Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 6. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: Rakousko

Inspirativní projekt: Vídeňská podpora migrantů-podnikatelů

Inspirativní projekt: Vídeňská podpora migrantů-podnikatelů

Město Vídeň ve spolupráci s Vídeňskou podnikatelskou agenturou již přes deset let podporuje nové podnikatelské aktivity migrantů. Nasbírané zkušenosti agentura v současné době využívá v projektu Start-up Academy, který migrantům zdarma poskytuje koučování, dvojjazyčné kurzy, informace o možnostech finanční podpory a fungování městských úřadů v 17 různých jazycích. Článek tak přináší další popis inspirativního zahraničního projektu v oblasti integrace migrantů.

Zásadní podíl na integraci migrantů má jejich zapojení na trh práce či do podnikání. Význam takového ekonomického zapojení nespočívá jen v zajištění příjmů, ale pomáhá migrantům také navazovat vztahy s širším okruhem lidí, a to často i mimo komunitu migrantů. Řada měst s větším podílem migrantů proto realizuje projekty, které mají integraci migrantů na trh práce a v podnikání napomoci.

Velkou část z více než 1,8 miliónů obyvatel Vídně tvoří přistěhovalci. Podle statistik, na které odkazuje poslední studie OECD, má až 50 % Vídeňanů alespoň jednoho rodiče cizince. Zhruba 35 % obyvatel Vídně se narodilo mimo Rakousko a 27 % obyvatel má stále ještě jiné občanství. I když se většině migrantů daří úspěšně zapojit do ekonomického života, řada z nich se v této oblasti potýká s problémy. Podle výše zmíněné studie OECD 56 % přistěhovalců vykonává nekvalifikované či nízkokvalifikované práce, i když mají vyšší vzdělání. I přes ochotu vykonávat často nízkokvalifikovanou práci je nezaměstnanost mezi v zahraničí narozenými Vídeňany až o 12 % vyšší než mezi rodilými Rakušany. Cizinci ze zemí mimo Evropskou Unii také mají méně často práci na plný úvazek (asi o pětinu méně než Rakušané).

Město Vídeň se proto již delší dobu snaží ve spolupráci s dalšími místními institucemi tuto situaci zvrátit. Podkladem pro první opatření v této oblasti se stal výzkum z roku 2007, který ukázal, že stávající místní program na podporu podnikání nazvaný Mingo zcela míjí skupinu migrantů. Jedním z důvodů bylo i to, že byl propagován pouze v němčině. Město se proto rozhodlo připravit zvláštní program pro migranty nazvaný Mingo Migrant Enterprises (MME). Hlavní měrou se na tomto programu podílela Vídeňská podnikatelská agentura (Wirtschaftsagentur Wien). Tuto agenturu založilo město Vídeň již v roce 1982 za pomoci Vídeňského fondu pro ekonomický rozvoj (Wirtschaftsförderungsfonds) a ve spolupráci s Vídeňskou hospodářskou komorou, UniCredit Bank Austria AG a Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG.

Ve svých začátcích v roce 2008 si program Mingo Migrant Enterprises (MME) dal za cíl v průběhu tří let podpořit alespoň 300 migrantů-podnikatelů. Program nabízel v jazycích některých migrantských skupin částečně totéž, co původní program určený pro rodilé Rakušany. Jednalo se tedy hlavně o školení a koučování týkající se finančních otázek a tvorby business plánu. Navíc byly ale přidány kurzy interkulturní výchovy, které měly umožnit migrantům lépe porozumět místní podnikatelské kultuře a akce na podporu networkingu, které měly pomoci podnikatelům navázat nové kontakty. Tyto aktivity probíhaly v řadě jazyků, mimo jiné v turečtině, angličtině a ruštině.

V roce 2011 byl program MME ještě dále rozšířen o bezplatné jazykové workshopy, jejichž účastníci si mohli osvojit odbornou terminologii v němčině. Navíc pořadatelé zařadili také možnost dalšího školení v anglickém jazyce, které bylo zaměřeno na projektový management, finance a účetnictví a strategický management. Toto školení bylo připraveno a uskutečněno ve spolupráci s Centrem pro vzdělávání dospělých (VHS Landstraße) a Akademií pro propagaci vzdělávání dospělých mezi migranty.

Mezinárodní iniciativa Cities of Migration, která zařadila v roce 2011 tento projekt mezi vybrané příklady dobré praxe, uvedla, že za tři roky trvání kontaktovalo MME se žádostí o konzultaci 550 migrantů, přičemž 150 z nich prošlo bezplatným školením pro založení vlastního podnikání. Dalších 35 migrantů využilo bezplatného finančního kurzu.

Migrační vlna posledních letech však postavila Vídeň před nové výzvy. Jen v roce 2015 tak například požádalo ve městě o azyl 20 500 cizinců, což je mnohanásobně více než v předchozích letech. Město proto připravilo velký integrační Project CORE, jehož součástí jsou také aktivity zaměřené na podporu podnikání migrantů. Celý projekt je kofinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje a vídeňským sociálním fondem a účastní se ho široká škála institucí. Část projektu týkající se podpory podnikání migrantů má opět na starosti Vídeňská podnikatelská agentura (Wirtschaftsagentur Wien).

Vzdělávací a konzultační aktivity jsou agenturou realizovány pod názvem Start-up Academy.  Pro podnikatele-migranty, kteří mají zájem založit start-up nebo jsou ranných fázích podnikání (do tří let od založení podniku), nabízí agentura zdarma koučování, dvojjazyčné kurzy, informace o možnostech finanční podpory, informace o fungování městských úřadů a pomoc při jednání s těmito úřady. Informační podpora je poskytována v 17 jazycích, mimo jiné i v češtině, farsi či arabštině.

Podle vyjádření zástupců agentury se počet účastníků těchto aktivit se oproti předchozím projektům výrazně navýšil. Jen za rok 2018 prošlo vícejazyčnými workshopy na 259 účastníků. Od roku 2016 do února 2019 pak agentura tímto způsobem podpořila 986 podnikatelů-migrantů.  Osobní konzultace v mateřském jazyce migrantů byly v roce 2018 poskytnuty 457 zájemcům, celkem byly od roku 2016 poskytnuty 1253 osobám. Podporu ve formě podnikatelského koučování v mateřském jazyce čerpalo 110 migrantů. Nejčastěji koučování probíhá v arabštině, angličtině, maďarštině a ruštině.

I když u tohoto projektu není k dispozici nezávislá evaluace, je z rostoucího zájmu migrantů i proměn obsahu a formy aktivit zřejmé, že jsou pořadatelé schopni přizpůsobovat projekt potřebám různých skupin migrantů a reagovat na poptávku mezi budoucími migranty-podnikateli.


 

Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Filip Pospíšil
Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. (1972) – antropolog. Působí jako Visiting Scholar na New York University a přednáší na Cooper Union a The New School. Pracoval jako zástupce šéfredaktorky časopisu A2, mediátor v Agentuře pro sociální začleňování, expert v oblasti ochrany osobních údajů a lidských práv v nevládních organizacích Iuridicum Remedium, Transparency International, Člověk v tísni a Amnesty International. Je autorem scénáře k řadě dokumentárních filmů o nevládních organizacích vysílaných Českou televizí a autorem a editorem řady publikací zaměřených na nedávnou historii. Pracoval také jako redaktor Lidových novin a Literárních novin.
3. 6. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: Rakousko
...nahoru ▲