Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
8. 5. 14
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Postoj veřejnosti k cizincům podle CVVM 2014

V březnu 2014 Centrum nezávislého výzkumu veřejného mínění při Akademii věd (CVVM) v rámci svého šetření zkoumalo názory české veřejnosti na cizince žijící v České republice. Výsledky šetření jsou shrnuty v následujících výzkumných zprávách.

Postoj Čechů k množství cizinců v ČR: Podle zjištění CVVM se zhruba polovina českých občanů domnívá, že v České republice je příliš mnoho cizinců. To, že je u nás množství cizinců přiměřené, se domnívá 42 % obyvatel a pouhé 1% populace se domnívá, že cizinců je v ČR příliš málo. (6 % dotázaných nedokázalo na tuto otázku odpovědět.)

Postoj Čechů k přijímání a usazování cizinců v ČR: Další zjišťovanou věcí bylo, zda by cizinci měli mít možnost dlouhodobě pobývat na území ČR. Z nabízených odpovědí 80 % respondentů vybralo možnost „jen za určitých podmínek.“ 6 % českých občanů zastává názor, že cizinci by na území ČR měli mít možnost pobývat bez omezení. 11 % dotázaných si naopak myslí, že by cizincům nemělo být vůbec umožněno dlouhodobě u nás pobývat.

Byla také položena otázka, zda by mělo být umožněno usadit se v ČR každému, kdo o to projeví zájem. 62 % občanů s tímto tvrzením nesouhlasí (26 % rozhodně nesouhlasí a dalších 36 % spíše nesouhlasí). Naopak souhlas vyjádřila asi třetina obyvatel.

Jako nejpřijatelnější důvody pro přijímání cizinců k pobytu v ČR se ukazuje být studium a praxe (85 % rozhodně + spíše souhlasí) a sloučení rodiny (84 % souhlasí). Většina českých občanů souhlasí i s přijímáním imigrantů kvůli válce, hladomoru nebo přírodním katastrofám v jejich zemi (74 %) a pronásledování z náboženských, rasových, či politických důvodů (69 %). 54 % dotázaných podpořila také umožnění pobytu cizinců za účelem podnikání. Značně rozpolceně se pak česká veřejnost staví k tomu, zda má být cizincům umožněn pobyt v ČR za účelem zaměstnání (47 % souhlasí, 48 % nesouhlasí) a také proto, že se tady cizincům líbí a že tady chtějí žít (47 % souhlasí, 44 % nesouhlasí).

Výzkum ke stažení zde.

Postoj Čechů k cizincům na státní a na lokální úrovni: Dle výzkumu CVVM panují velké rozdíly ve vnímání cizinců na lokální a na státní úrovni. 60% české populace si myslí, že občané z jiných zemí, kteří se do České republiky v posledních letech přistěhovali, představují na celostátní úrovni problém. 32 % respondentů tyto cizince jako problém nevidí. Na lokální úrovni je přístup k cizincům shovívavější. V místě svého bydliště označilo občany jiných národností jako problém 24 % dotazovaných, 53 % dotazovaných tyto cizince jako problém nevnímá a 16 % uvedlo, že v místě jejich bydliště cizinci nežijí.

Další otázka výzkumníků se týkala vnímání cizinců, kteří v ČR žijí dlouhodobě. 70 % respondentů se domnívá, že cizinci jsou příčinou růstu nezaměstnanosti, 65 % je vnímá jako příčinu růstu kriminality, 57 % jako zdravotní riziko. Nesouhlas s těmito výroky, vyjádřila vždy asi desetina respondentů.

S výrokem, že cizinci obohacují naši kulturu souhlasilo 24 % respondentů, nesouhlasilo 40 % dotazovaných. S tím, že cizinci pomáhají s řešením problému stárnoucí populace, souhlasilo 22 % a nesouhlasilo 37 % občanů. Na výrok, že cizinci přispívají k rozvoji hospodářství, odpovědělo kladně 20 % a záporně 37 % respondentů.

Třetina odpovědí na výše uvedené otázky nevyjadřovala „ani souhlas, ani nesouhlas.“

Výzkum ke stažení zde.

8. 5. 14
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲