Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
7. 12. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

29. 11. 2021, listopad 2021

NOVINKY Z EU

24. listopadu 2021 uplynul rok od chvíle, kdy Evropská komise oznámila svůj nový Akční plán EU pro integraci a inkluzi na období 2021–2027. Akční plán nastiňuje konkrétní kroky, poskytuje vodítko a vymezuje financování pobídek, které podporují začleňování pro všechny. Postup v jeho realizaci můžete sledovat zde.

***

VÝBĚR Z AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ

CO SE CHYSTÁ

Politiky a problémy v podpoře začleňování a participace LGBTQI+ migrantů

Městská agenda pro začleňování migrantů a uprchlíků ve spolupráci s městem Mechelen a vládou Flander pořádají webinář o politikách a výzvách při podpoře začleňování a účasti zapojování LGBTQI+ migrantů. Na akci vystoupí zástupci sítě Rainbow Cities Network a projektu Equalcity, který realizuje Mezinárodní organizace pro migraci (IOM).

Program:

představení stávajících politik a iniciativ, které se zabývají účastí a začleněním migrantů LGBTQI+ do společnosti;

identifikace stávajících problémů v tvorbě vhodných politik;

sdílení různých přístupů mezi tvůrci a realizátory politik z místních, regionálních a národních vlád.

Webinář proběhne 10. prosince v čase 9:30–12:00.

Více informací zde.

NOVINKY

Většina Poláků je proti přijímání migrantů z polsko-běloruské hranice

Šetření agentury Kantar provedené koncem listopadu ukazuje, že 69 % Poláků je proti přijímání migrantů uvízlých na polsko-běloruské hranici. Více než polovina respondentů potvrdila, že podporuje kroky polských úřadů na polsko-běloruské hranici, včetně současných plánů na výstavbu 5,5metrové zdi oddělující Polsko od Běloruska. Navzdory nesouhlasu s přijímáním přistěhovalců z pohraničí se téměř polovina dotázaných Poláků nebrání myšlence, aby v jejich sousedství žili uprchlíci. Odmítavý postoj k uprchlíkům převládá u příznivců vládní strany Právo a spravedlnost.

V souvislosti s krizí na polsko-běloruské hranici uspořádala koncem listopadu Polská biskupská konference po celé zemi dobročinnou sbírku. Vybrané peníze jsou věnovány na pomoc v příhraničních oblastech a také na iniciativy podporující dlouhodobou integraci uprchlíků, kteří se rozhodnou zůstat v Polsku.

 

Španělsko: Nová legislativa pro nezletilé cizince bez doprovodu

Španělsko upravilo svou cizineckou legislativu s cílem usnadnit dětem a mladým cizincům v pěstounské péči získání povolení k pobytu a pracovního povolení. Reforma má zkrátit lhůty pro získání povolení k pobytu, snížit ekonomické náklady, usnadnit jednotlivcům přístup na trh práce a prodloužit dobu platnosti povolení k pobytu. Více zde.

 

https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/image-20211001134808-4.png

Cizinci s povoleným pobytem v ČR jsou nyní očkováni zdarma

Od 15. listopadu 2021 budou mít občané EU i občané třetích zemí žijící v České republice, kteří splňují alespoň jedno z nových kritérií stanovených Ministerstvem zdravotnictví, možnost nechat se bezplatně očkovat vakcínou proti COVID-19. Kritéria jsou následující:

vlastnictví platného povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice;

držení platného dlouhodobého víza do České republiky;

být občanem EU s potvrzením o přechodném nebo trvalém pobytu v České republice;

být rodinným příslušníkem občana EU s povolením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu v ČR.

Více zde.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e6/Flag_of_Slovakia.svg/1280px-Flag_of_Slovakia.svg.png

Slovensko: Návrh usnadňuje přístup zdravotníků z třetích zemí na trh práce

Před vypuknutím celosvětové pandemie COVID-19 v roce 2020 varovali odborníci na Slovensku před kritickým nedostatkem zdravotnického personálu v zemi. Šlo především o nedostatek podpůrného zdravotnického personálu, jako jsou zdravotničtí asistenti a zdravotní sestry, a nedostatek lékařů. Pandemie COVID-19 od té doby posloužila k prohloubení těchto nedostatků a také k dalšímu odhalení křehkosti systému zdravotní péče na Slovensku.

V důsledku toho představilo slovenské ministerstvo zdravotnictví v listopadu návrh, který má mimo jiné umožnit, aby státní příslušníci třetích zemí, kteří jsou zdravotnickými pracovníky (a mohou prokázat příslušnou kvalifikaci), byli osvobozeni od jinak přísných podmínek (včetně snížení požadované úrovně znalosti slovenštiny) pro přístup na slovenský trh práce. V případě schválení vládou bude návrh přijat 1. března 2022.

 

https://aa.ecn.cz/img_upload/224c0704b7b7746e8a07df9a8b20c098/image-20211001134808-12.png

Dánsko: Konference o integraci poukázala na rozpory mezi národní integrační politikou a realitou na místní úrovni

Integrační konference, kterou každoročně pořádá dánské ministerstvo pro cizince a integraci ve spolupráci s dánskými municipalitami, letos poukázala na rozpory mezi vládní integrační politikou a prací vykonávanou na místní úrovni. Kritizován byl vládní návrh, který se snaží snížit nezaměstnanost migrantů tím, že podmiňuje vyplácení podpory v nezaměstnanosti výkonem veřejně prospěšných prací v rozsahu 37 hodin týdně. S návrhem nesouhlasí místní aktéři, ať už obce, odbory či zaměstnavatelské svazy s tím, že půjde jen o další administrativní zátěž, neboť zejména pro ženy-migrantky nebude možné tyto práce zajistit. Místo toho doporučují zaměřit pozornost například na zvyšování pracovních a jazykových kompetencí migrantů.

Další vlna kritiky se snesla na neefektivní pracovní přípravu. Průběžné výstupy výzkumného projektu EARN, který se snaží identifikovat nejefektivnější způsoby zvyšování soběstačnosti migrantů, ukazují, že je efektivní realizovat pracovní stáže migrantů v průmyslu (zejména v kovovýrobě a potravinářství), dále v zemědělství, dopravě a stavebnictví. Naopak nejméně efektivní se ukázaly stáže v odvětví zdravotnictví a péče, kde získání stálého zaměstnání vyžaduje specifickou přípravu, dobrou znalost jazyka a specializované dovednosti.

Jiným předběžným závěrem výzkumu EARN je, že brzké zahájení stáže nebo pracovního výcviku snižuje šanci na dobré zvládnutí dánštiny. Výzkum doporučuje, aby migranti nejdříve dosáhli určité jazykové úrovně a teprve poté zahájili pracovní výcvik (a dále pokračovali i v jazykové přípravě). To je v příkrém rozporu s vládní politikou, v níž je pracovní příprava považována za první krok (a hlavní náplň) integračního procesu, přičemž rozvoj jazykových dovedností a osvojení specifické slovní zásoby se zaměřením na danou práci je považován za druhotný.

Dalším problémem je, že některé podniky zneužívají migranty zapojené do stáží a pracovního výcviku jako bezplatnou pracovní sílu a vyžadují od praktikantů příliš mnoho práce, než jim nabídnou skutečnou pracovní smlouvu. Po praktikantech je nyní například vyžadováno absolvovat v rozpětí dvou až tří let po příjezdu do Dánska bezplatnou stáž o délce osmi až devíti měsíců, aby se kvalifikovali pro práci uklízeče. Výzkum EARN uvádí příklad společnosti, která během dvou let zaměstnala 67 stážistů a žádnému z nich nenabídla trvalé zaměstnání.

Více zde.

***

DOKUMENTY

Žáci s odlišným mateřským jazykem na základních školách v Praze

Publikace přináší výsledky průzkumu situace žáků s nedostatečnou znalostí českého jazyka na základních školách v Praze. Dokument podává grafický přehled statistických údajů o počtu žáků s OMJ v pražských základních školách a ve správních obvodech Prahy. Dále analyzuje úroveň znalosti českého jazyka žáků a z toho vyplývající míru potřebné podpory, využívání stávajících podpůrných nástrojů ve školách a zdroje jejich financování. Více zde.

 

Vysmát se strachu do tváře

Projekt Borderline Offensive je nadnárodní, transdisciplinární umělecká platforma, která zkoumá, jak umění a humor přispívají k mezikulturnímu dialogu, sociální integraci a míru v Evropě i mimo ni. V jejím rámci nedávno vyšla výzkumná publikace, která se zabývá následujícími otázkami:

Jak humor a umění podporují dialog a reflexi o migraci, strachu, bolesti, identitě a sociální krizi?

Jak umění a kultura pozitivně ovlivňují integraci a jak integrační práce diverzifikuje publikum a umělecký diskurz?

Jak populismus, xenofobie a globální kulturní konflikty ovlivňují umění a kulturu, svobodu projevu a mobilitu tvůrců?

Zjištění a poselství obsažená v publikaci mohou sloužit jako výchozí bod pro budoucí diskusi, advokační aktivity i tvorbu politik v oblasti integrace a mezikulturního dialogu.

***

FINANCOVÁNÍ INTEGRACE

Program Horizon Europe podpoří projekty propojující ochranu životního prostředí s budováním inkluzivnějších společnosti

Horizon Evropa je klíčový program Evropské unie pro financování výzkumu a inovací. Jeho celkový rozpočet na období 2021–2027 činí 95,5 miliardy eur a jeho cílem je zvýšit konkurenceschopnost a růst EU, podpořit dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN a řešit změnu klimatu.

Aktuální výzva cílí na podporu iniciativ a aktivit, které dokáží najít synergie mezi řešením klimatické krize a vytvářením odolných, inkluzivních, zdravých a zelených komunit – ať už na venkově, ve městech či pobřežních oblastech EU.

Úspěšné projekty budou mimo jiné zkoumat, jak mohou různé typy environmentálně založených řešení a politik přispívat k environmentální spravedlnosti, předcházet environmentálnímu rasismu a gentrifikaci.

Oprávněnými žadateli mohou být právnické osoby z EU a přidružených zemí. Termín pro podání žádostí o grant je 15. únor 2021. Více zde.

Celý listopadový newsletter EWSI najdete zde.

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

Jan Dítko

Jan Dítko pracuje v MKC od roku 2012. Zabývá se zde problematikou integrace cizinců, designováním vzdělávacích programů v oblasti interkulturního vzdělávání a lektoringem.

7. 12. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Země: EU
...nahoru ▲