Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Konference v Bruselu přinesla návrhy na zlepšení pracovních podmínek občanů a občanek EU

Konference v Bruselu přinesla návrhy na zlepšení pracovních podmínek občanů a občanek EU

V pondělí 4. dubna proběhla v Bruselu v budově Evropského výboru regionů konference Labour mobility and citizenship safeguarding social standards in Europe pořádaná Multikulturním centrem Praha a bruselskou sítí NNO Solidar. Hlavním tématem bylo porušování pracovních práv občanů EU, mobilita a sociální dumping. V rámci konference byly prezentovány studie z České republiky, Německa, Itálie, Rumunska a Litvy, které jsou součástí projektu Labour Citizenship - Pracovní občanství (dále LABCIT), spolufinancovaného z programu EU Evropa pro občany. Celkově se v rámci projektu vedly rozhovory a konzultace s více než 250 pracovníky a odborníky.  

Evropské občanství ve vztahu k porušování pracovních práv občanů EU

Úvodní částí konference provedl ředitel Multikulturního centra Praha Marek Čaněk, Ph.D. Zaměřena byla zejména na samotný koncept evropského občanství ve vztahu k pracovním a sociálním právům občanů a občanek EU. Prezentovány byly konkrétní příklady ze studovaných zemí společně s výpovědí jednoho mobilního pracovníka. Představeno bylo video partnerské organizace Polská sociální rada sídlící v Německu, jež mapovalo pracovní podmínky polských zaměstnanců v německém masném průmyslu. Vedle toho byly také prezentovány konkrétní návrhy a doporučení pro evropské a národní instituce, a to zejména v oblasti subdodavatelských vztahů, agenturního a nepřímého zaměstnávání.

První část uvedl prezident sekce pro zaměstnanost Evropského hospodářského a sociálního výboru Pavel Trantina. V úvodním slově ocenil, že téma konference a zaměření projektu přispívá k současné debatě vedené na poli EHSV o spravedlivější pracovní mobilitě a zmapování konkrétních zkušeností může velmi pozitivně ovlivnit reformulaci národní i evropské legislativy ve vztahu k sociální ochraně. Právě svědectví a zkušenosti zahraničních pracovníků mohou mít pozitivní vliv na celoevropskou debatu o spravedlivějších pracovních podmínkách.

Dále také uvedl, že je velmi potřebné se bavit o rovném zacházení a sociálním dumpingu, stejně jako o roli odborů a jejich významu pro mobilní pracovníky. Z hlediska tématu zaměstnanosti představil tři základní oblasti, kterými je podle něj stěžejní se zabývat. Jsou to:

1. Rovné příležitosti
2. Spravedlivé pracovní podmínky
3. Odpovídající a udržitelná sociální ochrana 

Profesor Devi Sacchetto z partnerské padovské univerzity podotkl, že je pro evropské mobilní pracovníky složité si osvojit koncept evropského občanství, když je tentýž koncept velmi slabý i na úrovni samotných národních států. Vedle toho hovořil o tzv. loterii pomoci, na níž jsou zahraniční pracovníci odkázáni v momentě, kdy se začnou svých práv domáhat. S takovými případy se setkáváme také v České republice. Lidem se nedostává systematické pomoci, nejsou dostatečně informování, proto se velmi často jejich osudy odvíjejí od čistě nahodilých a náhodných situací. Jedním z doporučení plynoucích z výzkumu v České republice je zajištění pracovních smluv v jazycích, kterým mobilní pracovníci a pracovnice rozumí a povinnost zaměstnavatele tlumočit vše, co s výkonem práce souvisí.Dále vystoupil profesor profesor Nathan Lillie (University of Jyvaskyla), který hovořil zejména o nedostatečných možnostech kontroly zaměstnavatelů.

Europoslanec z frakce socialistů a demokratů Joachim Schuster představil v současné době diskutovanou směrnici o vysílání pracovníků, na jejímž vypracování se na půdě Evropského parlamentu podílí.

Sociální dumping – problém, se kterým se Evropa potýká napříč členskými státy

Další část konference se týkala zejména fenoménu sociálního dumpingu sledovaného napříč západo a východoevropskými státy. Na úvod bylo promítnuto video z dílny partnerské univerzity v italské Padově, jež mapovalo situaci pracovníků ve skladu v sektoru logistiky v Padově.

Další příspěvky do diskuze se týkaly velmi významně nepřímého zaměstnávání.

Dr. Bettina Haidinger z rakouské výzkumné organizace FORBA představila několik návrhů na posílení inspektorátů práce a upozornila také na důležitost odborových organizací a na jejich potenciál pro zapojování zahraničních pracovníků. Dalším doporučením, které vyplynulo ze sledování situace v několika zemích, je právě přesunutí odpovědnosti na uživatele a povinnost zaměstnavatelů upřednostnit přímé zaměstnávání před subdodavatelstvím (pokud se jedná o běžné úvazky).

Představitel Evropské federace stavitelství a truhlářství Dr. Sam Hagglund v souvislosti s debatou o vysílání pracovníků připomněl, že se odborové svazy velmi efektivně zapojily do vypracování revize evropské směrnice o vysílání pracovníků. Na závěr vystoupil Paul, pracovník v sektoru logistiky z Padovy, který popsal hlavní negativa nepřímého zaměstnávání.

Vedle výše zmiňovaných plynou z českého výzkumu také další doporučení:

- Garance rychlého přístupu k právnímu systému hostující země a poskytování nejen právní pomoci (bezplatné), ale také ekonomické (vyplácení cestovních nákladů) a praktické (pomoc s cestováním a ubytováním)

- Posílení role inspektorátů práce (zaměstnávání lidí, kteří budou schopni tlumočit zahraničním pracovníkům všechny relevantní informace, mezinárodní spolupráce, kontrola agentur práce), zavedení systematické spolupráce NNO, odborových organizací a inspekcí práce

- Vytvoření fondu pro pracovníky, kteří jsou oběťmi nevyplácení, respektive pozdní vyplácení mezd

- Posílení role a finanční podpora aktivit NNO a odborových organizací, které se zabývají tématem pracovního občanství (včetně těch, které propojují imigrační a emigrační země)

Solidar představil poziční dokument k sociálnímu zabezpečení v EU

Druhá část konference byla věnována pozičnímu dokumentu, který představila bruselská síť NNO Solidar. Je v něm zahrnut soubor základních návrhů na sociální zabezpečení, které by měly zajistit vyšší míru sociální ochrany napříč Evropskou unií. Prezentovány byly také advokační strategie pro začlenění návrhů z dílny Solidaru do na poli Evropské komise aktuálně projednávaných Pillar of Social Rights a Labour Mobility Package.

V rámci diskuze vystoupil zástupce nizozemské organizace Humanitas, který hovořil mimo jiné o potřebě zajištění dostačující výše minimální mzdy a dostupnosti základních sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb. Europoslankyně z frakce zelených a Evropské svobodné aliance Terry Reintke velmi kriticky zhodnotila diskutovaný pilíř sociálních práv a podotkla, že se také v souvislosti s Brexitem nachází Evropská unie v krizi, již lze sledovat na velmi laxním přístupu evropských institucích v otázce legislativních změn týkajících se zajišťování sociálního zabezpečení. V závěru bylo ze strany zástupkyně ETUC (Konfederace evropských odborových svazů) zmíněno, že chybí více veřejných diskuzí a konzultací.

Konferenci zakončil Conny Reuter, generální tajemník Solidaru, který podtrhl důležitost dialogu mezi občanskou společností a odborovými organizacemi a zmínil, že k zmírnění nárůstu preferencí populistických a xenofobních politických stran v Evropě může vést právě požadavek na větší sociální zabezpečení všech jednotlivců ve společnosti.

Pro další informace kontaktujte:
Multikulturní centrum Praha
Adriana Qubaiová
Koordinátorka projektu „Labour Citizenship“
E-mail: adriana.qubaiova@mkc.cz

Sára Drahokoupil Vidímová
LABCIT – editorka
www.migraceonline.cz
E-mail: sara.vidimova@mkc.cz

SOLIDAR
Email: solidar@solidar.org
www.solidar.org

5. 5. 16
...nahoru ▲