Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 12. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Regularizace nelegální migrace v Evropě

Cílem této práce je poskytnout komparativní pohled na regularizace jako fenomén, který se objevuje v mnoha různých podobách v řadě evropských států. Je to téma, které není jednoduché vymezit, vyznačuje se nejasnou a neustálenou terminologií a je v Evropě teprve po krátkou dobu předmětem vědeckého výzkumu. Vzhledem k těmto skutečnostem a také omezenému přístupu k literatuře v České republice si práce nemůže klást za cíl popsat vyčerpávajícím způsobem regularizace v Evropě, nýbrž jen nabídnout zajímavou dílčí sondu do migračního dění vybraných společností v jednotlivých evropských zemích. Cílem zde je představit tuto otázku v širším a pravdivějším pojetí než jen v její současné dramatické jihoevropské formě, která vyvolává u evropských politiků a veřejnosti často odmítavé reakce. Právní pohled na věc přitom převažuje nad jinými hledisky. Tato práce se soustředí na situaci v zemích Evropské unie. Není tak přihlédnuto například k otázce legalizací v Rusku anebo současným diskusím o amnestii v USA.

Používání regularizací je – přinejmenším z hlediska rozšíření tohoto mechanismu - nutno považovat za standardní metodu řešení nelegálního pobytu cizinců. Vyskytuje se v mnoha státech, v každém z nich má svá specifika. a nic nenasvědčuje tomu, že by historie hledání nových a nových pokusů, jak regularizovat migranty s nelegálním statusem pobytu, spěla ke svému konci. Spíše se naopak hovoří o tom, že by se regularizování mělo přenést do rozhodovací kompetence Evropské unie, což však rovněž není politicky aktuální. Zatím si troufám konstatovat pouze to, že regularizace patří mezi nástroje řízení migrace, podobně jako další instrumenty vyskytující se v řadě států. Těmito dalšími nástroji jsou například posuzování situace na trhu práce a výjimky z tohoto požadavku, krátkodobá pracovní víza, kvóty, bodové systémy, geograficky specializovaný nábor, víza pro hledání práce či usnadněná imigrace pro určité kategorie cizinců (studenti aj.). Pokud jde o hodnocení úspěšnosti či prospěšnosti regularizací, je nesmírně obtížné takto aktuální jev hodnotit, přesto se ale odvážím tvrdit, že toto hodnocení nemůže být jednoznačně negativní. Regularizace je velmi horký předmět diskuse po celé Evropě, a tak by se o ní mělo začít diskutovat i v České republice.

Pavel Čižinský
Mgr. Pavel Čižinský, právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se též na migrační právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.
8. 12. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲