Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
20. 2. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Pracovní migrace: pohled státu, zaměstnavatelů, odborů a nevládních organizací

Téma pracovní migrace je v Česku velmi zevrubně diskutována již řadu let, konferenci Pracovní migrace: pohled státu, zaměstnavatelů, odborů a nevládních organizací, se ovšem díky tematickému uchopení i širokému spektru zajímavých řečníků dařilo tuto diskuzi posouvat o úroveň dál. Příspěvek nabízí hlavní výstupy konference – videozáznamy z vystoupení zahraničních i českých řečníků, panelových debat, powerpointové prezentace, psaný záznam a fotografie.

Konference Pracovní migrace: pohled státu, zaměstnavatelů, odborů a nevládních organizací bylo rozděleno do čtyř bloků. První dopolední část byla více teoreticky orientovaná a jejím hlavním tématem byla migrace jako zboží a alternativní pohledy na migraci, v dalším bloku, zaměřeném již na český kontext, pak byla pozornost věnována současné roli a postavení migrantů v průmyslu. Odpolední část pak otevírala konkrétní otázky možností a limitů spolupráce neziskového sektoru s úřady práce. V poslední části byl promítán a diskutován film „Lepší život“.

Konference proběhla 27. listopadu 2012 v akademickém konferenčním centru v Praze, byla pořádána Sdružením pro integraci a migraci, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, Sociologickým ústav AV ČR a Friedrich-Ebert- Stiftung, zastoupení v ČR.


Panel 1: Migrace jako zboží a alternativní pohledy na migraci

(moderátor Marek Čaněk, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR)

Podle moderátora prvního bloku, Marka Čaňka, jsou „Hlavním měřítkem současných migračních politik jsou zisky a náklady z hlediska národního státu a podnikatelů. Je tomu tak i u připravovaného nového cizineckého zákona, který vychází především z potřeb České republiky a ekonomiky. To neznamená, že zájmy státu a trhu jsou totožné. Podnikatelé nemají vždy přístup k takové zahraniční pracovní síle, kterou by si přáli. Tím spíše to platí v době ekonomické krize. Shoda mezi státem a kapitálem však většinou panuje v tom, že práva migrantů je vhodné omezit. Práce migrantů je tak brána jako zboží, jehož hodnotu určuje trh a přístup na trh práce v Česku spoluurčuje stát.“

První blok konference zasazoval aktuální otázky spojené s pracovní migrací do širšího historického i sociologického kontextu. Blok, složený z příspěvků tří řečníků, byl věnován aktuálním diskusím o rozlišování práv migrantů, jejich aktivní roli v utváření politik, otázkám komodifikace a dekomodifikace migrantů a vlivu kvalifikace na jejich přijetí. Od analýzy obecnějších procesů se tak jednotlivých řečníci dostali k jejich projevu v aktuálně připravované nové cizinecké legislativě.


Historický příklad migrace gastarbeiterů do západního Německa a teoretický úvod
Manuela Bojadzijev, Humboldt-Universität Berlin, Institut für Europäische Ethnologie


Powerpointová prezentace Manuely Bojadzijev je ke stažení zde.


Ukrajinští pracovní migranti: dokonalí občané proměňující se tržní ekonomiky?
Olena Fedyuk, Central European University

Záznam je v angličtině.

Powerpointová prezentace Oleny Fedyuk je ke stažení zde.


Nový cizinecký zákon v Česku
Magda Faltová, Sdružení pro migraci a integraci

Záznam je v češtině.


Powerpointová prezentace Magdy Faltové je ke stažení zde.


Panel 2: Role migrantů v průmyslu

(moderátorka Yanou Leontiyeva, Sociologický ústav AV ČR)

„Restrikce vůči nízko kvalifikovaným zahraničním pracovníkům v jejich přístupu na pracovní trh, nemají pozitivní vliv na úroveň nezaměstnanosti v České republice.“ Druhý panel konference byl koncipován jako moderované diskuze, jejímž cílem bylo zachytit aktuální vývoj migračních politik z perspektivy zaměstnanců a zaměstnavatelů. Díky tomu nabídl velmi otevřený a kritický pohled na aktuální vývoj české migrační politiky, ale i postoje zaměstnavatelů a do určité míry i migrantů.

Panelu se zúčastnil Lukáš Folbrecht ze Škody Auto, a.s.; Pavel Janíčko z Českomoravské konfederace odborových svazů; Luboš Rejchrt z Asociace poskytovatelů personálních služeb a Ion Avramioto z Diakonie ČCE.

Záznam je v češtině.Panel 3: Spolupráce neziskového sektoru s úřady práce

V čem může neziskový sektor podpořit činnost státní orgány – a do jaké míry je nezbytné, aby si uchoval nezávislost? Třetí část konference měla za cíl seznámit širokou veřejnost o výstupech a závěrech projektu „Zvýšení role neziskového sektoru v oblasti sociální integrace pracovních migrantů v České republice,“ který realizovalo Sdružení pro integraci a migraci, ve spolupráci se zahraničními organizacemi Zentrum für MigrantInnen in Tirol z Rakouska a Solidariedade Imigrante z Portugalska.

Po úvodních prezentacích dobré praxe, úspěšných projektů českých i zahraničních institucí, které stály na úzké spolupráci neziskového sektoru a státních institucí. Následující debata za účasti českých a zahraničních neziskových organizací a české státní správy pak dále rozvíjela téma spolupráce úřadů práce s neziskovým sektorem

Záznam je v češtině/ s českými titulky.


K tématu integrace pracovních migrantů na trhu práce a role neziskových organizací v tomto procesu se vrací také videorozhovory se zástupci rakouské organizace ZeMiT.

Powerpointová prezentace Sdružení pro migraci a integraci je ke stažení zde.

Powerpointová prezentace META je ke stažení zde.

Powerpointová prezentace Immigrant Solidarity je ke stažení zde.

Písemný záznam z konference (podrobně popisující zejména české a zahraniční příklady dobré praxe), je ke stažení zde.

Podrobný program je ke stažení zde.

Fotografie z konference jsou dostupné zde.

Lucie Trlifajová
Lucie Trlifajová vystudovala etnologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve své diplomové práci se věnovala ukrajinské migraci v ČR. Během studií strávila rok ve Francii na Université de Toulouse. V současnosti koordinuje v Multikulturním centru Praha projekt Visawatch.
20. 2. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲