Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
27. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2012

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice, byla jako každoročně zpracována sekretariátem Rady na základě podkladů zainteresovaných ministerstev, orgánů místní i regionální samosprávy a zástupců národnostních menšin v Radě.

K nejdůležitějším tématům zprávy se zařazuje například novelizace zákony o obcích, která se národnostních menšin týká v bodech o změně pravidel pro zřizování výboru pro národnostní menšiny a pro označování ulic a jiných veřejných prostranství v jazyce národnostní menšiny. Na základě výsledků sčítaní lidu, domů a bytů, zpráva taktéž přináší změny v zákonné povinnosti zřídit Výbory pro národnostní menšiny především na místní úrovni.

Stejně tak reflektuje dva komentáře vydané Českou republikou: první k stanovisku Poradního výboru Rady Evropy ve věci plnění závazků vyplývajících z Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin; druhý k hodnotící zprávě Výboru expertů Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ohledně plnění závazků z této Charty. Zpráva neopomíná ani otázky týkající se změny statutu vietnamské a běloruské menšiny.

Rada odděluje specifickou podporu národnostních menšin od podpory integrace romské komunity, a to především v kapitole ilustrující činnost veřejné správy na místní či regionální úrovni. Za největší problém shodně označují zástupci národnostních menšin snižující se částku dotací poskytovaných v posledních dvou letech na podporu jejich organizací ze státního rozpočtu (dotační programy resortu kultury a zčásti též ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy).

Celý text zprávy ZDE.

27. 9. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲