Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 5. 19
Zdroj: migraceonline.cz

Inspirativní projekt: Rovné šance na prahu českých domácností

Inspirativní projekt: Rovné šance na prahu českých domácností

Popis projektu Rovné šance na prahu českých domácností je součástí seriálu Inspirativní projekty. Ten přibližuje projekty, které v ČR i ve světě přispěly k integraci osob s migrační zkušeností. Projekt Rovné šance na prahu českých domácností se zaměřoval na aktuální, ale v českém prostoru do té doby netematizovaný problém práv migrantek pracujících v českých domácnostech.

Stejně jako v mnoha dalších zemích dochází i v ČR k nárůstu počtu domácích pracovnic, přičemž nemalá část jejich práce je součástí stínové ekonomiky. Tyto pracovnice se setkávají s problémy, jako je nadměrná pracovní doba, nízké mzdy nebo čelí různým formám diskriminace. Zranitelnost těchto žen na trhu práce zvyšuje jejich často nejisté pobytové oprávnění, špatná znalost jazyka, práv a povinností a absence sociálních vazeb. Projekt Rovné šance na prahu českých domácností proto cílil na rovné pracovní příležitosti migrujících domácích pracovnic a zlepšení jejich pracovních podmínek a nelehké pozice ve společnosti.

Projekt realizovalo mezi lety 2012 a 2014 Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Člověkem v tísni, mediální agenturou Ogilvy&Mather a Národohospodářským ústavem AV ČR za podpory Evropského sociálního fondu. Po jeho skončení ho Evropský institut pro rovnost žen a mužů ho ocenil jako příklad dobré praxe.

Aktivity projektu probíhaly ve čtyřech hlavních oblastech: 1) poskytování právního a sociálního poradenství zdarma včetně instruktážních kurzů a speciálních webových stránek s praktickými informacemi a kontakty pro domácí pracovnice, 2) provedení kvantitativního výzkumu mezi migrantkami-pracovnicemi v cizí domácnosti za účelem získání chybějících dat a informací o situaci a zkušenostech těchto pracovnic, 3) hledání politické podpory pro zavedení potřebných právních podmínek, 4) realizace unikátní mediální kampaně, která se zaměřovala širokou veřejnost i zaměstnavatele. Ta měla za cíl zvýšit povědomí o situaci migrujících domácích pracovnic a potřebných standardů jejich zaměstnávání. Společným jmenovatelem všech aktivit pak byla snaha snížit zranitelnost migrujících domácích pracovnic a vyvolat společenskou debatu o této skupině.

Neotřelou a zřetele hodnou součástí projektu byla originální kampaň, která měla za cíl přilákat pozornost široké veřejnosti k tématu práce v domácnosti a k situaci žen-migrantek, které ji často vykonávají. Postavena byla na nápadu pracovní agentury „Cizinky na úklid“. Tato fiktivní firma byla prezentována jako agentura, která Vám domů zajistí tu nejvhodnější pomocnici – navíc levně, diskrétně a bez zbytečného papírování. Základem kampaně se staly popisky u fotografií jednotlivých žen, které byly nabízeny de fakto jako neživé zboží – bezejmenné, vhodné k tomu či onomu, co zrovna zaměstnavatel potřebuje. Všechny popisky přitom vycházely z reálných zkušeností těchto žen a nabízely výslovně to, co se jinak ve skrytu odehrává ve skutečných domácnostech. Tváří agentury se stala moderátorka Kateřina Kristelová, která ji veřejně propagovala. Během tří týdnů kampaně navštívilo webové stránky Cizinky na úklid více než 21.000 lidí a zaregistrovalo se 164 zájemců o pracovnici do svých domácností. Zprávy o agentuře se objevily v médiích a diskutovalo se o ní živě i na Facebooku. Na konci kampaně bylo odhaleno, že firma ve skutečnosti neexistuje, společenská diskuse však již byla vyvolána a rostoucí zájem o téma kampaně potvrdila i řada následujících tiskovch konferencí.

Kromě výše uvedených cílů projekt také usiloval o zavedení standardů zaměstnávání migrujících domácích pracovnic do českého prostředí. Pro přiblížení těchto standardů rodinám, které na pozici domácích pracovnic zaměstnávají migrantky, bylo vytvořeno „Desatero spravedlivého zaměstnavatele“, tedy hlavní body, jejichž dodržování vede ke spravedlivému zacházení s těmito zaměstnanci. Toto Desatero bylo zpracováno i jako krátké video.

Výzkum o situaci migrantek provedený v rámci projektu přinesl alarmující zjištění. Analýza 102 dotazníků a 30 hloubkových rozhovorů mimo jiné poukázala na to, že čelí pracovnímu vykořisťování, nezřídka pracují  6–7 dní v týdnu, 12–14 hodin denně, přičemž k nejhoršímu vykořisťování dochází tehdy, pokud žijí přímo v rodině. Hlavní zjištění z výzkumu i z dalších aktivit projektu se promítla do publikace pro tvůrce a implementátory politik. Protože potenciál trvalé změny spočívá v ratifikaci Úmluvy MOP o pracovnicích v cizí domácnosti, soustředily se aktivity projektu vůči tvůrcům politik zejména na toto téma.

Nedílnou částí projektu pak bylo i poskytování individuálního právního a sociálního poradenství migrujícím domácím pracovnicím. Toto poradenství bylo poskytováno zdarma, stejně jako semináře pro migrující domácí pracovnice a zaměstnance nevládních organizací pracujících s ženami migrantkami. Pro migrantky pracující v českých domácnostech byla vytvořena na vícejazyčném webu projektu speciální sekce, která obsahuje i funkční kontakty, kam se v případě potřeby mohou tyto pracovnice obrátit.

Webová stránka projektu http://www.pracovnicevdomacnosti.cz/ je složena ze tří částí. První z nich obsahuje výše zmíněné užitečné informace pro ženy-migrantky, pracovnice v cizích domácnostech, další část tvoří sekce určená pro širokou veřejnost a nachází se zde Desatero spravedlivého zaměstnavatele a výsledky výzkumu a třetí část je určena pro média a je zaměřena na komunikační kampaň, včetně tiskových zpráv, fotografií, videí z konferencí a informačních letáků ke stažení.

Projekt shromáždil informace o situaci žen migrantek pracujících v českých domácnostech a otevřel debatu o jejich životních podmínkách i standardech pro zaměstnávání těchto žen. Kromě vyvolání společenské a politické diskuze poskytl praktickou podporu 345 ženám a 34 mužům pracujícím v domácnostech. Pomohl také dokumentovat problémy migrujících žen v oblastech jako je důchodové a veřejné zdravotní pojištění, na které se zaměřily následné projekty Sdružení pro integraci a migraci. Přes úsilí, které bylo v rámci projektu vyvinuto k prosazení ratifikace Úmluvy MOP o domácích pracovnících, a zavedení kontrolních mechanismů v oblasti práce v domácnostech, se k této úmluvě ČR dosud nepřipojila.


Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Marie Jelínková

PhDr. Marie Jelínková Ph.D., pracuje jako výzkumná pracovnice v Centru pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd v Praze a přednáší na katedře Veřejné a sociální politiky na téže fakultě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na témata migrace a integrace osob s migrační zkušeností, podrobně se věnovala situaci osob bez oprávnění k pobytu, přístupu migrantů ke zdravotní péči či oblasti pracovního vykořisťování. Disertační práci obhájila na téma mongolské migrace do ČR. Studovala na FSV UK a na University of Queensland. V minulosti pracovala rovněž jako editorka portálu migraceonline.cz.

27. 5. 19
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲