Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Nevyplácení mezd, práce bez smlouvy, izolace – i taková je realita občanů a občanek EU pracujících v České republice. Jak tomu čelit?

Nevyplácení mezd, práce bez smlouvy, izolace – i taková je realita občanů a občanek EU pracujících v České republice. Jak tomu čelit?

V pondělí 20. června představilo Multikulturní centrum Praha na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí sadu doporučení k řešení systematického porušování zaměstnaneckých práv občanů a občanek EU v České republice.

Na semináři, který proběhl pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové, byly v rámci představovaného policy paperu diskutovány tři palčivé nedostatky tuzemského pracovněprávního nastavení: slabá role inspekce práce, nadužívání forem nepřímého zaměstnávání a neinformovanost zahraničních pracovníků ze států EU. Ti by měli mít na trhu práce s českými zaměstnanci rovné podmínky.  

„Mobilní pracovníci se často potýkají s neznalostí vlastních práv či jazyka. Zaměstnavatelé toho ilegálně zneužívají. Je třeba posílit vymáhání pracovního práva,“ uvedl ředitel MKC Praha Marek Čaněk, Ph.D.

Předložený policy paper vychází ze spolupráce MKC Praha, Kanceláře veřejné ochránkyně práv a Diakonie ČCE.  Vznikal na základě zmapování a právní analýzy konkrétních případů skupin zaměstnanců ze států EU, kteří v České republice pracovali většinou přes několik úrovní subdodavatelů a opakovaně se setkali se závažným porušením svých práv. Svářeč z Rumunska, jenž pracoval několik měsíců v továrně na severní Moravě, za což dostával pouze zálohy, navrhl: „měl by se zlepšit zákon, aby se pracovalo rovnou pod firmou. Člověk neví, přes které ruce v té struktuře prochází, je těžké se vyznat v tom, kdo je kdo“.

V průběhu semináře, kterého se zúčastnili zástupci a zástupkyně Ministerstva práce a sociálních věcí, nevládních organizací pracujících s migranty, odborových svazů, Státního úřadu inspekce práce a výzkumných institucí, panovala shoda na tom, že případy mobilních pracovníků EU ukazují na problémy, s nimiž se běžně potýkají i tuzemští zaměstnanci. „Současná koncepce je postavena na tom, že o individuálních nárocích zaměstnanců rozhodují soudy, nicméně možná délka soudního řízení, výše soudních poplatků a případný další proces vymáhání přiznaných nároků může potenciálního žalobce odradit,“ řekl na semináři ředitel odboru odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti MPSV JUDr. Jaroslav Stádník.

Důležitým tématem, které bylo podstatnou část setkání diskutováno, je role inspekcí práce a zejména její posílení. Nejčastěji se lidé na inspektoráty práce obracejí v souvislosti s nevyplacenými mzdami, ty však momentálně nemají možnost efektivně hájit a zajistit kompenzaci poškozené strany, tedy zaměstnance.  „Nevyplácené mzdy jsou náš denní chléb. Bohužel podle právní úpravy je možné v případě správního řízení pouze uložit pokutu, nikoliv donutit zaměstnavatele, aby dluh zaměstnanci uhradil,“ řekla zástupkyně Státního úřadu inspekce práce Ing. Jana Bělíková.

Autoři policy paperu z těchto důvodů navrhují zahájit kroky k vyjmutí problematiky z čistě soukromoprávní sféry. Otázka vyplácení mezd a s ní spjaté odvody na pojištění se totiž přímo týkají i příjmů státu a lze tedy hovořit o veřejném zájmu na tom, aby se případům nevyplácení mezd co nejefektivněji předcházelo.

Celoevropský kontext

Seminář se uskutečnil v rámci projektu “Testování evropského občanství: hledisko porušování pracovních práv“ (dále LABCIT), spolufinancovaného z programu EU Europe for Citizens. Jedním z jeho cílů je popsat vývoj konceptu evropského občanství v souvislosti s pracovní mobilitou a zjistit, s jakými typy porušování pracovních práv se občané a občanky EU při výkonu práce potýkají. V rámci projektu spolupracuje 12 organizací z jedenácti evropských států. Hlubší šetření případů porušování pracovních práv proběhlo vedle České republiky také v Německu, Itálii, Rumunsku a Litvě. Partneři v jednotlivých zemích zdokumentovali nejčastější protiprávní praktiky a některé nejvíce alarmující případy v detailních zprávách.

Stránky projektu LABCIT: (CZ) (EN)

 

 

Pro další informace kontaktujte:

Multikulturní centrum Praha

Sára Drahokoupil Vidímová

Tel.: +420 725 571 598

E-mail: sara.vidimova@mkc.cz

Článek byl napsán v rámci projektu "Testování evropského občanství jako „pracovního občanství“: Od případů porušování pracovních práv k posílení pracovněprávního režimu", který je financován díky grantu Evropské komise v rámci programu Evropa pro občany. Uvedené informace nutně nereflektují názory Agentury EACEA ani Evropské komise a tyto za ně nenesou zodpovědnost.

Sára Vidímová

Sára Vidímová absolvovala studium francouzské filologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní studuje magisterský obor politologie. V rámci studia se zaměřuje na teorii demokracie a koncepty jako republikanismus a populismus. Je

22. 6. 16
...nahoru ▲