Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
28. 1. 21
Zdroj: migraceonline.cz

Inspirativní projekt MigraceOnline.cz

Inspirativní projekt MigraceOnline.cz

Za podpory Nadace Open Society Fund Praha vytvořilo Multikulturní centrum Praha v roce 2002 projekt, jehož podstatou byl vznik webové stránky MigraceOnline.cz. Portál, který dodnes funguje, se zaměřuje na postavení různých skupin migrantů a migrantek nejen na našem území, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy, když systematicky mapuje vývoj v oblasti azylu, migrace a integrace, včetně legislativy a činnosti vládních i nevládních organizací a institucí. Mezi jeho čtenáře a čtenářky patří lidé z akademické sféry, veřejné správy, neziskového sektoru, médií i širší veřejnosti, což samo o sobě svědčí o jeho správném nastavení, společenské poptávce a potřebnosti. Tento článek tak přináší další popis inspirativního projektu z oblasti integrace migrantů.

Projekt MigraceOnline.cz vznikl v roce 2002 v rámci Migračního programu, iniciovaného Nadací OSF Praha.[1] Jeho cílem bylo vytvořit ve virtuálním prostoru místo, které nabídne dostupné studie a jiné odborné texty věnující se mezinárodní migraci, a které zároveň poskytne všem aktérům na poli migrace možnost vzájemné komunikace.

Samotné webové stránky byly spuštěny začátkem května 2003 a nabídly trošku jinou kategorizaci příspěvků, než kterou na stále fungujících stránkách nalezneme dnes. Společným jmenovatelem původního i současného znění je ovšem mimo jiné i opatření článků redakční anotací, která zasazuje práce do příslušného kontextu. Jen během prvního roku provozu (květen–prosinec 2003) navštívilo uvedené stránky přes deset tisíc uživatelů. Mezi jeho čtenáře a čtenářky dodnes patří převážně osoby z akademické sféry, veřejné správy, nevládních organizací a médií, ale i z řad širší veřejnosti.

Jak je tedy zřejmé, neziskové organizace, které za jeho vznikem stály, konkrétně MKC Praha, Člověk v tísni a Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, se do veřejné debaty zapojily právě včas, resp. v okamžiku, kdy se otázky migrace do České republiky postupně přesouvaly z oblasti naprostého nezájmu státu a společnosti mezi výrazná společenská a politická témata. A webový portál zaměřený na zkoumání postavení různých skupin migrantů a migrantek nejen u nás, ale i v dalších zemích střední a východní Evropy, tomu výrazně napomohl.[2]

Na kvalitu zveřejňovaných materiálů dohlíží redakční rada, kde jen prostý seznam jejích minulých či současných členek a členů sám o sobě potvrzuje výše zmíněné. Erudice příspěvků i odborného vedení autorů a autorek ostatně prostupuje celým archivem článků, byť na jednotlivé migrační/integrační otázky a témata nahlížejí různou optikou, což je jen ku prospěchu věci. Abecedně řazený soupis všech autorů a autorek (s prolinky na jejich krátké medailonky včetně publikovaných prací) je vítaným doplněním, přestože řada informací zde zveřejněných postupně zastarává. Což je však při široké autorské základně a letech provozování portálů více méně předvídatelné.

Pokud jde o typ publikovaných textů, zčásti se jedná o původní články, samostatně připravené pro tento portál a také zde prvně publikované, svůj prostor tu ale mají i vybrané příspěvky, už zveřejněné v jiných médiích. Výhodou portálu je, že poměrně systematicky mapuje výzkumy, týkající se migrace, vývoj legislativy v oblasti migračních a azylových politik a činnost vládních i nevládních organizací a institucí. Multikulturní centrum Praha, které dodnes portál provozuje, také vyzývá čtenáře, aby sami aktivně vyhledávali zajímavé články a výzkumné zprávy, které na webu chybějí. Právě otevřenost novým informacím z tohoto portálu tvoří živé a hojně využívané médium, schopné rychle reagovat na důležité otázky současnosti.

Ohlédne-li se čtenář či čtenářka do už zmíněného archivu portálu, najde tu stovky zveřejněných příspěvků do debaty, které postupně a ve svém souhrnu vytvořily či lépe řečeno stále dotvářejí pestrou mozaiku názorů, pro něž do zprovoznění zmíněné platformy neexistovalo jedno společné úložiště. Vznikem platformy migraceonline.cz se tak zaplnilo prázdné místo, a MKC Praha tímto nápadem, resp. jeho úspěšnou realizací právem zaujalo pozici klíčového zprostředkovatele informací v této oblasti, a to v prvních desíti či možná patnácti letech po svém vzniku. Tehdejší klíčová role zmíněného portálu se ovšem s jeho současným pojetím a ve světle dalších informačních zdrojů a jejich prezentace asi dá srovnávat jen stěží.

Na straně druhé, i dnes jako dříve je důraz kladen na čtivost příspěvků, které by měly být srozumitelné i těm, kteří se pohybují v jiném poli odbornosti nežli jejich autor či autorka, až na výjimky s limitem slov a s požadavkem na kratší, dobře strukturovanou formu textu. To je zdá se i klíčem k úspěchu a ke čtenářské oblíbenosti. Jen málokde lze nalézt tak informačně nabité texty, které i z dlouhých výzkumů, kde se i sami odborníci někdy ve výkladu lehce ztrácejí, zpracují hutné příspěvky bez „omáčky“ v podobě zbytečně opakovaných frází nebo projektových vět, které mohou narušovat čtenářskou pozornost. Jistě důležitá publicita projektů či donorů, díky nimž mohly jednotlivé výstupy vzniknout, je ovšem adekvátně ošetřena formou poznámek pod čarou, stejně tak jako odkazy na související podstatná sdělení, která vyplývají z textů či na která texty odkazují. 

Ač svou povahou velmi odborný webový portál tu ve snaze přinášet zajímavé a aktuální informace dává prostor také rozhovorům s migranty a migrantkami či s osobami, které k tématu azylu, migrace a integrace mají co říct, ale i literárním textům, souvisejícím s uvedenou problematikou, recenzím publikovaných knih, popisům realizovaných projektů či tiskovým zprávám k jednorázově pořádaným akcím. Zmíněnému uživatelsky přátelskému hodnocení portálu nahrává i jednotlivé členění, kdy základní lišty (E-knihovna, Témata, Země, Užitečné zdroje a O nás, doplněné speciálním odkazem na Evropskou webovou stránku o integraci), intuitivně navádějí čtenáře a čtenářky při vyhledávání. Postupem času se také objevují i specializované a velmi potřebné sekce, ať už jde o Pracovní migraci, Regularizaci nebo Gender v migraci.

Sám sebe web (slovy jeho tvůrců) hodnotí jako „kritický portál o migraci“. Nakolik kritický ve skutečnosti je lze jen těžko hodnotit, když právě zde se mohou střetávat různé pohledy a názory mnohdy odlišných názorových táborů čtenářů a čtenářek. Příspěvky totiž  nemusejí vyjadřovat názor redakce, mají však (a zcela správně) dodržovat odlišení osobních názorů od věcných argumentů. Na MigraceOnline.cz ovšem není prostor pro rasistické či diskriminační články, což v záplavě jiných, rádoby expertních a zároveň kritických portálů, které se těmto krajním názorům nebrání, jistě zaslouží ocenění. V praxi pak z portálu prostupuje jeho věcnost i lidskoprávní orientace.  

Hlubší vhled do publikovaných článků a komentářů ukazuje, že v různých obdobích se daří tento portál plnit s různou intenzitou. Faktem je, že portál za roky od svého vzniku prokázal značnou životaschopnost a rozrůstající se čtenářskou obec, což je samo o sobě ocenění hodné. Je ale otázkou, nakolik obstojí ve světle nových výzev, rychle se měnících skutečností i další o zdrojů věnujících se tématu migrace.

Závěrem je třeba zmínit, že portál je dostupný nejen v české, ale i v anglické verzi, byť tady jde kriticky poukázat asi na jeho nejslabší část, měřeno nenaplněným očekáváním a slibným, byť nevyjádřeným příslibem stejného znění v obou jazykových mutacích. Ačkoliv je logické, že při záběru a šíři platformy není ani v silách ani ve finančních možnostech těch, kteří webový portál provozují, zajistit plný přepis všech česky psaných příspěvků do anglického jazyka, který je s ohledem na počet přeložených příspěvků vlastně i tak obdivuhodný, přesto se nejde někdy ubránit zklamání, když články s evropským přesahem, které by si širší pozornost jistě zasloužily, se k jiným než českým čtenářům a čtenářkám nedostanou. Na straně druhé, je jen málo českých portálů, u kterých lze litovat, že jejich příspěvky mají jen regionálně omezený dopad. A MigraceOnline.cz je nepochybně jedním z nich.


[1] Stránky www.migraceonline.cz byly vytvořeny jako součást dlouhodobého Migračního programu iniciovaného Nadací OSF Praha v říjnu roku 2002. Dalšími partnerskými organizacemi, které se podílely na realizaci Migračního programu, byly Člověk v tísni, o.p.s. a Poradna pro občanství, občanská a lidská práva. MKC Praha mělo na starosti vznik a vedení portálu, Poradna pro občanství, občanská a lidská práva slíbila dodávat právní analýzy a Člověku v tísni pak připadla média. Na vytváření technického řešení webových stránek www.migraceonline.cz spolupracovalo MKC Praha s organizací Econnect.

[2] V popisu platformy by nemělo zapadnout, že organizátoři projektu www.migraceonline.cz se kromě přípravy a správy internetových stránek věnovali také publikační činnosti a realizaci veřejných diskusí o migraci do ČR.

 

 

Pavla Čerychová
28. 1. 21
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲