v roce 2020.

Úvodní foto: freepik.com

Vojtěch Zemánek

vystudoval obor Obecná antropologie – integrální studium člověka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. V současnosti působí ve Sdružení pro integraci a migraci jako odborný asistent pro projekt Města a inkluzivní strategie.

2. 7. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲