Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
31. 3. 16
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Vžít se do role interkulturního pracovníka? Na workshopu o interkulturní práci si to můžete zkusit

Co to je interkulturní práce? V čem tkví interkulturní přístup k  integraci?  Jak vypadá služba interkulturních pracovníků? Jak a v jakém rozsahu lze interkulturní práci využit?

To byla hlavní témata 8 workshopů o interkulturní práci, které se od listopadu 2015 do konce března 2016 konaly v rámci projektu Interkulturní společnost bez bariér. Workshopy realizovalo Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci (AIP) za finanční podpory grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska - v rámci EHP fondů. Workshopy navštívilo přes 130 účastníků. Mezi nimi byli jak občané České republiky, tak i migranti z různých koutů světa. Vše v duchu interkulturality – jak jinak!

Interkulturní práce jako inovativní služba za několik let od doby svého vzniku nasbírala cenné zkušenosti.  Ty posloužily pro vytvoření unikátního workshopu. Nastal čas shrnout teorii, praxi, vize a principy interkulturní práce a vše přetavit do interaktivního semináře. Kdo jiný to měl uskutečnit, než samotní interkulturní pracovníci.

Cílem workshopů bylo podpořit vzájemnou komunikaci a porozumění mezi migranty a většinovou společností v prostředí veřejných institucí. Workshopy byly zaměřeny na vysvětlení běžných etnocentrických předsudků, komunikačních omylů a potřeb ze strany migrantů a příslušníků majority v prostředí veřejných institucí (úřady, policie, škola, nemocnic aj.).

Workshopy umožnily představit interkulturní práci také posluchačům s různým jazykovým vybavením. Vznikly proto dva moduly: český a anglický. Ústředním tématem obou bylo seznámení s cili a principy interkulturní práce, následné aktivity pak reagovaly na specifické potřeby konkrétní skupiny.

"Very useful, glad I got some important information and met people in the same situation” - hodnocení jednoho z účastníků anglického modulu.

Celý workshop byl super”, “Velmi pěkné vedení a zajímavá prezentace” - svoje ocenění napsali účastníci českého modulu.

Workshop v angličtině se zaměřil zejména na aktivizaci migrantů a na podporu jejich samostatnosti. Zde byly představeny důležité informace pro život v České republice (hlavně otázky pobytového oprávnění, zaměstnání, studia) a možnosti aktivního zapojení do české občanské společnosti. Náplň workshopu harmonicky korigovala s hlavním posláním interkulturní práce - pomoc se zorientovat, podpořit samostatnost, ukázat cesty k participaci na veřejném životě české společnosti. A co se líbilo účastníkům workshopů: “residence issue, language courses, volunteering possibilities, NGO in CR, what is international work about”, “information about volunteering of foreigners and participate in the Czech community”.

Podobně  se pracovalo i v české skupině. Zde se také vycházelo z poslání interkulturní práce, kterými jsou zejména bourání stereotypů, vysvětlování komunikačního omylů a podpora porozumění. Vybrané aktivity napomáhaly k širšímu uchopení hlavních překážek pro harmonické soužití migrantů a majoritní společnosti a rozvíjely komplexní přístup v hledání vhodných nástrojů k řešení problému díky zapojení všech relevantních aktérů.

Velmi se osvědčila cvičení na vžití se do role interkulturního pracovníka. Práce s jazykem a  schopnost stručně a výstižně vysvětlit “jak to tady chodí” - základní prvky aktivity “zkus si to”. A jak to viděli samotní účastníci? “Zajímavé pro mne bylo zkusit se vžít do situace migranta, přijít na to co potřebuje vědět on „o nás“ a zjistit tak, co o sobě víme sami.“ „Nejvíce mne zaujala hra, při které jsme jako skupina měli vysvětlit cizinci, co znamenají určité instituce. Tady jsem si uvědomila, že migranti nemusí vnímat a znát tyto instituce ze svých domovských zemí a jak je pro ně tato informace důležitá”.

Pozitivní ohlasy všech účastníků nás tak inspirují k dalšímu rozvíjení interkulturní práce a poskytování workshopů i v budoucnu. Ukázalo se, že přítomnost interkulturního pracovníka jako lektora a průvodce podobného typu seminářů je nesmírně obohacující. Není proto překvapujícím, že na otázku Co se vám na workshopu líbilo nejvíce, častou odpovědí bylo: “Zapojení interkulturních pracovnic”, “Osobní zkušenost lektorů”, “Setkání s „cizinkami“ interkulturními pracovnicemi tváři v tvář”.

Pro všechny zájemce je k dispozici Metodika workshopu o interkulturní práci. Ta bude k dispozici ke stažení také na webových stránkách SIMI (www.migrace.com) a AIP (www.interkulturniprace.cz).

Autorka: Marina Pojmanová, interkulturní pracovnice pro rusky mluvící migranty


Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz.

logoNROS.png
31. 3. 16
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲