Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
6. 2. 14
Zdroj: migraceonline.cz
Otevřená platforma. Texty nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

Podnět Rady vlády pro lidská práva k zaměstnávání cizinců ze třetích zemí

22. ledna 2014 vláda projednala na svém zasedání podnět Rady pro lidská práva k zaměstnávání cizinců. Podnět směřoval k odstranění rozporu mezi zákonem a interními předpisy Ministerstva práce a sociálních věcí a generálního ředitele Úřadu práce, na jejichž základě začaly Úřady práce na začátku roku 2012 vyžadovat pro vydání a prodloužení povolení k zaměstnání splnění podmínek nikterak nevyplývajících ze zákona. Vláda vzala podnět Rady vlády pro lidská práva na vědomí a uložila ministru práce a sociálních věcí, aby průběžně zohledňoval závěry podnětu při přípravě nových interních předpisů upravujících realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti.

Podmínky pro vydání a prodloužení povolení k zaměstnání byly stanoveny v metodickém pokynu k realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti z 25. ledna 2012, jehož adresáty jsou pracovníci ze zemí mimo Evropskou unii. Metodický pokyn byl následně upraven pokynem ze dne 8. března 2012. Pokyny byly dále upřesněny dne 17. srpna ve směrnici generálního ředitele ÚP č. 19/2012 Postup a pokyny k realizaci politiky zahraniční zaměstnanosti (dále jen „Směrnice“).

Zásadní rozpory byly shledány zejména v následujících bodech:
  • podmínky vydávání pracovního povolení 
Dle pokynů MPSV (část 1, odst. 2) i Směrnice (čl. I odst. 3) pobočka ÚP vydá či prodlouží povolení, pouze pokud by jeho nevydání způsobilo vážné ekonomické ohrožení zaměstnavatele, které by vedlo k propouštění stávajících zaměstnanců a zvýšení nezaměstnanosti v regionu. § 92 odst. 1 zákona o zaměstnanosti ale podmínky vydávání pracovního povolení podmiňuje tím, že volné pracovní místo není možné obsadit jinak (tedy zejména občanem ČR, resp. občanem ČR se stejnou kvalifikací), přičemž Úřad práce (dále jen „ÚP“) přihlíží k situaci na trhu práce. Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. prosince 2011, sp. zn. 6 Ads 139/2011, je třeba toto ustanovení interpretovat tak, že při splnění zákonných podmínek musí být povolení vydáno. I přesto pokyny i Směrnice dávají správnímu orgánu pravomoc nad rámec zákona zvažovat při vydávání a prodlužování pracovních povolení ekonomické dopady nevydání povolení k zaměstnání.
  • délka pracovního povolení 
Dle § 92 odst. 2 zákona o zaměstnanosti vydává krajská pobočka ÚP rozhodnutí „nejdéle na dobu 2 let“. V tomto případě se tedy využije správního uvážení, které v souladu s § 2 odst. 4 správního řádu musí odpovídat konkrétním okolnostem případu (typicky s přihlédnutím k situaci na trhu práce). Směrnice přesto odstupňovala délku vydávaného pracovního povolení pro občany třetích zemí dle výše jejich kvalifikace, čímž porušila zásady individuálního rozhodování. Na pozice vyžadující základní vzdělání byla délka pracovního povolení omezena na dobu 6 měsíců, na pozice vyžadující středoškolské vzdělání na měsíců 12. Délka pracovního povolení na pozice vyžadující vysokoškolské vzdělání byla stanovena na 24 měsíců. 
  • povinnost nostrifikovat doklad o odborné způsobilosti 
Ač §91 odst.2 zákona o zaměstnanosti plošně neukládá povinnost nostrifikovat doklad osvědčující odbornou způsobilost, směrnice vyžaduje u všech dokladů prokazujících vyšší než základní vzdělání nostrifikaci (článek IV Směrnice). 
  • zaměstnávání rodinných příslušníků občanů Evropské unie 
Přestože dle § 3 odst. 2 zákona o zaměstnanost občan EU a jeho rodinný příslušník mají stejné právní postavení v právních vztazích upravených tímto zákonem jako občan ČR, tedy nehledě na rozhodování o žádosti o povolení k přechodnému pobytu, Směrnice uvádí v čl. VIII odst. 3, že „statut rodinného příslušníka občana EU, který sám není občanem EU, lze pro účel vstupu na trh práce ČR přiznat až poté, co mu bylo Ministerstvem vnitra ČR vydáno povolení k přechodnému pobytu formou pobytové karty rodinného příslušníka občana EU“.

Podnět Rady vlády pro lidská práva v plném znění naleznete zde: http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/aktuality/vlada-projednala-podnet-rady-vlady-pro-lidska-prava-k-zamestnavani-cizincu-ze-tretich-zemi-115386/

Text Směrnice naleznete níže.

6. 2. 14
Zdroj: migraceonline.cz
V této sekci budeme rádi publikovat vaše texty týkající se aktuálního dění v oblasti migrace. Texty musí být ucelené a v rozsahu 1 až 3 normostrany. Texty v sekci „komentáře“ nejsou striktně žánrově vymezené, mohou být například reakcí na politické dění nebo popisem osobní zkušenosti. Publikované texty nemusí souhlasit s názory redakce. Pokud však vyjadřují rasistické či jinak diskriminační postoje nebo nesplňují základní předpoklady formální kvality, nebudou publikovány. Přečtěte si informace pro autory. Kontaktní adresa pro sekci komentářů je na migraceonline@mkc.cz.
...nahoru ▲