Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Stanovisko odborné skupiny z PrF MU v Brně k vládnímu návrhu novely zákona o azylu a Policii ČR (sněm. tisk č. 882)


V souvislosti s projednáváním novely zákona o azylu (sněmovní tisk č. 882) a jejím následným schválením se rozhořela debata nejen na stránkách www.migraceonline.cz, ale také v odborném právnickém tisku (srov. např. Lavický, P., Šiškeová, S. Nad novou úpravou řízení o kasační stížnosti v azylových věcech, Právní rozhledy, č. 19/2005; Baxa, J., Mazanec, M. Správní soudnictví ve věcech azylových, Soudce, č. 4/2005). Na tehdy připravovanou novelu zákona o azylu ovšem reagovalo svým stanoviskem daleko více subjektů (např. UNHCR či OPU).

Jedním z nich byla i Katedra mezinárodního a evropského práva PrF MU. Tímto předkládáme odborné veřejnosti k dispozici naše stanovisko, zpracované v dubnu 2005. Materiál je předkládán v nezměněné podobě tak, jak byl zaslán k projednání v příslušných výborech v Poslanecké sněmovně. Vzhledem k této skutečnosti je nutné upozornit na dva důležité faktory. Za prvé, stanovisko reagovalo na návrh novely zákona o azylu, který jak známo byl daleko restriktivnější (úplné zrušení kasační stížnosti v azylových věcech apod.) než závěrečná podoba novely, schválená a publikovaná ve Sbírce zákonů dne 13. září 2005 pod č. 350/2005 (na webu MV ČR). Za druhé, stanovisko bylo určeno politikům, a proto se nejedná o typický odborný text ani co do délky ani co do počtu citací a poznámek pod čarou. Předložený text se tak nemůže rovnat komentářům, které byly napsány ex post a směřují výhradně vůči právnické veřejnosti (viz článek Petra Lavického a Sylvy Šiškeové). Přesto je zajímavé, že v otázce omezení přípustnosti kasační stížnosti dochází obě skupiny ke stejnému závěru - jako vzor použít úpravu § 237 odst. 1 písm. c) a § 237 odst. 3 občanského soudního řádu.

Přes značné časové zpoždění doufáme, že zveřejnění našeho stanoviska přispěje k širší diskusi nad klíčovými otázkami, které novela zákona o azylu nastolila, a to zejména v souvislosti s omezením přípustnosti kasační stížnosti.


2. 12. 05
...nahoru ▲