Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
12. 3. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

„Vnitřní diferenciace Vietnamců“

Výzkumná zpráva autorek Terezy Kušnirákové, Andrey Plačkové a Tran Vu Van Anh „Vnitřní diferenciace Vietnamců - pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí“ se zaměřuje na složení dnešní vietnamské komunity v České republice, zejména na situaci ve vietnamské komunitě v MČ Praha–Libuš.

Cílem studie je přiblížit Vietnamce žijící v této lokalitě, jejich vzájemné vazby a kontakty s Čechy, ale také identifikace rizikového chování a skupiny Libušanů, které by mohly být ohroženy prostorovou segregací a sociální marginalizací. Součástí studie jsou proto i doporučení jak aplikovat pro-integrační opatření a jak předcházet prostorové segregaci plynoucí z etnické a kulturní příslušnosti.

Studie je rozdělena do tří hlavních kapitol. První je zaměřena na vietnamskou komunitu v Česku obecně, její vývoj a její vnitřní diferenciaci. V druhé části se autorky zaměřují přímo na vietnamskou komunitu v městské části Praha- Libuš, v níž podle socioekonomického statusu a strategie uplatňované při výběru bydlení identifikují několik skupin obyvatel. Dále se zaměřují na některé negativní dopady ekonomické krize na vietnamskou komunitu, například na vznik nových jevů jako je bezdomovectví či odebírání dětí z rodin. Poslední část studie nabízí doporučení na opatření zmírňující integrační bariéry a usnadňující vietnamské komunitě na Libuši se začlenit do majoritní společnosti.

Výzkumná zpráva byla zpracována pro Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zpráva je ke stažení zde.

Tereza Kušniráková
Autorka je studentkou oboru sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se zaměřuje na psychologické aspekty mezinárodní migrace a adaptace cizinců na nové prostředí.

 

Andrea Svobodová
vystudovala obecnou antropologii na FHS UK a v současné době pokračuje v doktorském studiu na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. Je členkou výzkumného pracoviště GEOMIGRACE a ve svých výzkumných aktivitách se zaměřuje na otázky integrace, migrace, druhou generaci a identitu migrantů. V letech 2007-2010 pobývala v Belgii, kde pracovala v Integračním centru "De Som" na pozici asistentky v integraci. Následně působila tři roky na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se zabývala agendou integrace cizinců. V MKC Praha pracuje na pozici výzkumnice projektu: Budování respektu na internetu a proti hatespeech.

 

Tran Vu Van Anh
12. 3. 13
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲