Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
3. 6. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU

Inspirativní projekt: Uznávání a zvyšování kvalifikace migrantů – Validering Väst

Inspirativní projekt: Uznávání a zvyšování kvalifikace migrantů – Validering Väst

Švédská organizace Validering Väst se zaměřuje na zvyšování kvalifikace migrantů a její certifikaci. Iniciativa založená a financovaná městskou samosprávou v Göteborgu a regionální samosprávou v oblasti Västra Götaland spojuje místní firmy i národní instituce a pomáhá migrantům překonávat administrativní a další praktické překážky spojené s jejich vzděláváním a získáváním potvrzení o vyučení, praxi či dosažených odborných dovednostech. Článek tak přináší další popis inspirativního zahraničního projektu v oblasti integrace migrantů.

Studie respektovaného think-tanku Migration Policy Institute o globálních trendech v uznávání kvalifikace migrantů konstatuje, že národní státy v minulosti přistupovaly k zaměstnancům, kteří získali vzdělání v zahraničí, značně restriktivním způsobem. Uznání zahraniční kvalifikace umožňující vykonávání regulovaných zaměstnání bylo často spojeno s finančně i časově náročným procesem. Nárůst dočasné migrace a větší role zaměstnavatelů při zajišťování zaměstnanců ze zahraničí však mnohde vedly ke zjednodušení administrativy spojené s vykonáváním regulovaných zaměstnání.

Větší pružnost při uznávání kvalifikace přináší řadu výhod. Nejen, že usnadňuje výměnu zboží a služeb, ale umožňuje také rychleji reagovat na měnící se poptávku po pracovních silách. Migrantům pak uznání jejich kvalifikace pomáhá lépe uplatňovat jejich schopnosti, zkušenosti a vzdělání.

Oblast Västra Götaland je druhým největším regionem ve Švédsku a patří do ní i město Göteborg s 487 000 obyvateli. Ve městě žije mnoho přistěhovalců z Íránu, Súdánu, Jižní Ameriky a z bývalé Jugoslávie. Migranti žijí především na sídlištích na periferiích města. Celkem tvoří lidé, kteří se narodili mimo Švédsko, či se alespoň jeden z jejich rodičů narodil v zahraničí, na 34 % celkové populace města a podílejí se nejvýznamnější měrou na jeho demografickém růstu. Jen v letech 2010 až 2016 v Göteborg našlo nový domov 12 858 uprchlíků. Městská administrativa má rozsáhlé zkušenosti s integrací migrantů v oblasti zaměstnanosti, bydlení, sociálních služeb, podpory kulturní a jazykové rozmanitosti a v dalších oblastech každodenního života. Do těchto aktivit zapojuje nevládní organizace i řadu dalších institucí.

Důležitost uznávání a zvyšování kvalifikace pro úspěšnou integraci nově příchozích si místní úřady a organizace pracující s migranty uvědomily již před více než dvaceti lety. V roce 1998 proto začaly v regionu realizovat projekt nazvaný Knowledge Lift. Na ten v roce 2001 navázalo zřízení tzv. validačního centra, které bylo ustaveno v rámci městského úřadu pro vzdělávání dospělých. Centrum navázalo spolupráci s Konfederací švédských podnikatelůŠvédskou konfederací odborných zaměstnanců, Švédským odborovým svazem a dalšími institucemi. Činnost centra byla ze začátku podporována ze zdrojů ESF. V roce 2004 bylo fungování centra přesunuto pod Sdružení samospráv göteborgského regionu, které pro tento účel vytvořilo dceřinou organizaci Meritea AB. V roce 2012 pak bylo jméno organizace změněno na Validering Väst.

Aktivity této organizace jsou financovány především ze zdrojů regionu Västra Götaland. Jejich cílem je vytvoření a provozování systému uznávání a zvyšování kvalifikace, který funguje za úzké spolupráce jednotlivých sociálních partnerů, podnikatelů, průmyslových podniků a zástupců regionálních i státních institucí. Tato spolupráce vedla během několika let k vytvoření modelů uznávání kvalifikace v řadě oborů včetně zdravotnictví, obchodu a stavebnictví. Tím, že se podařilo zjednodušit a zkrátit proces získávání a uznávání kvalifikace migrantů, byl značně urychlen jejich vstup na pracovní trh a zároveň umožněno využití jejich dovedností a odborných zkušeností.

V současné době je činnost centra zaměřena zejména na vypracování modelů uznávání kvalifikace a souvisejících metodických materiálů v oblastech sociální a zdravotní péče, ubytovacích a restauračních služeb, malování a stavebnictví.

V rámci svých aktivit centrum rozvíjí mimo jiné svůj tutorský program nazvaný KUB. Ten byl založen v roce 2015 ve spolupráci se Švédským úřadem práceŠvédskou národní agenturou pro vzdělávání, Národním úřadem pro nostrifikaci, a dalšími profesními a vzdělávacími institucemi.

Program KUB je rozložen do třech základních kroků: mapování, rozvoj a vydávání potvrzení. V jejich rámci jsou identifikováni migranti, kteří nemají dostatečnou kvalifikaci a je jim poskytnut poradce – tutor, který je provádí úskalími při získávání příslušných dovedností, znalostí a certifikací. Ve spolupráci s migrantem a jeho zaměstnavatelem vypracuje tutor plán, který identifikuje úkoly prováděné na pracovišti, nezbytné kompetence, předchozí zkušenosti zaměstnanců a způsoby, jak dosaženou kvalifikaci certifikovat. Během pracovního procesu probíhá zaučování a další vzdělávání zaměstnance, přičemž je plán revidován podle aktuálního vývoje a potřeb zaměstnavatele i zaměstnance. Návazné školení a výcviky zájemců o zvyšování kvalifikace jsou pak často prováděny také v městských školících zařízeních.

Centrum v rámci tohoto programu realizuje nejen školení migrantů, ale i výcvik a školení samotných tutorů. Školeními tutorů od zahájení projektu v roce 2015 prošlo přes 250 osob, které nyní působí ve 20 z celkem 49 měst regionu. Koordinaci mezi migranty zapojenými do programu a jejich tutory pomáhá zajišťovat mobilní aplikace KUBit. Aplikace, kterou je možné spustit i na tabletu a počítači, obsahuje jednoduché úkoly, které má účastník programu postupně plnit. Umožňují mu strukturovat jeho vzdělávání a získávání pracovních dovedností a zároveň mu spolu s jeho tutorem umožňují udržovat přehled a potvrzení o dosažených úspěších.

Organizace Validering Väst představuje mimořádný příklad integrační aktivity založené na široké spolupráci regionálních a místních organizací. Tato spolupráce umožňuje rychlejší zařazování migrantů na trh práce, efektivnější využití jejich dovedností, znalostí a zkušeností a jejich další profesní rozvoj. Spolupráce samospráv, firem a nevládních organizací vedla k vytvoření nových metodik uznávání kvalifikace a certifikace a ke vzniku originálního tutorského programu KUB. Úspěch aktivit této organizace potvrzuje nejen široké rozšíření jejích postupů v rámci regionu i v rámci celého Švédska, ale i evaluační studie, kterou v roce 2019 zpracovala společnost Oxford Research AB.


Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Filip Pospíšil
Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. (1972) – antropolog. Působí jako Visiting Scholar na New York University a přednáší na Cooper Union a The New School. Pracoval jako zástupce šéfredaktorky časopisu A2, mediátor v Agentuře pro sociální začleňování, expert v oblasti ochrany osobních údajů a lidských práv v nevládních organizacích Iuridicum Remedium, Transparency International, Člověk v tísni a Amnesty International. Je autorem scénáře k řadě dokumentárních filmů o nevládních organizacích vysílaných Českou televizí a autorem a editorem řady publikací zaměřených na nedávnou historii. Pracoval také jako redaktor Lidových novin a Literárních novin.
3. 6. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU
...nahoru ▲