Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
24. 4. 14
Téma: Integrace

Jak se žije migrantům a migrantkám na území hlavního města Prahy

Migranti ze třetích zemí představují v Praze už téměř 10% celkové populace (110 000 lidí) a následující analýza se snaží zmapovat jejich život v hlavním městě. V následujícím šetření byli dotazováni na své potřeby a způsoby jejich naplňování, na spokojenost se životem v Praze, na kvalitu soužití s majoritou, ale i trávení volného času. Výzkumu se nakonec zúčastnilo 706 cizinců, kteří pocházeli převážně z Ruska, Ukrajiny, Vietnamu a postsovětských zemí, pobývali v Praze nejméně 3 měsíce a nejsou žadateli o mezinárodní ochranu ani osobou s poskytnutou mezinárodní ochranou.

Autoři: Mgr. Berenika Kučerová a Bc. Anna Tučková

Z výzkumu vyplynulo, že 76% těchto migrantů je s životem v Praze spokojeno nebo spíše spokojeno (jsou tedy v průměru více spokojení než třeba Češi žijící v Praze). Nespokojenost vyjádřilo jen 6% všech respondentů šetření. Obecně platí, že spokojenost dotazovaných roste s úrovní vzdělání. Nespokojenost dotazovaní uváděli především s Odborem azylové a migrační politiky, na který si prostřednictvím dotazníku stěžovaly dvě třetiny respondentů. Se vztahem mezi Čechy a migranty bylo spokojeno 46% respondentů, s prací 50% respondentů a úrovní vydělání 54% dotazovaných. Lepšího hodnocení se dočkal český zdravotní systém, se kterým bylo spokojeno 73% dotazovaných a s dostupností zdravotní péče 72 % respondentů. K dostupnosti vzdělání se vyjádřilo kladně 61% respondentů. Co se týče vztahu Čechů a migrantů, z šetření vyplynulo, že někdy se cítí být v Praze diskriminováno 46% dotazovaných a 33% zažilo xenofobní nebo rasistické chování ze strany Čechů. Z výzkumu také vyplývá, že migranti hledají práci nejčastěji přes známé a že 52% z nich nezná neziskové organizace, které se pomoci cizincům v ČR věnují.

Závěrečná zpráva z dotazníkového šetřeni je dostupná zde a ke stažení dole.

24. 4. 14
...nahoru ▲