Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 11. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Evropská komise představila nový evropský Akční plán integrace a inkluze cizinců

Evropská komise představila nový evropský Akční plán integrace a inkluze cizinců

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Layen a místopředseda Margaritis Schinas, zodpovídající za podporu evropského způsobu života, představili minulou středu v Bruselu nový Akční plán integrace a inkluze pro období 2021–2027.

Akční plán uvádí, že inkluzivita a otevřenost jsou jádrem způsobu života evropské společnosti, integrace do ní je proto právem i povinností všech obyvatel Evropy. Integrace je zde chápána jako sociální investice, která bude výhodná jak pro obyvatele Evropy s migrační minulostí, tak pro evropskou společnost, která může z plného využití potenciálu těchto lidí významně ekonomicky benefitovat. Integrace je zároveň pojímána jako oboustranný proces, v němž evropská společnost aktivně vytváří podmínky pro plnohodnotný život migrantů, kteří se na oplátku přizpůsobují právům a povinnostem platným v zemích svého nového domova.

V Evropské unii v současnosti žije zhruba 34 milionů osob (cca 8 % obyvatel EU), kteří se narodili v takzvaných „třetích zemích“. Čtvrtina z nich je vysoce kvalifikovaná, navzdory tomu 40 % z nich vykonává práci, která je hluboko pod jejich kvalifikačními předpoklady. Pandemie COVID-19 ukázala, že zhruba 13 % klíčových pracovníků (např. osob pracujících v odvětví zdravotní péče, v potravinářství a v dalších základních službách, jako je péče o děti či seniory, a kritických pracovníků veřejných služeb) se narodilo mimo EU. Přestože lidé s migrační minulostí hrají klíčovou roli v ekonomice a společnosti zemí EU, nadále zde čelí diskriminaci a bariérám v přístupu ke vzdělání, práci, lékařské péči a bydlení. Právě těmto sektorům věnuje Akční plán největší pozornost – definuje oblasti podpory, specifikuje klíčové mechanismy řešení a vymezuje zdroje pro jejich financování.

 

 

Oblasti podpory

Oblast vzdělání:

Z evropských fondů bude podporováno inkluzivní vzdělávání od raného věku až po střední školu, zjednodušení uznání zahraniční kvalifikace a permanentní poskytování jazykových kurzů.

Oblast zaměstnání:

Podporována budou opatření, která zvýší šance, že migranti (především ženy) najdou zaměstnání, v němž budou plně využity jejich schopnosti a které jim pomůže plně rozvinout a uplatnit vlastní potenciál. Evropská komise bude spolupracovat se sociálními partnery a ostatními relevantními aktéry v oblasti integrace na trhu práce, podpory podnikání a zjednodušení uznání a hodnocení dovedností cizinců. 

Oblast zdravotní péče:

Podporována bude dostupnost lékařské péče včetně péče o mentální zdraví pro osoby s migračním původem. Klíčové je zajištění informovanosti migrantů o právech v oblasti péče o zdraví. Akční plán rovněž počítá s podporou řešení specifických problémů žen-migrantek (zejména v průběhu těhotenství a poté) a zdůrazňuje význam sdílení dobré praxe mezi zeměmi Unie.

Oblast bydlení:

Prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu Plus (ESF +), Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) a nástroje pro podporu veřejných a soukromých investic InvestEU bude podporován přístup migrantů k adekvátnímu a dostupnému bydlení. Podporována bude též výměna zkušeností s bojem proti segregaci a diskriminaci na trhu s bydlením na místní a regionální úrovni.

Obecně k financování integrace

Nový Akční plán počítá s tím, že zodpovědnost za integrační politiku nadále zůstává především na bedrech členských zemí. Financování integrace na evropské úrovni bude v budoucnu oproti současnosti více decentralizované, neboť Evropská komise v návrhu víceletého finančního rámce 2021–2027 navrhuje zaměřit budoucí Azylový a migrační fond (AMF) na financování na míru šitých opatření v úvodní fázi integračního procesu. Dlouhodobá integrace – tedy integrace na trh práce a sociální integrace – by měla být podporována z budoucího Evropského sociálního fondu Plus (který je v bohužel ČR ohrožen významnou redukcí alokace). Financování integrační infrastruktury a služeb (v oblasti vzdělání, bydlení, zdravotní péče i sociálních služeb) by mělo být zajištěno prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Tyto 3 klíčové fondy by pak v synergii s dalšími nástroji (Erasmus+, EAFRD, InvestEU) měly pokrývat další dílčí oblasti integrace. Specifická opatření včetně podpory integrace občanů EU s migračním původem a aktivit občanské společnosti mají být financována též z připravovaného Citizens, Equality, Rights and Values programme). Zpřehlednění současných I připravovaných zdrojů financování integrace naleznete zde.

 

Co je nového?

Dokument vychází z úspěšného akčního plánu z roku 2016 (interaktivní přehled zde) a zaměřuje se na shodné oblasti integrace. Rozšiřuje však jeho záběr – vedle občanů ze třetích zemí (TCNs) zahrnuje též občany EU s migračním původem.

Nový Akční plán prosazuje zajištění co nejširší inkluze prostřednictvím cílené a na míru šité podpory. Posílena bude participace migrantů např. prostřednictvím nedávno ustanovené expertní skupiny, jejímž úkolem je přenášet pohledy migrantů na úroveň Evropské komise. Specifická pozornost bude věnována řešení problematiky genderu a žen v migraci. Důraz je kladen též na budování partnerství s rozličnými aktéry v oblasti integrace a posilování spolupráce mezi regionálními a místními samosprávami. Akcentován je také význam dlouhodobé integrace včetně jejího financování (k již fungujícím opatřením dlouhodobé integrace v EU viz jarní analýzu EWSI). 

EWSI v současnosti vyvíjí interaktivní nástroj, který umožní sledovat postup v realizaci akčního plánu.

Přihlaste se zde k odběru newsletteru EWSI a nepropásněte nové finanční příležitosti či integrační novinky nejen k Akčním plánu.

 

Další užitečné zdroje

Evropská komise vyzvala všechny aktéry k veřejné konzultaci a vyjádření názorů na integraci. Souhrnnou zprávu z konzultace naleznete zde.

Proběhla celá řada dalších konzultací se specifickými stakeholdery. Zpráva z nich je k dispozici zde.

Factsheet k akčnímu plánu najdete zde

Prioritou je dlouhodobá integrace – podívejte se na analýzu podpůrných opatření v zemích EU, kterou EWSI vypracovalo letos na jaře.

Více o aktivitách Evropské unie v oblasti integrace naleznete zde

Bez finančních prostředků nelze opatření uvést do chodu – zjistěte si více o evropských fondech, z nichž je možné integraci financovat - zde.

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

27. 11. 20
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲