Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
16. 4. 08
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Reforma policie s sebou přináší i převod cizinecké agendy na Ministerstvo vnitra

Připravovaná reforma policie, která prošla v březnu 2008 prvním čtením, má převést cizineckou agendu na ministerstvo vnitra. Pro administrativní úkony v oblasti pobytu cizinců bude civilní úřad vhodnější i proto, že není vnímán jakožto represivní orgán, jak je tomu dnes u policie. Navrhovanou změnu však nelze přeceňovat, neboť i postoj ministerstva vnitra se v posledních letech v životě cizinců projevuje spíše negativně.
Policie České republiky prošla v posledních letech celou řadou dílčích změn. V minulosti prováděla podstatně více správních činností, než je tomu dnes. Není dávno doba, kdy například vydávání cestovních dokladů nebo řidičských průkazů spadalo výhradně do její kompetence. V současné době má policie ze všech předchozích správních činností na starosti pouze úsek zbraní a střeliva a pobyt cizinců. Právě cizinecká agenda zřejmě projde v souvislosti s reformou policie, nastartovanou současným ministrem vnitra Ivanem Langerem, výraznými změnami.

Výkon veřejné správy v oblasti pobytu cizinců na území České republiky je administrativně velice náročná činnost. Nejde však o činnost, která by nutně musela být vykonávána výhradně policisty. Jedná se především o klasické správní řízení, které může spadat do kompetencí občanských zaměstnanců ministerstva vnitra. Již v současné době je tato činnost částečně vykonávána i občanskými zaměstnanci policie. Vedle klasického správního řízení se navíc policisté musejí zabývat i úkony evidenčního charakteru, jako je tisk vízových štítků, vyhotovování průkazů o povolení k pobytu, zadávání dat do informačních systémů a pod.

Cizinecká agenda má tedy převážně administrativní charakter, a proto má reforma snahu oprostit policii od plnění těchto úkolů. Vzhledem k rozsáhlosti agendy však nejde tento záměr realizovat jednorázově. Policie chce převést do kompetence ministerstva vnitra nejprve problematiku trvalých pobytů a až v další etapě pak pobyty přechodné. Navíc se určitá část činností bez policie neobejde. Civilním úřadem jistě nemohou být realizovány úkony v podobě omezení osobní svobody, které jsou nezbytné například při správním vyhoštění.

Předpokládaný přechod většiny cizinecké agendy od policie na ministerstvo je krok, který je s ohledem na členství České republiky v schengenském prostoru zřejmě nezvratný a správný. Navíc by mohl mít i reálný dopad na jednotlivá řízení. I když se to současné vedení ministerstva vnitra a policie snaží změnit, je nutné si přiznat, že policie je především represivní složkou a takto je vnímána i veřejností. Policista je povolán k ochraně veřejného pořádku. Už ve vzdělávacích zařízeních se setkává především s pojmy přestupek, trestný čin, pachatel atd. Také systém hodnocení policejní práce, v němž jsou hlavním kriteriem úkony represivního charakteru, jako je počet zjištěných přestupků, počet zadržených osob, počet správních vyhoštění atd., způsobuje, že policista v praxi každého cizince vnímá do značné míry spíše negativně. Za této situace má pak tendenci jeho žádost o povolení k pobytu převážně zamítat. To je jistě stav, který není žádoucí.

Nelze však nastíněnou pozici policie v cizineckém řízení přeceňovat a očekávat, že přechodem cizinecké agendy od policie k ministerstvu vnitra dojde k výrazně pozitivnějšímu přístupu. Ministerstvo je totiž nadřízeným správní orgánem ředitelství služby cizinecké policie a toto také metodicky řídí a kontroluje. Navíc postoj ministerstva vnitra se oproti předchozím letům ve vztahu k cizincům v České republice výrazně změnil a projevuje se v jejich životě spíše negativně. O tom svědčí nejvýrazněji poslední novela cizineckého zákona.

Závěrem lze tedy konstatovat, že plánovaná reforma policie v podobě přechodu výkonu cizinecké agendy k ministerstvu vnitra je krok správný. Policii tento krok její práci výrazně ulehčí a doufejme, že i zefektivní. Do života cizinců v České republice to ovšem výrazně nezasáhne. Ti budou muset i nadále přesvědčovat úředníky, kteří budou rozhodovat o jejich osudech, o tom, že nebudou mít všichni na společnost ryze negativní vliv a že si zaslouží poněkud více pozornosti, než je jim věnováno.
Vratislav Tauber
Autor je právník. Byl vedoucím cizinecké policie Brno-venkov.
16. 4. 08
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲