Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU (PROMO)

V rámci odborových organizací, akademie a mnoha dalších institucí existuje široké uznání, že ochrana pracovních práv vysílaných pracovníků v Evropské unii je nedostatečná. Mezi problémy patří například epidemie nevyplácení mezd, řetězení subdodavatelů a rozmělňování odpovědnosti za pracovní podmínky, porušování práva na organizování se v rámci odborů a podvody v oblasti sociálního zabezpečení. Navzdory tomu, že všichni pracující by podle platné legislativy měli mít na trhu práce v zemích EU v zásadě rovné podmínky, pracovní mobilita v rámci EU často dostává pracovnice a pracovníky do prekérního postavení.

O projektu

V této souvislosti je cílem projektu „Vymáhání pracovních práv u vysílaných pracovníků v EU“ financovaného Evropskou komisí posílení administrativní spolupráce a sdílení informací mezi příslušnými organizacemi a institucemi zabývajícími se vysíláním pracujících za účelem prosazování pracovních norem a vymahatelnosti pracovních práv.

Konkrétně se zaměřuje na 1) relevantní akademické instituce, které se zabývají pracovní migrací a obecně výzkumem v oblasti pracovních práv. Tyto instituce provádí v jednotlivých zúčastněných zemích rozhovory nejen se zahraničními pracovnicemi a pracovníky, ale také s představiteli inspektorátů práce, odborových organizací a neziskového sektoru. Dalšími cíly je 2) zlepšit příhraniční spolupráci s institucemi poskytujícími ochranu pracovních práv, 3) zlepšit přístup odborových organizací a posílit jejich roli v rámci debat o pracovní migraci a vysílání pracujících a v neposlední řadě 4) zajistit kolekci relevantních kvantitativních dat.

Projekt je financován v rámci Programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace a uskutečňuje se v období od ledna 2017 do prosince 2018. Kromě Multikulturního centra Praha tvoří konsorcium projektu také Univerzita Jyväskylä – koordinující instituce (Finsko), Univerzita v Padově (Itálie), Fafo Institute for Labour and Social Research (Norsko), SOLIDAR (Belgie) a Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA, Rakousko).

Délka projektu: 1/2017 – 12/2018

Donor: Evropská komise – Program pro sociální inovace a zaměstnanost (EaSI)

Partneři: University of Jyväskylä, University of Padova, Fafo Institute for Labour and Social Research, SOLIDAR, FORBA - Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt

Projektová koordinátorka: Hedvika Janečková, hedvika.janeckova@mkc.cz


Publikace: 

Chain liability as a mechanism for strengthening the rights of posted workers. The German chain liability model

Changing Regulations, Changing Practices? The Case of the German Meat Industry

Protection of Posted Workers in the European Union: Findings and Policy Recommendations based on existing research

Transnational Monitoring and Enforcement of Posted Work: The Case of Czech Republic

Transnational Cooperation among Labour Regulation Enforcement

Protection of Posted Workers in the European Union: Findings and Policy Recommendations based on existing research

Webová stránka SOLIDARu


PROMO je financován Evropskou komisí a realizován Univerzitou Jyväskylä, Finsko a dalšími partnery, kterými jsou Univerzita v Padově, Itálie, Multikulturním centrem Praha, Česká republika, Fafo Institutem pro výzkum sociálních a pracovních práv, Noprsko, Solidarem, Belgie a Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt FORBA, Rakousko.


Výstupy projektu:

...nahoru ▲