Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
14. 11. 16
Zdroj: migraceonline.cz

Za zavřenými dveřmi - proběhl mezinárodní seminář k tématu podpory migrantek pracujících v uzavřených prostředích

Za zavřenými dveřmi  - proběhl mezinárodní seminář k tématu podpory migrantek pracujících v uzavřených prostředích

V Praze proběhl mezinárodní seminář s názvem „Behind closed doors“ zorganizovaný společností La Strada Česká republika. Expertky a experti na problematiku obchodování s lidmi v průběhu dvou dnů diskutovali o způsobech, jak zlepšit situaci migrantek, které pracují v uzavřených prostředích, jako jsou např. domácnosti a další prostory, které jsou pro sociální služby i jiné aktéry obtížně dostupné.

Práce za „zavřenými dveřmi“, která může mít podobu nájemných domácích prací, zaměstnání v uzavřených hotelových komplexech, wellness centrech anebo masážních salonech, je sektorem, kde je zvýšené riziko obchodování s lidmi či pracovního vykořisťování. Hlavními důvody jsou sociální izolace, závislost na zaměstnavateli i ztížený přístup zaměstnankyň k informacím o sociálních službách a dalších možnostech pomoci.  

Problémy, kterým jsou vystaveny ženy pracující v uzavřených a obtížně dostupných sektorech, ale i výzvy, které přináší sociální práce směřující k těmto skupinám či negativní dopady státních politik na jejich postavení, byly hlavním tématem diskusí mezinárodního semináře.

Seminář „Behind closed doors“ otevřela ředitelka organizace La Strada ČR  Markéta Hronková, která upozornila na závažnost tématu, shrnula hlavní důvody zranitelnosti migrantek pracujících v obtížně dostupných sektorech a představila rámce projektu, který zmiňované problémy řeší.

V prvním panelu zaměřeném obecně na problematiku pracovního vykořisťování zasedly zástupkyně státní správy – Manuela Troppacher z Ministerstva spravedlnosti Rakouska a Jana Kotrbová z MVČR. Spolu s nimi diskutovala také Bettina Wagner, pracovnice německé BEB - Counselling Office for Posted Workers. Diskutující stručně prezentovaly situaci v oblasti pracovního vykořisťování ve státech, kde působí, a problémy, které řeší. Jak se např. ukázalo, situace v zahraničí se v mnohém podobá té v České republice. Např. v Německu se opakovaně objevují skupiny mužských pracovníků z EU, kteří byli vystaveni pracovnímu vykořisťování. Podobně jako v ČR je pak nutné řešit, jak skupinám dvaceti a více lidí poskytnout podpůrné služby včetně ubytování. Bettina Wagner také upozornila, že až 95 % případů, ve kterých bylo podezření na obchodování či vykořisťování u pracovníků z EU a které šetřily OČTŘ, končí odložením, protože pracovníci, jichž se problém týkal, odcestují do země původu. Pachatelé zůstávají nepotrestáni a problém se reprodukuje dál.

Ve druhém panelu, který byl specificky orientován na obtížně dostupné oblasti se zaměřením na situaci domácích pracovnic, vystoupila Elizabeth Tichy-Fisslberger z Ministerstva zahraniční Rakouska, Kateřina Štěpánková v MPSV a Socorro S. Flores – Olimpo z Filipínské ambasády v Praze. Kromě problémů týkajících se možností, jak být v kontaktu s domácími pracovnicemi, jež  působí v diplomatických misích, o kterých hovořila zástupkyně z Rakouska, byla diskutována např. také specifická situace filipínských domácích pracovnic. Dle zástupkyně MPSV v ČR pobývá pouze 335 legálně registrovaných občanů a občanek Filipín, z nichž celá ¼ má volný přístup na český pracovní trh . Na rozdíl od občanek a občanů EU, kteří před příjezdem do země nemají žádný kontakt např. se zastupitelstvím, Filipínky jsou skupina, kterou je možné informovat o pracovních právech již před odjezdem do ČR. Jak ale uvedla paní Flores – Olimpo, problémem je nejen neznalost práv, ale také skutečnost, že tyto pracovnice se svých práv nedomáhají i proto, že se obávají o ztrátu zaměstnání. Filipínská ambasáda si je vědoma problémů, kterým jsou domácí pracovnice vystaveny, a proto působí  také v terénu.  Snaží se své občany a občanky kontaktovat v místech, kde se scházejí či kde jinak působí, a pomoci jim jejich problémy řešit a to byť i jen prostřednictvím rozhovoru.

Druhý den semináře byl věnován převážně práci ve workshopech, které se zaměřovaly na metody terénní práce ve vztahu k obtížně dosažitelným skupinám migrantek, poskytování sociálních služeb či možnosti změn v legislativě a politikách. V závěrech workshopů se opakovaně objevovala témata jako je spolupráce mezi aktéry jak napříč státní správou, tak i NNO i aktivistickými či podpůrnými skupinami migrantek, které v dané zemi působí.  Rovněž byla zdůrazňována nutnost dále diskutovat témata spojená se specifickými problémy obtížně dostupných sektorů jak mezi odbornou veřejností, tak i skrze zvyšování povědomí mezi veřejností laickou, resp. zaměstnavateli.

V průběhu druhého dne byly též prezentovány zkušenosti z Německa týkající se organizování platforem migrujících pracovníků (Bárbara Miranda) či z České republiky z projektu Rovné šance na prahu českých domácností (Magda Faltová). Oba projekty nabízejí možnou inspiraci, kudy se vydat při hledání řešení problémů obtížně dosažitelných skupin migrantek jak v oblasti předávání informací, tak i nutných změn v legislativě.   

Na závěr semináře byla slavnostně pokřtěna publikace shrnující zkušenosti získané v průběhu projektu Migrant Women and Human Trafficking. Handbook for Proffesionals, kterou si můžete stáhnout zde.   Publikace kromě obecného nastínění problému nabízí konkrétní doporučení ke změnám i popis metod sociální práce, které byly využívané v praxi.

Seminář byl výstupem dvouletého projektu realizovaného organizací La Strada Česká republika, rakouskou organizací Lefoe IBF a německou organizací Ban Ying.

Organizátorka: La Strada Česká republika, o.p.s. 
Místo konání: Hotel Olšanka, Praha
Datum: 4. - 5. října 2016

Počet zúčastněných: 50

Projekt byl financován z programu Daphne Evropské Unie.

Petra Kutálková
Pracuje v organizaci La Strada Česká republika, o.p.s. jako analytička. Organizace La Strada Česká republika, o.p.s. se zabývá prevencí obchodování s lidmi a poskytováním služeb obchodovaným a vykořisťovaným osobám. e-mail: petrak@strada.cz
14. 11. 16
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲