Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Praxe správních orgánů v cizineckých věcech - Excesy i příklady dobré praxe

Praxe správních orgánů v cizineckých věcech - Excesy i příklady dobré praxe
Právníci SOZE připravili studii na téma “Praxe správních orgánů v cizineckých věcech; excesy i příklady dobré praxe”, která slouží jako úvod do praktických problémů materie azylového a cizineckého práva.

Autoři studie uvádějí, že jejich cílem je v této studii poskytnout studentům Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně dokument, který jim usnadní orientaci ve složité matérii cizineckého práva. Obsah této studie je dán faktickou zkušeností SOZE z aplikace správního práva nejen v oblasti pobytu cizinců, nýbrž i dalších oblastí cizineckého práva. Pojem cizineckého práva je ve studii používán v širším smyslu, zahrnuje tedy i právo azylové (resp. právo mezinárodní ochrany či uprchlické právo).

SOZE poskytuje řadu let odbornou praxi studentům PrF MU, ať jde již o samotnou možnost vykonání povinné odborné praxe, či výkon dobrovolnické činnosti. SOZE navíc pravidelně spolupracuje s PrF MU v rámci Právní kliniky uprchlického práva. Při všech těchto příležitostech mají studenti možnost seznámit s konkrétními případy aplikace cizineckého a azylového práva a aplikují poznatky ze správního práva procesního. Při této pravidelné interakci mezi studenty PrF MU a SOZE vyvstala potřeba jednoduchého dokumentu, který by studentům přiblížil klíčové oblasti praxe správního práva zejména na úseku pobytu cizinců. Tyto oblasti byly identifikovány na základě praktických zkušeností SOZE. Studie by tak měla umožnit rychlejší orientaci v materii cizineckého práva a usnadnit chápání systematiky správního práva. Studie je plánována jako udržitelný výstup projektu, neboť ji zamýšlíme aktualizovat dle potřeby (např. kvůli změně právních předpisů, judikatury či správní praxe).

Analyzované příklady vycházejí ze skutečných případů. Jsou uvedeny příklady dobré i špatné praxe správních orgánů.

Studie byla vytvořena v rámci projektu Dlouhodobé partnerství výzkumu, praxe a výuky práva (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0044, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě)

6. 10. 14
...nahoru ▲