Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
18. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Postoj ČMKOS k problematice zaměstnávání cizinců a k novele zákona o pobytu cizinců

Českomoravská konfederace odborových svazů je největší odborovou centrálou v České republice. Jejím posláním je ochrana mzdových, pracovních, životních podmínek a práv zaměstnanců. Jako jeden ze sociálních partnerů se aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli. Představitel ČMKOS Pavel Janíčko shrnuje, jak odbory pohlíží na zaměstnávání cizinců a jaké jsou jejich výhrady k cizinecké legislativě.

Postoj ČMKOS k problematice migrace a zaměstnávání cizinců

ČMKOS považuje fenomén migrace za jev, který  má v moderním světě zákonitou povahu a přináší i řadu pozitivních momentů ve vztahu ke státům, které migranty přijímají i k migrantům samotným a jejich mateřským zemím. Pro přijímající země je možno jako pozitivum migrace jmenovat možnost získávat nedostatkové profese či obecný rozvoj společnosti založený na vzájemné výměně zkušeností a obohacování kultur, a také koneckonců i určitý prvek umožňující tlumit negativní demografický vývoj v našem regionu. ČMKOS v této souvislosti podpořila i příslušné principy politiky EU (tj. důraz na plné prosazení tzv. čtyř svobod charakterizujících ekonomické a sociální prostředí v EU – svobody pohybu osob, kapitálu, zboží a služeb) a odmítala některé diskriminační přístupy (tzv. přechodná období omezující vstup na pracovní trhy), které uplatňovaly některé „staré“ členské země EU vůči občanům ze zemí, které přistoupily v roce 2004. ČMKOS tedy také podporovala příslušné legislativní změny související se vstupem ČR do EU, které zakotvily stejné právní postavení občanů členských zemí EU na českém trhu práce vůči občanům ČR, např. přijetí nového zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb.

ČMKOS ovšem zároveň vždy poukazovala na některé negativní jevy, které migrace přináší.Ty se projevují zejména v podmínkách neregulovaného tržního hospodářství a mohou významným způsobem negativně ovlivnit situaci na českém trhu práce a celou sociální situaci v ČR. V této souvislosti ČMKOS poukazovala na fakt, že je třeba předcházet takovým typům migrace, které jsou založené na ekonomickém nátlaku a zneužití slabého postavení migrantů k prosazování přístupů a které se dají shrnout pod pojem sociální dumping. Proto vždy ve všech svých stanoviscích k materiálům a zákonným normám týkajícím se problematiky cizinců na českém trhu práce prosazovala, že základním aspektem zacházení s migranty by se měl stát princip stejného zacházení a stejných práv pro domácí občany (zaměstnance) i pro imigranty a boj proti nelegálním praktikám v této oblasti jako nástroj předcházení právě už zmíněnému sociálnímu dumpingu.

ČMKOS je organizací, jež primárně hájí zájmy svých členů, jimiž jsou vesměs čeští zaměstnanci. Je proto přirozené, že i při zaujímání postojů k příslušným normám ČMKOS vychází především z jejich zájmů a má na zřeteli především zajištění vysoké úrovně zaměstnanosti, resp. zamezení růstu nezaměstnanosti na českém trhu práce a pro občany ČR. V této souvislosti je určitým limitujícím faktorem pro činnost ČMKOS i fakt, že cizinci prakticky nejsou zastoupeni v její členské základně, a to nikoliv proto, že by to neumožňovaly její stanovy (či stanovy členských svazů), ale proto, že cizinci nemají o vstup do odborů zájem. Příčin tohoto jevu je celá řada. Hlavní překážkou jejich nízké angažovanosti v odborech je fakt, že jsou převážně zaměstnáni na dobu určitou a necítí tedy dlouhodobější perspektivu své participace v rámci české společnosti. Svou roli sehrává i jazyková bariéra, nízká informovanost a celková antiodborářská atmosféra a negativní postoj některých zaměstnavatelů k odborům, ale i nedostatečná aktivita některých odborových organizací.

Snaha ČMKOS zachovat ochranu českého trhu práce ve prospěch především zaměstnanosti domácích pracovníků nabývá na významu zejména v období, kdy je Česká republika konfrontována s ekonomickou krizí a z toho vyplývající vysokou úrovní nezaměstnanosti.  Přesto je nesprávné vidět postoj ČMKOS jako nějakou formu paušálního odmítání migrace a jako jakýsi diskriminační přístup vůči cizincům ze třetích zemí. Jeho jádrem je naopak snaha předejít situacím, které v konečném důsledku vedou právě k omezování práv jak českých, tak i zahraničních zaměstnanců na českém trhu práce. Proto ČMKOS podporuje taková opatření, která zachovávají určitou míru regulace ve vztahu k cizincům ze třetích zemí, a umožňují tak rozlišit legální a nelegální status těchto osob a zabránit tak nekontrolovatelnému zneužívání jejich práce a v konečném důsledku i obecnému zhoršování podmínek na českém trhu práce.  Jde tedy o zachování takových institutů typu povolení k zaměstnání, které limitují vstup cizinců na český trh práce tak, aby byla zachována priorita zaměstnávání domácích zaměstnanců a aby bylo zabráněno zneužívání cizinců některými zaměstnavateli.

Zásady ČMKOS v oblasti cizinecké legislativy

ČMKOS vyjádřila souhlas s věcným záměrem návrhu zákona o pobytu cizinců a zákonů souvisejících, a to zejména se snahou dosáhnout zpřehlednění a ujednocení dosavadní poněkud nepřehledné legislativy v této oblasti, kdy paralelně vedle sebe existovalo několik právních titulů ve vztahu k zaměstnávání cizinců (povolení k zaměstnání, zelené a modré karty) vydávaných administrovaných různými státními subjekty (MPSV, MV). V tomto ohledu si ČMKOS slibovala pozitivní posun. ČMKOS zároveň definovala hlavní zásady, podle kterých bude předloženou normu posuzovat:
  • pro ČMKOS je rozhodující, aby nově připravované normy neoslabily ochranu domácího trhu práce a dostatečně zabraňovaly nelegálnímu zaměstnávání cizinců jakož i dalším formám nelegálních ekonomických aktivit spojených s cizinci.
  • ČMKOS požaduje zachování efektivních regulačních funkcí státu ve vztahu k migrační politice a specielně ve vztahu k ochraně trhu práce. V této souvislost je třeba striktně vyjasnit a specifikovat kompetence příslušných institucí a zachovat roli MPSV při udělování všech druhů povolení k zaměstnání pro cizince.
  • pokud jde o legální migranty, ČMKOS požaduje prosazovat zásady stejného zacházení ve srovnání s domácími zaměstnanci a občany obecně s cílem zabraňovat praktikám sociálního dumpingu
  • ČMKOS podporuje opatření vedoucí k lepší integraci cizinců s dlouhodobým pobytem jako nástroj pro zajištění vyšší koheze společnosti

Zároveň ČMKOS požadovala vyjasnit další roli dosud používaných institutů (povolení k zaměstnání, zelená karta) a jasnou specifikaci institutů nových.

Zákon o pobytu cizinců (a zákony související)

Pokud jde o připomínky k výslednému znění návrhu zákona, pak ČMKOS vyjádřila uspokojení nad tím, že tento materiál vyšel vstříc jejím požadavkům, především pokud jde o zdůraznění vazby (viz předpokládané zavedení centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli národního víza za účelem zaměstnání, volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, volných pracovních míst obsaditelných držiteli modré karty, volných pracovních míst obsaditelných držiteli karty vysoce kvalifikovaného zaměstnance) na situaci na českém trhu práce a stanovení podmínky přednostního obsazování volných pracovních míst domácími uchazeči o zaměstnání, resp. podmínky vytvoření závazných seznamů pracovních míst vhodných pro obsazení cizinci, za jejichž sestavení bude odpovědný resort práce a sociálních věcí a které budou respektovat prioritu zaměstnávání českých občanů.   

Nicméně ČMKOS vyjádřila následující námitky: 
  • proč místo redukce a zpřehlednění jednotlivých právních titulů upravujících pobyt cizinců za účelem jejich zaměstnání došlo naopak k jejich rozšíření?
  • jedním z proklamovaných důvodů předložení nového zákona o pobytu bylo spojení pobytového a zaměstnaneckého dokladu pro cizince. Proč nebyl tento záměr důsledně naplněn (např. u institutu povolení k zaměstnání)? 
  • jaké bude postavení institutu „povolení k zaměstnání“, který budou vydávat úřady práce v porovnání s ostatními oprávněními k výkonu zaměstnání, uvedených v zákonu o pobytu a v zákonu o zaměstnanosti?
  • jak bude naplňována „Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli národního víza za účelem zaměstnání, zaměstnanecké karty, modré karty a karty vysoce kvalifikovaného zaměstnance“ v situaci, kdy neexistuje zákonná povinnost zaměstnavatelů hlásit volná pracovní místa?
  • proč není v charakteristikách „Centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli národního víza za účelem zaměstnání, zaměstnanecké karty, modré karty a karty vysoce kvalifikovaného zaměstnance“ uvedeno i povolení k zaměstnání?

ČMKOS předpokládá, že tyto námitky budou ještě předmětem připomínkového řízení k uvedeným zákonům.

doc.Pavel Janíčko, ekonomický analytik ČMKOS
Praha 17.7.2013 


Vybrané publikace

V. Spěváček a kol.„Transformace české ekonomiky“ jako spoluautor,  Linde, Praha 2001.

JANÍČKO, P. The Trade Unions´ View on the Labour Market Policie – the Case of the Czech Republic in „Structural Reforms and macro economic policy, ETUC, Brussels 2007.

F. Nahodil a kol. Veřejné finance (kapitola „Mezinárodní aspekty veřejných financí“, Police Academy, Praha 2009, 

JANÍČKO, P. „Trh práce v ČR a zákon o zaměstnanosti“, projekt EU, učební text, :www.socialnidialog.cz, Praha, 2010.

JANÍČKO, P. „Zaměstnanost mladých v České republice: pohled ČMKOS“, FES, Praha 2012, ISBN 978808774804.

JANÍČKO, P. „The youth employment in the Czech Republic: View of the ČMKOS“ anglická verze, Friedrich Ebert Stiftung , Praha  2012. ISBN 9783864983146.

JANÍČKO, P. „Three pillars of flexicurity: the case of the Czech Republic“ Transfer, Autumn-Winter 2009, ETUI, Brusel, ISSN 1024-2589.

JANÍČKO, P. „Tax policy and employment::the case of the Czech Republic“ South-East Europe Review (SEER) 2/2009, ISSN 1586-4197.

JANÍČKO, P., JANÍČKO, M. „Od Washingtonského konsenzu ke krizi“  PE 2/2011

JANÍČKO, P. „Vulnerable groups on the Czech labour market“  (BiVŠ), 6th year of the International Days of Statistics and Economics in Prague,  September 13 to 15, 2011.

Pavel Janíčko
Doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc. působí od roku 1998 jako odborný poradce pro oblast zaměstnanosti v Českomoravské konfederaci odborových svazů. Od roku 2012 současně zastává funkci ředitele Centra pro sociálně-ekonomická a humanitní studia na Bankovním institut vysoké škole, kde přednáší kurzy makro a mikroekonomie.
18. 10. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲