Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 4. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Transnacionalismus - Sociálních studia 1/2009

Přetiskujeme číslo Sociálních studia 1/2009 věnováné tranasnacionalismus, deset příspěvku od zahraničních i českých autorů se zaměřených na metodologický nacionalismus, transnacionálním identy a mobilitu a sociální změnu. Děkujeme Socálním studím za laskavý souhlasem s přetištěním textů!

Sociálních studia 1/2009 se věnují transnacionalismu jako významnému společenskému fenoménu organizace života napříč prostory národních států i teoretické perspektivě, jež problematizuje ustanovené hranice aplikované na zkoumání sociálního jednání, vztahů a zkušeností.

Toto číslo představuje transnacionalismus jako kritickou perspektivu otevírající dosud nepromýšlené sociologické otázky a zvyšující citlivost vůči přeshraničním jevům a napětím, které přináší transnacionální procesy ve světě národních států.

ZA HRANICE METODOLOGICKÉHO NACIONALISMU

Metodologický nacionalismus a pohled za jeho hranice: budování národního státu, migrace a společenské vědy
Andreas Wimmer, Glick Schiller Nina
Metodologický nacionalismus je chápán jako předpoklad, že národ/stát/společnost je přirozenou sociální a politickou formou moderního světa. Nejprve rozlišujeme tři druhy metodologického nacionalismu příznačné pro hlavní proud sociální vědy a poté ukazujeme, jak ovlivnily výzkum migrace. Odkrýváme paralely mezi nacionalistickým myšlením a konceptualizací migrace v poválečných společenských vědách.

Transnacionalismus a kritika metodologického nacionalismu
Csaba Szaló
Má-li zůstat sociologie transnacionalismu coby sociologické odvětví inovativní, měla by být schopna podněcovat reflexivní analýzu svých vlastních kritických projektů. Teorie transnacionalismu se zaměřují na transnacionální fenomény a zkoumají způsoby, jakými jsou nacionální fenomény teoreticky uchopovány v sociálních vědách. První aspekt vede k příslibu porozumění tomu, jak sociální podmínky a kulturní procesy konstituují transnacionalitu.

Komparativní přístup v historiografii a transnacionální historická problematika
Milan Scholz
Článek představuje základní pravidla komparativního historického přístupu a snaží se nabídnout pohled na vztah mezi historickou komparací, transnacionálními přístupy a transnacionální problematikou jako předmětem výzkumu. Úroveň analýzy je teoretická, založená na aktuálních metodologických diskusích ohledně komparativních přístupů a autorových reflexí. První dvě části jsou deskriptivní, vymezují povahu a pole komparativního přístupu a pojednávají o teoretických postulátech historické komparace.

DILEMA TRANSNACIONÁLNÍCH IDENTIT

Nejasné loajality: způsoby přináležitosti a nepatření migrantů v transnacionálních sociálních polích
Radka Klvaňová
Koncepty inkluze a exkluze jsou v dnešní době běžnou součástí nejen akademického, ale i politického diskurzu o migraci. Tyto normativní koncepty a jejich užívání jsou zakořeněny v obrazu migrace jako permanentního jednosměrného pohybu mezi teritoriálně vymezenými národně státními společnostmi. Transnacionální perspektiva poukazuje na rozmanitost migranty obývaných sociálních světů překračujících hranice národních států a na mnohost přináležitostí migrantů.

Virtuální primordialismus: transnacionální sítě a kulturní produkce diaspory (příklady Bosňáků a Kabylů)
Ondřej Daniel
Tento článek se zaměřuje na specifickou kulturní produkci ve dvou diasporách: bosňácké a kabylské. Neomezuje se na komparativní přístup, ale snaží se demonstrovat relevantní příklady pro obě komunity. Jeho hlavní teze spočívá ve zjištění, že technologický pokrok učinil šíření etnicky založené imaginace účinějším. I tehdy, když jsou diasporické komunity deteritorializovanými entitami, je přináležitost k etnické skupině explicitní.

Rodáci, odrodilci a adoptovaní. Sport v transnacionálních souvislostech
Radim Marada
Článek sleduje různé podoby transnacionalismu v prostředí sportovních arén, a to v současných i historických kontextech. Hlavním teoreticko-kritickým cílem je přispět k precizaci a zvýšení analytické užitečnosti konceptu transnacionalismu. Transnacionalismus je odlišen nejen od globalizace a jejích derivátů, ale také (a speciálně) od "internacionality".

MOBILITA A SOCIÁLNÍ ZMĚNA

"Usazeni v mobilitě": genderové souvislosti evropské migrace po roce 1989
Mirjana Morokvasic
Zánik bipolárního světa a zhroucení komunistických režimů vyvolalo nebývalou mobilitu lidí a předznamenalo novou fázi evropských migrací. Východoevropanům se již nenabízela pouze „svoboda odejít“ na Západ, nyní mohli „svobodně odejít a vrátit se“. V tomto textu se zaměřím na genderované transnacionální, přeshraniční praktiky a schopnosti Středoevropanů a Východoevropanů, kteří jsou takzvaně v pohybu a kteří využívají svou prostorovou mobilitu k přizpůsobení se novému kontextu postkomunistické transformace.

Pohledy z druhého břehu: transnacionalismus, rituál a sociální změna
David Henig
Může v globalizovaném a vzájemně propojeném světě, po postmoderním obratu v sociálních vědách nabídnout antropologie nějakou cestu k porozumění komplexitě lidského života a společnosti? Transnacionální studia poskytují mocný soubor nástrojů k produkci vědění a analýze. Přestože tento přístup přinesl řadu cenných příspěvků a vhledů, provází jej i překážky v podobě určitých předpokladů, jež mohou produkci vědění deformovat.

Naprieč hranicami, mimo autentického a falošného: transnacionálna antropológia, turizmus a identita
Marek Mikuš
Štúdia skúma možnosti vzájomného obohatenia dvoch zriedka prepájaných oblastí bádania - transnacionálnej antropológie a turistických štúdií. Sústredí sa na relevanciu tohto spojenia pre výskum identitárnych konštrukcií a ich vzťahu k miestu, špecificky v súvislosti s otázkami "autenticity" domorodých "turistických etnicít" a kultúrneho kapitálu nízkonákladových nezávislých turistov, ktorý údajne získavajú svojou transnacionálnej mobilitou.

25. 4. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲