Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
11. 6. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU

Inspirativní projekt: Zapojení migrantů do plánování místních rozvoje ve španělské Roquetas de Mar

Inspirativní  projekt: Zapojení migrantů do plánování místních rozvoje ve španělské Roquetas de Mar

Původně menší španělské město Roquetas de Mar se v posledních desetiletích proměnilo ve významné středisko zemědělské produkce, které do značné míry závisí na práci přistěhovalců. Na tyto změny a některé problémy, které příchod kulturně a sociálně rozmanité populace přinesl, městská samospráva reaguje aktivně a plně podporuje integraci nově příchozích. Ve španělském i evropském kontextu se tato samospráva stala průkopníkem při zavádění různých integračních opatření a projektů. V posledních letech například unikátním způsobem zapojila migranty do plánování místního rozvoje. Článek tak přináší další popis inspirativního zahraničního projektu (respektive projektů) v oblasti integrace migrantů.

Město Roquetas de Mar leží v jižním Španělsku. Původně rybářská obec se od šedesátých let minulého století stala významným turistickým a zemědělským centrem. Od devadesátých let pak zažívá prudký nárůst počtu migrantů, kteří pracují především ve sklenících a fóliovnících místních farem. Od roku 1990 vzrostl počet obyvatel města z původních 28 tisíc na více než 96 tisíc v roce 2017.  Migranti přitom tvoří nejméně 30 % místní populace a lokalita tak patří k místům s nejvyšším zastoupením migrantů ve Španělsku.  

Migranti do města přicházejí z řady velmi rozdílných kultur a prostředí. Již od devadesátých let v místě pracuje hodně Rumunů (v roce 2015 ve městě bylo oficiálně přihlášeno 11 723 osob rumunského původu), které neodradily ani dopady ekonomické krize po roce 2008 a nyní tvoří hlavní část migrantů pocházejících z EU. Větší skupiny migrantů přicházejí také z afrických zemí Senegalu, Maroka, Mali, Ghany a Guinea-Bissau. Celkem ve městě žijí migranti ze stovky různých zemí. Kromě pracovní migrace se na obměně populace významně podílí také příchod migrantů spojený se slučováním rodin.

Velké demografické změny a pestré složené populace vedou nevyhnutelně k tomu, že ve městě čas od času dochází k napětí či omezeným konfliktům mezi různými skupinami migrantů. Řada místních migrantů také trpí chudobou v důsledku nízkých mezd v zemědělství či v důsledku diskriminace na trhu práce a mnoho migrantů také žije ve městě bez platných dokumentů a jsou tak v mnoha ohledech zranitelní. I přes tyto výzvy chápe místní samospráva migraci jako příležitost k ekonomickému a kulturnímu rozvoji města a zapojuje se v posledních desetiletích do celé řady mezinárodních programů a inovativních projektů, které mají usnadnit integraci migrantů do místní společnosti.

Jako jedna z prvních ve Španělsku vytvořila samospráva v Roquetas de Mar již v roce 1997 zvláštní městský úřad pro integraci migrantů. Jedním z prvních kroků tohoto malého úřadu bylo vydání anglickojazyčného Průvodce užitečnými informacemi pro cizince žijící v Roquetas de Mar, který obsahuje souhrn rad pro různé životní situace, od zajišťování bydlení, zdravotní péče, zaměstnání až po vzdělávání či sociální péči. Ten využívají jak sami migranti, tak i úředníci samosprávy a dalších institucí, které s migranty přicházejí do styku.

Na vydání Průvodce místní samospráva dále navázala v průběhu programového období 2007–2013. Tehdy se zástupci města podíleli na projektu podpořeném Evropským komunitárním programem pro zaměstnanost a solidaritu, který vedl k realizaci Návodu, jak vytvořit a uplatňovat místní plány zaměřené na integraci, který byl publikován v angličtině a španělštině.

Zkušenosti z tvorby Návodu v posledních letech zástupci města zužitkovali při tvorbě místní rozvojové strategie zaměřené na integraci migrantů. Se zapojováním migrantů do plánování místního rozvoje byly dosud jak ve Španělsku, tak v celé Evropské unii jen omezené zkušenosti a město proto využilo možnosti konzultací a výměny informací v rámci mezinárodní sítě měst podporujících integraci nazvané ARRIVAL CITIES/URBACT. Zapojení do této sítě také městu zajistilo příspěvek ve výši 10 miliónů Eur z evropských fondů na realizaci některých opatření, které jsou ve strategii navrženy.

Strategie byla připravována místní skupinou URBACT, kterou koordinoval ředitel městských sociálních služeb. Skupina měla 15 členů z řad městských institucí, nevládních organizací pracujících s migranty, andaluského úřadu práce, španělského Červeného kříže, vzdělávacích a zdravotních zařízení. Práci této skupiny významně podpořili dva městští radní. Místní skupina uspořádala řadu setkání s migranty, kteří měli po dobu několika měsíců příležitost navrhovat různá opatření, která byla poté rozpracována a projednána členy skupiny.  Zpracované návrhy strategických dokumentů byly poté opět předloženy migrantům na tzv. Participačních fórech. Na prvním fóru se probírala úvodní SWOT analýza a na druhém pak již návrhy postupů při řešení identifikovaných problémů.

Vybraní zástupci místní skupiny URBACT se také pravidelně setkávali na mezinárodní úrovni se zástupci dalších měst zapojených do této sítě. Na těchto tematických setkáních projednávali dobré praxe a možné politiky v oblasti občanské participace, vzdělávání, zaměstnanosti, služeb pro nově příchozí a posilování místní komunity. Získané poznatky pak tlumočili zpět členům místních skupin. Do Roquetas rovněž přicestoval koordinátor obdobné skupiny URBACT z Drážďan a účastnil se schůzky místní skupiny a diskuze o možných opatřeních. Tento mezinárodní rozměr projektu se významně odrazil v konečné podobě plánu, jehož téměř každá kapitola obsahuje rubriku Zapracování mezinárodních zkušeností.”

Plán stanovuje celkem 8 hlavních úkolů:

  • Zmapování místních zdrojů pro integraci migrantů
  • Školení a výcvik místních úředníků pracujících s migranty
  • Budování kapacit migrantských organizací
  • Cílená komunitní sociální práce v chudých čtvrtích (200 domů)
  • Vytvoření multifunkčního interkulturního prostoru v centru města
  • Vzdělávací program zaměřený na mladé migranty se špatným prospěchem a záškoláky
  • Vzdělávání a trénink pro dospělé migranty
  • Multikulturní oslavy a vzdělávací kampaně

Po dvou letech práce na přípravě Akčního plánu pro integraci migrantů, byl tento dokument oficiálně schválen zástupci města Roquetas de Mar a prezentován na slavnostní setkání 10. dubna 2018. Zástupce starosty José Juan Rodríguez na tomto setkání potvrdil, že akční plán je zapracováván do širšího Integrovaného plánu udržitelného rozvoje města a bude od května 2018 implementován za pomoci dalších projektů financovaných z evropských fondů. Zástupci andaluského regionu pak na slavnostním aktu oznámili, že inovativní metodologii vyvinutou v rámci tohoto projektu využijí také při přípravě regionální strategie, která může v nadcházejících pěti letech získat podporu až 150 miliónů Euro z evropských fondů.

I když dopady projektu nebyly dosud zhodnoceny žádnou nezávislou studií, je zřejmé, že kromě vytvoření samotné strategie umožnil zejména širší zapojení migrantů do společenského a politického života obce. Participační fóra, na jejichž činnosti se migranti podíleli, totiž nejen navrhovala jednotlivá opatření plánu a dohlíží také nyní na jejich plnění, ale přispívají zároveň k širšímu dialogu v rámci obce. Jejich členové se například zapojili do kampaně proti rasismu a xenofobii v místních médiích a pomohli také při řešení napětí, které vzniklo mezi různými etnickými skupinami migrantů. Migranti během svého působení v Participačních fórech navrhli i další nové projekty, jako například Zdravé a prosperující město a EDUSI Roquetas 2020, které byly podpořené z Evropského programu pro regionální rozvoj a v rámci sítě URBACT.


Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Filip Pospíšil
Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. (1972) – antropolog. Působí jako Visiting Scholar na New York University a přednáší na Cooper Union a The New School. Pracoval jako zástupce šéfredaktorky časopisu A2, mediátor v Agentuře pro sociální začleňování, expert v oblasti ochrany osobních údajů a lidských práv v nevládních organizacích Iuridicum Remedium, Transparency International, Člověk v tísni a Amnesty International. Je autorem scénáře k řadě dokumentárních filmů o nevládních organizacích vysílaných Českou televizí a autorem a editorem řady publikací zaměřených na nedávnou historii. Pracoval také jako redaktor Lidových novin a Literárních novin.
11. 6. 19
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
Země: EU
...nahoru ▲