Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 8. 20
Zdroj: migraceonline.cz

Inspirativní projekt INTEGRA propojil evropská města v oblasti integrace

Inspirativní projekt INTEGRA propojil evropská města v oblasti integrace

Dvouletý mezinárodní projekt INTEGRA1 inicioval spolupráci v oblasti lokální integrace napříč pěti evropskými městy. Za účelem tvorby strategických materiálů a realizace konkrétních kroků vedoucích ke zlepšení procesu integrace migrantů na úrovni měst2, pracoval s inovativními nástroji participativního mapování a hodnocení integrační politiky a praxe na lokální úrovni. Mimo to projekt přispěl k prohloubení porozumění mezi migranty a většinovou společností skrze realizaci rozličných aktivit, cílil přitom na aktivní zapojení samotných migrantů a tedy i podporu jejich občanské angažovanosti. Tento článek tak přináší další popis inspirativního projektu v ČR v oblasti integrace migrantů.

Jednotlivé státy Evropská unie se v současné době (roky 2019/2020) potýkají se značným nedostatkem pracovních sil v různých odvětvích pracovního trhu. V jednotlivých státech se tak zvyšuje tlak na přijímání pracovníků ze zahraničí, mnoho zemí EU také v minulých letech přijalo výrazné množství uprchlíků. Dle Akčního plánu EU pro integraci občanů třetích zemí z roku 2016 se počet legálně pobývajících občanů třetích zemí v EU pohybuje okolo 20 milionů, jež tvoří 4 % celkové EU populace a předpokládá se, že jejich počet bude v příštích letech dále stoupat. Proto, jak akční plán zdůrazňuje, je zapotřebí zabývat se nejen řízením jednotlivých migračních toků, ale zároveň i integrací nově příchozích. Vhodná integrační opatření totiž mohou předejít nežádoucím jevům, včetně vzniku obávaných ghett či tzv. „no-go zón“, se kterými se některé EU metropole potýkají v důsledku nedůsledné integrace minulých desetiletí.

Ze zkušeností západoevropských metropolí vyplývá, že integraci je potřeba řešit do velké míry na lokální úrovni, tedy na úrovni jednotlivých měst. Jsou to totiž právě města, která skrze spolupráci s celou řadou relevantních aktérů (včetně magistrátu, městských částí, neziskových organizací, státních institucí, ale i samotných migrantů i majoritní společnosti) hrají zásadní roli při vytváření vhodného prostředí pro integraci a podpoře aktivního zapojení nově příchozích do majoritní společnosti. Právě proto se některé evropské projekty snaží podporovat vzájemný dialog a spolupráci mezi jednotlivými městy, které navzdory odlišným kontextům čelí obdobným integračním výzvám (ať už se jedná o práci se samotnými migranty či s xenofobní majoritní společností) a mohou tak vzájemně těžit z nabytých zkušeností a dobré praxe. Právě to byl i jeden z hlavních cílů projektu INTEGRA, který měl tímto způsobem přispět k rozvoji integrační politiky a praxe v zapojených městech.

V průběhu prvního roku projektu se uskutečnilo mapování a hodnocení stávající integrační politiky a praxe na úrovni zapojených měst (city integration audit), na základě kterého byla vytvořena konkrétní doporučení pro představitele měst a další relevantní aktéry integrace na lokální úrovni, s přihlédnutím k očekávanému budoucímu vývoji přítomnosti cizinců v daných městech (city integration agenda).

V rámci city auditu byly zkoumány 4 tematické oblasti: (1) vize a služby města v oblasti integrace cizinců, (2) prostředí města a pocit bezpečí, (3) sociální inkluze a (4) občanská angažovanost cizinců a postoje majority vůči cizincům. K účelům mapování a hodnocení byly využity 4 hlavní výzkumné metody: tzv. desk research (sekundární výzkum – analýza strategických dokumentů a dalších relevantních materiálů), fokusní skupiny a dvě inovativní výzkumné metody – evaluační procházky městem s dotazníkem a PhotoVoice. Při realizaci jednotlivých metod by kladen důraz na zapojení co nejširší škály relevantních aktérů s akcentem na zapojení samotných cizinců. Metodika auditu je podrobně představena na oficiálních stránkách projektu.

Obzvláště zajímavou a přínosnou metodou se ukázala být aktivita/metoda PhotoVoice, kombinující fotografii s analýzou. Jedná se o inovativní nízkoprahovou výzkumnou metodu participačního výzkumu, která umožňuje účastníkům vyjádřit svůj pohled na určité téma a sdílet svou zkušenost s ním pomocí fotografií a doplňujících komentářů. Do PhotoVoice se v rámci projektu INTEGRA zapojilo více než 130 účastníků různého původu, včetně zástupců cizinců, NNO, představitelů měst, univerzit, atd. Metoda PhotoVoice se prokázala jako užitečný nástroj hodnocení a následného plánování integrační politiky v rámci jednotlivých měst, protože poskytla autentickou vizualizaci pozitivních i negativních aspektů integrace. Zároveň představovala šikovný prostředek k sebe-vyjádření se a sdílení zkušeností pro migranty i zástupce majority. Výstupy aktivity PhotoVoice se navíc ukázaly být užitečné pro potřeby osvětové kampaně, jež tvoří hlavní náplň druhého (a závěrečného) roku projektu. V Praze byla na základě získaných výstupů vytvořena audiovizuální výstava Integrace cizinců očima Pražanů, která navíc doplnila fotky a komentáře o audio rozhovory s vybranými autory z řad cizinců a umožnila tak široké veřejnosti citlivým způsobem nahlédnout do zkušeností cizinců s životem v Praze. Výstava byla vystavena např. i v prostorách Senátu ČR.

V rámci INTEGRA kampaně vytvořila na základě zjištění city auditů všechna partnerská města sérii 4 plakátů s infografikami, které přehledným způsobem zvyšují informovanost veřejnosti o migraci a integraci cizinců. Další offline i online aktivity/nástroje kampaně (plakáty, videa, rozhovory, podcasty, atd.) byly ušité na míru potřebám jednotlivým měst a v průběhu celé kampaně jsou průběžně zveřejňovány na webu projektu.

Jednou z nejvýraznějších událostí, které se v rámci projektu odehrály, byl potom tzv. EU INTEGRA day, který se uskutečnil 11. 6. 2019 v Bruselu na půdě Evropského výboru regionů a v rámci kterého byly kromě výše zmíněných výstupů projektu prezentovány také doporučení týkající se správného nastavení integrační politiky a praxe na EU úrovni.

Projekt INTEGRA může sloužit jako inspirace pro všechna města (a další lokální aktéry integrace), jež mají zájem nastartovat či dále rozvíjet svou integrační politiku a praxi. Projekt představil jak užitečné nástroje mapování a hodnocení současného stavu, tak návod na přípravu strategických materiálů a plánování dalšího rozvoje.

Zatímco Praha při vstupu do projektu již disponovala koncepcí integrace cizinců na lokální úrovni, pro ostatní projektové partnery představovala „city agenda“ první strategický materiál tohoto typu a tedy i důležitý krok k dalšímu rozvoji jejich integračních snah. Způsob, jakým jsou projektové aktivity koncipovány, zároveň umožnil vytvořit síť a iniciovat spolupráci mezi nejrozličnějšími aktéry integrace (včetně samotných migrantů), jež je pro komplexní a úspěšné řešení otázek integrace nezbytná.

V neposlední řadě potom projekt představil celou škálu inspirativních aktivit a nástrojů osvětové kampaně (která bude probíhat až do konce roku 2019), zvyšujících informovanost široké veřejnosti o tématu migrace a integrace, a přispěl tak k boji proti rozmáhající se xenofobii a k prohloubení vzájemného pochopení mezi majoritní společností a cizinci.     

[1] Celým názvem: Integration of Third Country Nationals through Urban Partnerships

[2] Vedle Prahy se do projektu zapojila bulharská Sofie (jako hlavní partner), italské Rubano, chorvatský Osijek a slovenské Košice.

Poznámka: INTEGRA project has received funding from the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund under grant agreement № 776047

Foto: freepik.com

Veronika Spiegelová

Vystudovala magisterský obor Advanced Migration Studies na University of Copenhagen v Dánsku. Po absolvování studijní stáže v Organizaci pro pomoc uprchlíkům nastoupila v únoru 2018 do Integračního centra Praha, kde v současné chvíli pracuje jako koordinátorka dobrovolnictví a kde působila jako projektová koordinátorka mezinárodního projektu INTEGRA.

20. 8. 20
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲