Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v České republice v roce 2012

Monitorovací zpráva, připravena koalicí českých nevládních organizací, poskytuje nezávislé zhodnocení postupu České republiky v dosahování cíle romské inkluze v souladu s jeho definicí v Koncepci romské integrace na období 2010-2013, která je zároveň Národní strategii integrace Romů. Cílem monitorovací zprávy, jež byla iniciovaná nadací Sekretariátu Dekády romské inkluze, je poskytnout dodatečnou zpětnou vazbu z perspektivy organizací občanské společnosti Evropské komisi.

Monitorovací zpráva je rozdělena do šesti okruhů – vzdělávání, zaměstnání, zdraví, bydlení, antidiskriminace a strukturální požadavky. Tato struktura na základě rozhodnutí Sekretriátu Dekády zrcadlí šest témat, na které se zaměřuje zpětná vazba Evropské komise poskytnuta členských státům k jejich jednotlivým strategiím. Z tohoto důvodu tato zpráva nepokrývá všechny důležité dimenze romské integrace, jež jsou zahrnuty v české Koncepci romské integrace a mezi něž patří také kapitoly o podpoře romské identity a kultury.

Jednotlivé tematické kapitoly se zaměřují na několik klíčových zpráv, v rámci kterých dochází k evaluaci naplňování koncepce a k formulaci doporučení. Za tři zásadní mezisektorové problémy v otázce úspěšné integrace Romů do společnosti považují autoři uznání zadluženosti Romů a ceny dluhů, roli obcí v romské integraci a zplnomocnění Romů.

Napříč celou zprávou autoři poukazují na skutečnost, že hlavní nedostatek dosud používaných integračních strategií spočívá v tom, že v nich romské komunity nezískávají šanci se na procesu integrace skutečně aktivně podílet. Jednou z největších výzev nadcházejících let bude vyvinout takové mechanismy financování, které by byly pro Romy více dostupné, a zavést lepší mechanismy pro participaci Romů v rozhodování.

10. 7. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲