Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
17. 6. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Prohlášení: Odmítáme nový cizinecký zákon

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR vypracovalo prohlášení, ve kterém odmítá přijetí navrhované legislativy v současné podobě. Podpořte prohlášení pomocí online petice. Prohlášení můžete podpořit i sbíráním podpisů petice v papírové verzi, kterou si můžete stáhnout tady.

Pokud se chcete jako organizace připojit k prohlášení, kontaktujte office@konsorcium-nno.cz.

Svůj nesouhlas s navrhovanou legislativou vyjádřilo 2 . 7. 2013 před Ministerstvem vnitra ČR na happeningu s názvem I PRAOTEC ČECH BYL MIGRANT přibližně 150 lidí.

in English
español
по-ру́сски
по-українськи
việt

Dne 9.5.2013 zveřejnilo Ministerstvo vnitra ČR návrh nové úpravy pobytu cizinců v ČR. Tento nový cizinecký zákon odmítáme, neboť je nepřiměřeně zpřísňující. Návrh zákona zejména:

 • vyžaduje povolení k pobytu delšímu 3 měsíců i od občanů EU. Vůbec poprvé by si tak museli vyřizovat povolení k pobytu i občané Slovenska, jinak by jim hrozily pokuty nebo i umístění do detenčních zařízení (do detence má být nově možné zajistit i děti mladší 15 let)
 • diskriminuje rodinné příslušníky českých občanů oproti rodinám cizinců z jiných států EU, tj. např. ukrajinská manželka Čecha by měla horší postavení než ukrajinská manželka Slováka žijícího v ČR (neboť tento je pod ochranou práva EU)
 • zhorší postavení cizinců s trvalým pobytem. Trvalý pobyt jim bude možné zrušit, pokud budou mít jakékoli nedoplatky (což je v rozporu s právem EU), přičemž Ministerstvo vnitra má mít online přístup do databází finančních úřadů a České správy sociálního zabezpečení
 • zavádí kategorii gastarbeiterů: tito cizinci mají moci přijet vždy jen na 1 rok, nemají mít právo vzít s sebou svou rodinu, ač zaměstnáni, nemají mít veřejné zdravotní pojištění a nikdy se nebudou moci v ČR usadit a integrovat; i pro ostatní cizince má být příchod rodiny a přístup k trvalému pobytu podmíněn majetností (např. čtyřčlenná rodiny by musela mít čistý příjem 28.600,- Kč)
 • problém, že úředníci nerozhodují v zákonem stanovených lhůtách, řeší prodloužením těchto lhůt
 • dává při všem rozhodování o pobytu cizinců právo veta zpravodajským službám: pobyt bude cizinci zamítnut, cizinec se nebude moci s důvody seznámit ani se nebude moci bránit soudně
 • je více než 2x delší a komplikovanější, než současný zákon. Zbytečně mění zavedené pojmy a strukturu současného cizineckého práva, na kterou si již cizinci a odborná veřejnost zvykli (např. termín „zelená karta“, do jehož propagace se tolik investovalo, se nahrazuje „zaměstnaneckou kartou“)

Cizinci nejsou obecně „nebezpečnější“ než čeští občané. Člověk se přece nestává nebezpečnějším jen proto, že překročil hranice. Domníváme se, že úředníci Ministerstva vnitra, zpravodajských služeb a dalších represivních složek si na cizince troufají nikoli proto, že by cizinci byli nebezpečnější než ostatní, nýbrž proto, že cizinci mají méně práv. Nový cizinecký zákon je v hrubém rozporu s hodnotami svobodné demokratické společnosti, kterou se občané ČR a cizinci snaží od roku 1989 vytvářet, a blokoval by potenciál plynoucí z přítomnosti cizinců v ČR.

Žádáme, aby byl tento návrh nové legislativy zcela odmítnut a aby byla zahájena nová diskuse, do níž bude zapojeno více subjektů a ve které nebude hrát hlavní roli kontrola a restrikce.

image00_201209262018033.png.jpg lastavica-logo.jpg logo_chv_cz.jpgamiga_logo_2.png

amnesty.jpg cic_male.jpg clovek-v-tisni_male.jpg eks_male.jpg

inbaze_male.jpg lachechave-logotyp.pngmostlp_male.jpg mkc_cz_male.jpg

meta_male.jpg oberig_logo.jpg opu.png poradna_pro_obcanstvi_logo.jpg

ppi_male.jpg soze_logo_vektor.jpg sdruzeni-pro-integraci-a-migraci_male.jpg brno-expat.jpg logo_2.jpg

charita_cr.jpg agentura_student.jpg vaizard.jpg poradna_integraci.jpg

charita_hk.gif student_cz.png

We are rejecting the new Aliens Act

On 9th May 2013 the Ministry of the Interior of the Czech Republic proposed a new law to regulate the stay of foreign nationals in the territory of the Czech Republic. We reject this new Aliens Act because it is unduly restrictive. The proposal in particular:
 • requires a residence permit for stays over three months even for EU citizens. For the first time the citizens of Slovakia would thus have to arrange a residence permit as well, otherwise they might be fined or sent to one of the detention facilities (newly possible even for children under age of 15).
 • discriminates foreign-born family members of Czech citizens against family members of the citizens from the other member states of the EU, e.g. Ukrainian wife of Czech citizen would have worse status than Ukrainian wife of Slovak citizen living in the Czech Republic (for being under the protection of EU law).
 • worsens the status of aliens with permanent residence. Permanent residency can be revoked in the case of debts (which is contrary to the EU law) and the Ministry of the Interior should have online access to the database of financial authorities and The Czech Social Security Administration.
 • establishes the category of “guest workers”: these foreign workers are allowed to stay in the Czech Republic for only one year. Their families cannot accompany them. Though employed, they are not permitted to have public health insurance and will never be able to settle down in the Czech Republic and integrate themselves into society; the settling of family members as well as the access to the permanent residence is only made possible for foreign nationals with substantial financial means (e.g. the family of four would have to have a net monthly income of 28.000 Czech crowns to apply for permanent residency).
 • addresses the issue of delays in processing residency applications just by extending deadlines.
 • gives the intelligence agencies the power of veto in the decision making process concerning the stay of a foreigner: in that case the stay will be rejected, the applicant will not be informed about reasons of rejection and judicial review will not be allowed either.
 • is more than twice as long and more complicated than the current regulation. It unnecessarily changes already established terminology and the structure of the immigration law, which foreign nationals and the professional community have got used to (e.g. the term “green card”, in which promotion was enormously invested, is purportedly to be replaced by the term “employment card”).

Foreigners are generally not “more dangerous” than Czech citizens. One does not become more dangerous only because he/she has crossed the border. We think that the officers of the Ministry of the Interior, intelligence agencies and other repressive authorities are treating the foreigners differently, not because they are more dangerous than others, but because they truly have fewer rights. The new Aliens Act is inconsistent with the values of a free democratic society, which Czech citizens and foreign residents have been striving to build since 1989. Its passage would block any and all potential advantages arising from the presence of foreign-born people in the territory of the Czech Republic.

We are asking for this proposed legislation to be rejected and to open new discussion - one that involves more concerned parties and in which control and restrictions will not play the major role.

This declaration was prepared by the Consortium of Migrants Assisting Organizations in the Czech Republic. You can support it by signing the online petition: http://www.jednej.cz/petition.php?id=2351.

RECHAZAMOS LA NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA

El 9 de mayo de 2013, el Ministerio del Interior de la República Checa emitió una nueva propuesta de ley referente a la estancia de los extranjeros en la República Checa. Rechazamos esta nueva Ley de Extranjería, debido a que es excesivamente restrictiva. En particular, la propuesta de ley:
 • exige contar con un permiso de residencia para estancias mayores a tres meses, incluso a los ciudadanos de la U.E. Por primera vez, incluso los ciudadanos de Eslovaquia tendrían que contar con un permiso de residencia, de lo contrario podrían ser multados o enviados a centros de detención (según la nueva ley, será posible que incluso los niños menores de 15 años sean enviados a dichos centros de detención).
 • discrimina a los familiares extranjeros de ciudadanos checos, en comparación con los familiares de ciudadanos de otros países miembros de la U.E. Por ejemplo, la esposa ucraniana de un ciudadano checo tendría una posición peor a la de la esposa ucraniana de un ciudadano eslovaco residente en la República Checa (debido a que ésta última está protegida por la legislación de la U.E).
 • empeora la situación de los extranjeros que cuentan con residencia permanente. Será posible revocar la residencia permanente en el caso de que se tenga cualquier deuda (lo cual está en contradicción con la legislación de la U.E.), por lo que el Ministerio del Interior tendrá acceso en línea a la base de datos de las autoridades financieras (Agencias Tributarias) y la Administración Checa de Seguridad Social.
 • introduce la categoría de "gastarbeiter" (trabajadores huéspedes/invitados): estos extranjeros, tendrán permitido permanecer en la República Checa sólo por un año, no podrán llevar consigo a sus familias, aún cuando sean empleados, no tendrán derecho al seguro público de salud y nunca podrán establecerse ni integrarse en la República Checa; incluso para el resto de los extranjeros tanto la llegada de sus familiares, como el acceso a la residencia permanente estarán determinadas por sus recursos financieros (por ejemplo, una familia de cuatro miembros tendría que tener un ingreso mensual neto de 28.600 coronas checas para poder solicitar la residencia permanente).
 • el problema de que los funcionarios públicos no decidan dentro del límite de los plazos establecidos por la ley, se resuelve sólo mediante la extensión de dichos plazos.
 • otorga poder de veto a los organismos de inteligencia para todas las decisiones referentes a la residencia de extranjeros: en el caso de que a un extranjero le sea rechazada su solicitud de estancia, el solicitante no podrá recibir información acerca de las razones del rechazo ni podrá defenderse mediante juicio legal.
 • es más del doble de larga y complicada que la ley actual. Cambia innecesariamente términos ya bien establecidos y la estructura de la Ley de Extranjería actual, a la cual tanto los extranjeros como el público especializado, ya se han acostumbrado (por ejemplo, el término "tarjeta verde", para cuya promoción se invirtió tanto, será reemplazado por el término " tarjeta de empleo").

Los extranjeros no son en general "más peligrosos" que los ciudadanos checos. Nadie se vuelve más peligroso sólo porque ha cruzado la frontera. Creemos que los funcionarios del Ministerio del Interior, los Servicios de Inteligencia y otras autoridades represivas, están tratando a los extranjeros de manera diferente, no porque sean más peligrosos que otros, sino porque tienen menos derechos. La nueva Ley de Extranjería es incompatible con los valores de una sociedad libre y democrática, que tanto los ciudadanos checos como los residentes extranjeros se han estado esforzando para construir desde 1989. Su aprobación bloquearía todo el potencial que implica la presencia de extranjeros en la República Checa.

Pedimos que esta propuesta de ley sea rechazada por completo y que se abra una nueva discusión que involucre a más sujetos y en la cual el control y las restricciones no jueguen el papel principal.

Esta declaración fue elaborada por el Consorcio de organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes en la República Checa. Apoye la declaración mediante la petición en línea

Si desea unirse a esta declaración como una organización, contáctenos a: office@konsorcium-nno.cz

Exprese su desacuerdo ante el Ministerio del Interior (Nad štolou 3, Praga 7), el martes 2 de julio de 2013 a las 12:90 en la manifestación “I PRAOTEC ČECH BYL MIGRANT“/ “INCLUSO EL PADRE CHECO FUE INMIGRANTE”

Отвергаем новый закон об иностранцах

9 мая 2013 года Министерство внутренних дел Чешской Республики обнародовало новые правила пребывания иностранцев в ЧР. Мы протестуем против нового закона об иностранцах, поскольку он чрезмерно строг.

Законопроект, в частности:
 • требует разрешения на пребывание в ЧР на срок дольше 3-х месяцев и от граждан ЕС. Впервые (!) подобное разрешения были бы обязаны получать и граждане Словакии, иначе бы им грозили штрафы или заключение под стражу (в места лишения свободы могли бы попасть и дети в возрасте до 15 лет)
 • дискриминирует иностранцев - членов семей чешских граждан по сравнению с иностранцами - членами семей граждан других стран ЕС, например, украинка - супруга чеха оказалась бы в худшем положении, чем украинка–супруга словака, проживающего в ЧР (поскольку последний находится под защитой законодательства ЕС)
 • ухудшает положение иностранцев с постоянным местом жительства. Если у обладателя ПМЖ обнаружится какая-либо задолженность перед бюджетом, он может потерять постоянный вид на жительство (норма, противоречащая законодательству ЕС). При этом Министерство внутренних дел получит онлайн-доступ к базам данных налоговых органов и Управления социального обеспечения ЧР.
 • вводит категорию гастарбайтеров: эти иностранцы смогут приехать только на один год без права перевезти с собой семью, без права на полноценную медицинскую страховку даже при условии трудоустройства, на таких условиях они никогда не смогут остаться в ЧР и интегрироваться. И для остальных иностранцев возможность воссоединения с семьёй и получения ПМЖ будет целиком зависеть от материального достатка (например, семья из четырёх человек должна была иметь чистую ежемесячный доход 28.600 крон)
 • решает проблему нарушения установленных сроков рассмотрения заявлений законодательным продлением этих сроков;
 • даёт право вето спецслужбам при решении вопроса о пребывании иностранца: в виде на жительство в таком случае будет отказано, а сам иностранец даже не сможет ознакомиться с причинами отказа и воспользоваться судебной защитой.
 • более чем вдвое длиннее и сложнее, чем ныне действующий закон, совершенно напрасно меняет сложившуюся терминологию и структуру действующего иммиграционного законодательства, к которому иностранцы и специалисты уже привыкли (например, термин «зелёная карта», в продвижение и популяризацию которого было много инвестировано, теперь заменяется термином «карта сотрудника»)

В целом иностранцы не более опасны, чем граждане Чешской Республики. Человек не становится опасным только потому, что он пересёк границу. Мы считаем, что чиновники Министерства внутренних дел, спецслужб и других репрессивных органов позволяют себе так обращаться с иностранцами не потому, что они опаснее других людей, а потому лишь, что иностранцы имеют меньше прав. Новый закон об иностранцах грубо попирает ценности свободного демократического общества, которое и чешские граждане, и иностранцы пытаются создать, начиная с 1989 года, он блокирует потенциал иностранцев в этой стране.

Мы просим полностью отказаться от нового законопроекта и начать новую дискуссию, в которой бы приняли участие как можно больше лиц, в которой не играли бы главную роль контроль и ограничения.

Подпишите декларацию здесь: http://www.jednej.cz/petition.php?id=2351

Ми проти нового закону про іноземців

9 травня 2013 Міністерство внутрішніх справ ЧР оприлюднило новий проект закону про перебування іноземців на території Чеської Республіки. Ми виступаємо проти цього закону, оскільки він суттєво обмежує права людини.

Цей законопроект зокрема:
 • вимагатиме дозвіл на перебування понад 3 місяці також від громадян ЄС. Таким чином, і громадянам Словаччини доведеться вперше мати справу з дозволом на проживання, бо в іншому випадку їм загрожуватиме штраф або навіть покарання у виді обмеження волі (це стосуватиметься і дітей віком до 15 років);
 • дискримінуватиме членів сімей громадян ЧР порівняно з сім'ями іноземних громадян з інших країн ЄС. Тобто, наприклад, одружена з чехом українка буде у гіршому становищі, ніж українська дружина словака, що проживає в ЧР (оскільки той перебуває під захистом законодавства ЄС);
 • погіршить становище іноземців із дозволом на постійне проживання. Дозвіл на постійне проживання може бути скасовано у випадку, якщо іноземці матимуть будь-яку заборгованість (це суперечить законодавству ЄС). Окрім того, Міністерство внутрішніх справ матиме онлайн-доступ до баз даних податкових органів та управлінь соціального забезпечення;
 • впроваджує категорію гастарбайтерів, тобто іноземців, які зможуть приїхати лише на один рік без права привезти з собою сім’ю. Хоча ці іноземці і будуть працевлаштовані, вони не матимуть доступ до громадського медичного страхування і не зможуть залишитися жити в Чехії та інтегруватися. Для решти іноземців спільне проживання з родиною або отримання дозволу на постійне проживання також буде обумовлено рівнем достатку (наприклад, для родині з 4 осіб передбачається наявність чистого місячний прибутку у розмірі 28 600 крон);
 • вирішуватиме ситуації, коли чиновники не виносять рішення у встановлені законом терміни, продовженням цих строків;
 • надає спецслужбам право вето при вирішенні питань щодо проживання іноземців в ЧР. У разі такої відмови іноземець не зможе навіть ознайомитись з обґрунтуванням та не буде в змозі захиститися в судовому порядку;
 • є вдвічі довший і складніший, ніж чинний закон. Він безпідставно змінює терміни і означення усталених понять і структуру чинного імміграційного законодавства, до якого іноземці та професійна громадськість вже звикли (наприклад, термін "зелена карта", до розкрутки якого багато інвестувалось, має бути змінено на "карту зайнятості").

Ми не вважаємо, що іноземці є "небезпечніші", ніж громадяни Чеської Республіки, адже людина не стає небезпечною лише тому, що вона перетнула кордон. На нашу думку, посадові особи Міністерства внутрішніх справ, спецслужб та інших відповідних органів наважуються на подібні зміни не через потенційну небезпезпеку іноземців, але тому, що іноземці мають менше прав і не здатні себе захистити. Новий закон про іноземців значно розходиться з цінностями вільного демократичного суспільства, яке чеські громадяни разом з іноземцями намагаються створити від 1989 року. Він блокує потенційний внесок іноземців у розбудову суспільства.

Ми вимагаємо, щоб цей законопроект було відхилено, а також щоб розпочалась нова дискусія за участі більшої кількості суб’єктів та без зайвого акценту на питання контролю та регулювання.

Консорціум неприбуткових організацій, що працюють з мігрантами в ЧР, приготував спільну заяву проти прийняття нового закону про перебування іноземців в актуальній редакції. Підтримайте цю заяву, підписавши он-лайн петицію.

Якщо Ви хочете підписати заяву від імені організації, будь ласка, звертайтесь за адресою office@konsorcium-nno.cz.

CHÚNG TÔI TỪ CHỐI DỰ LUẬT NGOẠI KIỀU MỚI!

Ngày 9 tháng 5 năm 2013, Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đã đề xuất một dự thảo qui định mới về cư trú của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc. Chúng tôi từ chối dự luật ngoại kiều mới này bởi chúng quá hà khắc. Dự luật này cụ thể qui định
 • Yêu cầu phải có giấy phép cư trú nếu ở lại CH Séc lâu hơn ba tháng kể cả với công dân EU. Như vậy lần đầu tiên, ngay cả công dân Slovakia, cũng sẽ phải xin cấp giấy phép cư trú nếu không họ sẽ bị phạt hoặc bị giam giữ (qui định mới có thể đưa vào trại giam cả trẻ em dưới 15 tuổi)
 • Phân biệt các thành viên gia đình của công dân Séc so với các gia đình người nước ngoài từ các nước EU khác, ví dụ như nữ người Ukraina vợ công dân Séc sẽ được ở một vị trí tồi tệ hơn người nữ Ukraina là vợ công dân Cộng hòa Slovakia sống tại CH Séc! ( Vì người này được bảo vệ bởi pháp luật EU)
 • Làm xấu đi vị trí của người nước ngoài diện thường trú (trvalý pobyt). Phép thường trú sẽ bị thu hồi nếu họ có bất kỳ khoản nợ nào ( điều này trái với luật của EU), trong khi Bộ Nội vụ có quyền truy cập trực tuyến cơ sở dữ liệu của các phòng tài chính và  Bảo hiểm Xã Hội.Thiết lập qui định đối với người lao động: theo đó người nước ngoài chỉ có thể đến làm việc trong một năm, họ không có quyền mang theo gia đình, mặc dù có việc làm, họ không có bảo hiểm sức khỏe  phổ thông (veřejné zdravotní pojištění) và sẽ không bao giờ có thể định cư tại Cộng hòa Séc và hội nhập.
 • Đối với những người nước ngoài khác, được “đón”  gia đình và tiếp cận phép thường trú với những điều kiện khá phức tạp  (ví dụ, một gia đình bốn người sẽ phải có một thu nhập ròng hàng tháng 28 600, - CZK).
 • Một vấn đề nữa là khi mà các quan chức không quyết trong thời hạn theo luật định, thì họ sẽ giải quyết bằng cách kéo dài các thời hạn đó.
 • Cho phép khi xem xét tất cả các quyết định về cư trú của Người nước ngoài được dùng quyền phủ quyết các dịch vụ tình báo: nghĩa là khi phép cư trú bị từ chối, người nước ngoài không thể biết các lý do và sẽ không thể tự bảo vệ tư pháp (bằng tòa án)
 • Dự luật mới 2 lần dài hơn và phức tạp hơn so với pháp luật hiện hành. Thay đổi một cách không cần thiết các khái niệm và cấu trúc của luật di trú hiện nay, mà người nước ngoài và các nhà chuyên môn đã quen thuộc (ví dụ, thuật ngữ "thẻ xanh", đã được đầu tư tuyên truyền rộng rãi được thay thế bằng "thẻ việc làm").

Người nước ngoài nói chung bị coi là "nguy hiểm" hơn so với công dân Séc. Người ta không thể trở nên nguy hiểm hơn chỉ vì họ vượt qua biên giới. Chúng ta có cảm tưởng rằng các quan chức của Bộ Nội vụ, cơ quan tình báo và các cơ quan đàn áp khác cho người nước ngoài không dám không chỉ vì người nước ngoài có thể nguy hiểm hơn những người khác, mà vì họ có quyền ít hơn. Dự Luật mới về ngoại kiều mâu thuẫn một cách thô thiển với các giá trị của một xã hội dân chủ tự do, mà công dân Séc và người nước ngoài đang cố gắng xây dựng từ năm 1989, và nó ngăn chặn tiềm năng được phát sinh do chính sự hiện diện của người nước ngoài tại Cộng hòa Séc.

Chúng tôi yêu cầu dự luật mới này sẽ bị từ chối hoàn toàn và bắt đầu một cuộc thảo luận mới liên quan đến nhiều chủ thể hơn và sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát và hạn chế.

Nếu bạn muốn kết nối đến việc kê khai như một tổ chức, xin liên hệ với office@konsorcium-nno.cz.

Thêm thông tin về Dự Luật ngoại kiều  mới bạn có thể được tìm thấy tại https://migraceonline.cz/cz/temata/novy-cizinecky-zakon

17. 6. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲