Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 10. 13
Téma: Integrace

Tisková zpráva: Rada vlády pro lidská práva se věnovala právům cizinců

Dne 7. 10. 2013 se konalo jednání Rady vlády pro lidská práva. Rada vlády pro lidská práva je poradním orgánem vlády, který sleduje dodržování a naplňování Listiny základních práv a svobod a mezinárodních úmluv v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod. Za tímto účelem Rada může předkládat vládě návrhy ke zlepšení ochrany a dodržování lidských práv v České republice. Rada je složena z 21 zástupců státní správy a občanské společnosti a její předsedkyní je zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Rada se sešla poprvé od jmenování nových členů za občanskou společnost v červenci 2013.

„Dnešní jednání Rady se věnovalo především problematice ochrany práv cizinců a jsem velmi ráda, že všechny předložené podněty byly schváleny,“ uvedla zmocněnkyně vlády pro lidská práva. Podněty připravil specializovaný Výbor pro práva cizinců, složený ze zástupců relevantních ministerstev a nestátních organizací.

První projednávaný podnět se týkal zákazu pracovních cest cizinců, k němuž došlo na základě změny výkladu zákona o zaměstnanosti ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí zakotvené v interních předpisech. Jak potvrdil ve své judikatuře i Nejvyšší správní soud, tato změna výkladu byla v rozporu s textem zákona i záměrem zákonodárce. Rada proto ve svém usnesení vládě navrhuje, aby uložila ministrovi práce a sociálních věcí předložit novelu zákona o zaměstnanosti, která by výslovně stanovila, že cizinci mohou být vysíláni na pracovní cesty, a zároveň revidovat příslušné podzákonné normy. Zároveň požádala ministry vnitra a práce a sociálních věcí o nápravu sankčních opatření vydaných cizincům a zaměstnavatelům z důvodů nelegální práce ve smyslu podnětu (např. formou přezkumu z moci úřední).

I druhý projednávaný podnět se týkal zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU a EHP/Švýcarsko, kteří byli v souvislosti s ekonomickou krizí vytěsňováni z českého pracovního trhu v rozporu se zákonem pouhými interními pokyny Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce. Rada proto vládě navrhla uložit ministru práce a sociálních věcí tyto interní pokyny zrušit.

Třetí podnět se týkal přístupu cizinců ke zdravotnímu pojištění. Tato problematika je Výborem vnímána jako velmi palčivá. Mnozí cizinci, kteří v ČR dlouhodobě pobývají, se nemohou zúčastnit veřejného zdravotního pojištění a jsou odkázáni na pojištění komerční. To je většinou daleko nákladnější a rozsah poskytované péče zároveň výrazně omezenější. Pojišťovny navíc odmítají pojistit některé rizikové případy, jako jsou např. předčasně narozené děti apod. Rada proto vládě navrhuje do veřejného zdravotního pojištění zařadit min. osoby samostatně výdělečně činné, rodinné příslušníky občanů ČR, cizinců s trvalým pobytem i cizinců, kteří jsou v ČR zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými, a studenty.

Poslední podnět se týkal fungování systému VISAPOINT - internetového systému Ministerstva zahraničních věcí, jehož prostřednictvím musí cizinci v některých zemích podávat žádosti o vízum k pobytu v ČR nad 90 dnů nebo o dlouhodobý či trvalý pobyt. Špatné fungování systému, kdy se do něj někteří žadatelé nemohou vůbec zaregistrovat, je již dlouho předmětem zájmu veřejného ochránce práv, který dokonce upozornil Evropskou komisi, že systém neumožňuje podávat žádosti o dlouhodobé pobyty ani osobám, které na něj mají na základě evropského práva právní nárok. Požadavek, aby se žadatelé o dlouhodobé a trvalé pobyty registrovali v systému VISAPOINT, nemá navíc na rozdíl od obdobné povinnosti u žádostí o víza oporu v zákoně. Nejvyšší správní soud již dříve uvedl, že právo na spravedlivý proces předpokládá všem rovnou možnost podat příslušnou žádost. Rada proto doporučila vládě uložit ministrovi zahraničních věcí úkol zajistit, aby všechny zastupitelské úřady přijímaly od 1. ledna 2014 žádosti o povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu bez předchozí registrace a také prověřit důvody chybného fungování a možnosti zneužívání systému VISAPOINT.

Všechny uvedené podněty budou zmocněnkyní vlády pro lidská práva jako předsedkyní Rady předloženy vládě, a ta následně rozhodne, jak uvedená doporučení zohlední.

8. 10. 13
...nahoru ▲