Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 6. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Návrhy nových cizineckých zákonů z května 2013 a připomínky Konsorcia migračních organizací

Dne 9. 5. 2013 rozeslalo Ministerstvo vnitra ČR do mezirezortního připomínkového řízení paragrafové znění nových „cizineckých zákonů“. V případě přijetí vládou a parlamentem nahradí tři zákony (zákon o pobytu cizinců, o volném pohybu občanů EU a jejich rodinných příslušníků a zákon o ochraně hranic) stávající zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky. Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR vypracovalo k navrhované legislativě připomínky, které najdete níže v přílohách. Celé aktuální verze návrhů zákonů jsou též v odkazech níže.

Zákony vychází z Usnesení vlády č. 48 ze dne 19. ledna 2011 o opatřeních k řízení ekonomické migrace, ochraně práv osob migrujících za prací a realizaci návratů, a z návrhu věcného záměru nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, volného pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a ochrany státních hranic, které Ministerstvo vnitra ČR vypracovalo na podzim 2011.

Znění zákonů (na zmíněném odkazu je třeba kliknout na „přílohy“):

Návrh zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Návrh zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a zákona o ochraně státních hranic České republiky

Kompletní znění připomínek Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR:

Připomínky Konsorcia k návrhu zákona o pobytu cizinců, zákonu o azylu, zákonu o zaměstnanosti, zákona o ochraně státních hranic jakož i vybrané připomínky k zákonu o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků a k vyhlášce k zákonům

Připomínky Konsorcia k návrhu zákona o volném pohybu občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků

Připomínky Konsorcia k návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění

Evropská legislativa:

Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny

Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

Směrnice EP a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států

Směrnice Rady 2004/114/ES ze dne 13. prosince 2004 o podmínkách přijímání státních příslušníků třetích zemí za účelem studia, výměnných pobytů žáků, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby

Směrnice Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Směrnice EP a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě


14. 6. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲