Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
1. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Zpravodaj Evropského integračního portálu

Zpravodaj Evropského integračního portálu

30. 9. 2021, vydání 151

NOVINKY Z EU

Evropský výbor regionů (CoR) pořádal užitečnou online debatu o možnostech financování integrace ve městech a regionech EU z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), Evropského sociálního fondu plus (ESF+) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). Záznam je k dispozici zde.

Thinktank Migration Policy Group (MPG) vydal v rámci projektu NIEM policy brief, který zkoumá, do jaké míry jsou politiky integrace uprchlíků v souladu se zásadami, hodnotami a cíli akčního plánu EU pro integraci a začleňování 2021–2027. Tento brief byl představen na diskusním webináři se zástupcem Generálního ředitelství pro migraci a vnitřní věci Evropské komise (DG Home), které je autorem akčního plánu.

Šesté zasedání Evropského migračního fóra se uskuteční online ve dnech 27.–28. října 2021. Tentokrát se zaměří na nezastupitelnou úlohu migrantů pracujících v odvětvích, která se významně podílela na boji proti pandemii COVID-19 a jejichž příspěvek k hladkému hospodářskému oživení bude zásadní. Konkrétně pak na způsoby, jakými pandemie ovlivnila životy a práva migrantů; na to, jak odstranit digitální propast a digitální znevýhodnění migrantů; na osvědčené postupy a iniciativy podporující přístup dětí migrantů ke vzdělání; na bezpečné legální cesty pro osoby, které potřebují mezinárodní ochranu, a na to, jak usnadnit jejich integraci v hostitelských společnostech. Registrace k účasti na akci (k dispozici zde) bude ukončena 5. října.

***

VÝBĚR Z AKTUÁLNÍHO VYDÁNÍ

NOVINKY

Česká republika: Změny v jazykové podpoře dětí-cizinců

V ČR došlo k důležitým změnám v podpoře výuky češtiny pro žáky-cizince v mateřských a základních školách. Důvodem je nařízení vlády, které vstoupilo v platnost 1. září 2021. Děti-cizinci mají nyní nárok na výuku českého jazyka v rámci povinného předškolního vzdělávání, aby byl zajištěn plynulý přechod na základní vzdělávání. V mateřských školách s vyšším podílem cizinců budou za tímto účelem zřízeny skupiny jazykové přípravy a tyto mateřské školy budou finančně podporovány, aby dětem poskytly jazykovou přípravu v rozsahu jedné hodiny týdně. V základním vzdělávání bude pokračovat koncepce regionálně určených škol na podporu dětí-cizinců, jejichž dostupnost bude výrazně posílena (vždy bude určena alespoň jedna škola ve správním obvodu ORP, která bude poskytovat další jazykovou podporu). Více zde.

Portugalsko: Filmy o migraci zvítězily na festivalu IndieLisboa 

Porota filmového festivalu IndieLisboa nedávno vyhlásila vítěze 18. ročníku. Hlavní cenu města Lisabon za celovečerní film získal snímek Les Prières de Delphine (Delphininy modlitby) režisérky Rosine Mbakam z Kamerunu, který se zamýšlí nad mechanismy, které vytlačují africké ženy na Západě do situace, v níž prostituce zůstává jediným zdrojem jejich obživy.

Cenu za nejlepší portugalský film si odnáší snímek No Táxi do Jack (V Jackově taxíku) režisérky Susany Nobre. Film, který měl světovou premiéru v Berlíně v roce 2021, vypráví příběh člověka v předdůchodovém věku, který po návratu z emigrace rekapituluje, jak prožil svůj americký sen.

Zvláštní cenu poroty TVCine Channels získal film The Inheritance (Dědictví) režiséra Ephraima Asiliho (USA). Asiliho film propojuje historii osvobozenecké skupiny MOVE, černošského uměleckého hnutí a režisérovy vlastní zkušenosti z formování černošského marxistického kolektivu.

Slovensko přijalo novou migrační politiku 

Počátkem září slovenská vláda aktualizovala strategii státu v oblasti migrace a integrace. Dokument definuje jako svůj hlavní cíl vytvoření podmínek pro legální migraci v souladu s dalšími prioritami země, schopností přijímat cizince a podporovat jejich integraci. Zdůrazňuje potřebu dobře řízené pracovní migrace a akcentuje nutnost předcházet sociálnímu, ekonomickému a environmentálnímu napětí. Více zde.

Nevládní organizace představily polskou mapu podpory

Polské konsorcium organizací pomáhajících migrantům a uprchlíkům vytvořilo mapu pomoci. Cílem projektu je mapovat místní iniciativy a budovat podpůrnou síť dobrovolníků i profesionálů, kteří mají zájem pomáhat nově příchozím se začleněním do života místních komunit. Více zde.

Vídeňský imigrační úřad čelí ostré kritice

Ústřední úřad pro občanství a přistěhovalectví města Vídně čelí ostré kritice. Již několik týdnů informují média o situaci na odboru 35 (MA 35) vídeňské městské správy, který je zodpovědný za vydávání povolení k pobytu a udělování občanství.

Zaměstnanci se údajně chovají nepřátelsky či rasisticky, komunikují neochotně, žádosti jsou odkládány o měsíce nebo dokonce roky a zákony vykládají příliš restriktivně. Například zaměstnanec úřadu v anonymním rozhovoru uvádí, že telefon na úřadě zpravidla nikdo nezvedá. Jeho zdůvodnění: Pokud by byl telefonicky zodpovězen dotaz, vedlo by to k tomu, že by se ozvali i další žadatelé o informace, čímž by se spustil „dominový efekt“. Jeden z žadatelů o občanství zase uvádí, že jeho německý certifikát jazykové úrovně C1 nebyl přijat, protože zákon vyžaduje pro naturalizaci (nižší) úroveň B2. Mnohá řízení také trvají podstatně déle, než je zákonem stanovená maximální doba vyřízení v délce šesti měsíců; jsou zdokumentovány četné případy, kdy úřad neučiní žádné procesní kroky po dobu několika let.

O existenci problémů v MA 35 se ví již řadu let. Kancelář rakouského veřejného ochránce práv je dokumentuje ve svých výročních zprávách od roku 2010; na četné stížnosti poukázal ve své kontrolní zprávě z roku 2013 také vídeňský městský kontrolní úřad. Samotný úřad a odpovědní politici vždy argumentovali nedostatečnými zdroji úřadu, ale zejména složitými a normativními spolkovými zákony, které je třeba vymáhat, což postižení vnímali jako obtěžování. Mezitím aktivisté zorganizovali demonstraci v reakci na podmínky v úřadu a za jeho zásadní reformu. Více zde.

Bulharsko: Výzva k účasti na veřejné konzultaci o novém „Startup vízu“

Bulharské ministerstvo hospodářství zahájilo veřejnou konzultaci o podmínkách vydávání, prodlužování a odebírání tzv. „Startup víza“ pro cizince, kteří v Bulharsku chtějí realizovat high-tech či inovativní projekty. Více zde.

***

DOKUMENTY

Jak překlenout propast: Budování inkluzivních systémů veřejného zdraví a integrace migrantů v Evropě

 

Integrace a zdraví migrantů spolu úzce souvisejí. Zdravotní problémy mohou bránit tomu, aby člověk absolvoval integrační kurzy, našel si nebo si udržel zaměstnání nebo se plně zapojil do své nové komunity. Výzkumná zpráva thinktanku Migration Policy Institute (MPI) zkoumá reakce evropských vlád na pandemii COVID-19 a způsoby, jakými byly zohledněny specifické potřeby migrantů. Konkrétně se zaměřuje na zdravotní rozdíly a překážky, kterým migranti čelí v přístupu ke zdravotním službám, a na možnosti, které existují pro jejich řešení. Mezi hlavní zjištění zprávy patří následující:

- Roste povědomí o souvislosti mezi mírou integrace migrantů a jejich zdravotním stavem. COVID-19 působil jako akcelerátor společenské nerovnosti – čím horší socioekonomické postavení, tím horší zdravotní dopady pandemie.

- Při zpřístupňování zdravotní péče migrantům je třeba počítat s intersekcionalitou. Krize odhalila, že potřeby různých skupin migrantů se navzájem liší. Je nutné oprostit se od vnímání migrantů jako uniformní cílové skupiny a zaměřit se na řešení konkrétních potřeb. Zároveň nelze ignorovat existenci problémů, kterým migranti jako cílová skupina politik čelí. 

- Je nutné opustit přístup založený na krizových plánech ve prospěch politik, které se opírají o strukturální priority. Účinná dlouhodobá politika vyžaduje komplexní a specializovaný přístup ke zdraví migrantů na evropské i národní úrovni. Tento přístup by měl podporovat koordinaci, harmonizaci a vzájemné učení napříč členskými státy EU.

Více zde.

Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území ČR v roce 2020

Každoroční zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace z pohledu Ministerstva vnitra přináší analýzu politik, opatření i trendů a také vyčerpávající přehled indikátorů včetně jejich meziročního srovnání. Více zde.

Kodaň: Mládež trpí předsudky vůči vlastní čtvrti 

Studie „Nordvestundersøgelsen“ (Severozápadní studie) ukazuje, že stigmatizovaná oblast Kodaně, kde žije mnoho obyvatel blízkovýchodního a afrického původu, je ve skutečnosti mnohem bezpečnější, než si myslí sami mladí lidé, kteří v ní žijí. Severozápad, bývalá dělnická čtvrť Kodaně, je směsicí soukromých bytů, vlastněných nebo pronajímaných, a projektů sociálního bydlení. Nachází se zde také několik parků a rostoucí počet kaváren, restaurací a kulturních středisek. Město investovalo do renovace bytů, zřizování zelených ploch a volnočasových aktivit. Přestože se tato oblast stala atraktivnější, je stále stigmatizována jako nebezpečné místo spjaté v minulosti s válkou gangů. V rámci studie byl analyzován pohled místní mládeže na čtvrť i sousedy. Z výsledků plyne, že svou čtvrť vidí v mnohem horším světle, než ukazují statistiky. Studie naznačuje, že negativní obraz vytvářený médii či politiky je silnější než vlastní zkušenosti respondentů a dochází k závěru, že vyvracení fám a prezentace faktů (že naprostá většina sousedů chodí normálně do školy či pracuje) navozuje pocit důvěry a bezpečí. Více zde.

***

Celý zářijový newsletter EWSI najdete zde.

EWSI dále sleduje vývoj a dopady pandemie COVID-19 na cizince v EU.

Pomozte nám s šířením – sledujte EWSI na sociálních sítích.

Přeji Vám hezký den

Jan Dítko, Multikulturní centrum Praha

EWSI na sociálních sítích

FB MigraceOnline.cz  FB EWSI ČR  TWITTER EWSI ČR  #MigrantIntegrationEU

 

1. 10. 21
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲