Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Návrh nového cizineckého zákona: zpřísnění pro každého

Návrh nového cizineckého zákona: zpřísnění pro každého

Koho a jak se dotýká návrh zcela nového zákona o pobytu cizinců, který chce prosadit ministerstvo vnitra do roku 2014? Místo dvaceti důvodů zamítnutí či neprodloužení pobytu jich má být okolo šedesáti, ubytovatelé mají platit pokutu až padesát tisíc korun při nepřihlášení ubytovaného občana EU na policii či trvalý pobyt nemusí pro jeho držitele představovat až takovou jistotu. V krátkých textech, které budou postupně doplňovány, od právníků a právniček organizací Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR se dozvíte, co se mění pro jednotlivé dotčené skupiny imigrantů a občanů ČR. Pokud nesouhlasíte, aby se výše uvedené návrhy staly součástí zákona, můžete podpořit prohlášení Konsorcia

Co by nové cizinecké zákony zpřísnily pro:
Nový cizinecký zákon - informační letáky:

Změny pro občany ze zemí mimo Evropskou unii: tisíc a jeden důvod pro zamítnutí nebo zrušení pobytu


Z víza pobyt už ne

Navrhovaný zákon přichází s radikální změnou – zavádí tzv. národní vízum. Na rozdíl od aktuální situace, kdy bylo možno z dlouhodobého víza (D) žádat na území o povolení k pobytu, nový typ tento přechod neumožní. Vízum má být tedy určeno jen k dočasnému pobytu v ČR (do 1 roku) a následnému odjezdu. Jinými slovy, jen těm, co již dopředu vědí, že v ČR nezůstanou. Přes oficiální deklarace získání tohoto jednorázového víza však nebude nijak jednodušší ani rychlejší. 

Zpřísnění dlouhodobých pobytů

Návrh počítá s tím, že kdo bude chtít do ČR jet na delší dobu podnikat či pracovat, bude žádat rovnou o povolení k dlouhodobému pobytu. U všech kategorií, včetně studentů nebo slučujících se rodinných příslušníků, dochází ke zpřísnění prokázání příjmů. Zejména u podnikání a zaměstnání ale očekávejte zásadní zpřísnění. Za účelem podnikání a zaměstnání budou vydávány tzv. karty. Zaměstnání vysoce-kvalifikovaných bude nadále pokračovat v režimu modrých karet, kterých bylo i doposud vydáno poměrně zanedbatelné množství. Každé zaměstnání, včetně těch vyžadujících nižší kvalifikaci, bude vyžadovat náročné prokazování vzdělání a způsobilosti bez ohledu na to, co (ne)bude po zaměstnancích vyžadovat jejich zaměstnavatel.

Podnikání bude u cizinců také výrazně omezeno. Podnikat bude smět jen ten, kdo v ČR zásadně investuje v rámci svého „věrohodného a proveditelného“ podnikatelského záměru. U obchodních společností (korporací) bude ministerstvo posuzovat, zda se cizinec skutečně a významně podílí na chodu společnosti. V neposlední řadě bude podnikatel také prokazovat znalost českého jazyka. Z výše uvedeného je zřejmé, že i podnikání občanů třetích zemí se zcela odděluje od obecných svobodných podmínek podnikání, které v zásadě platily doposud.

Zamítání a rušení pobytu

Povolení k pobytu může být zamítnuto/neprodlouženo/zrušeno jen v případech, které výslovně stanoví zákon. Aktuální úprava zná takových důvodů asi 20, nová počítá přibližně s 60. Už jen z tohoto srovnání je zřejmé, jaké asi budou šance pobytové oprávnění získat a jak bude těžké je udržet. U dlouhodobých pobytů, včetně účelu rodinného, bude např. důvodem zrušení, že si rodina podá žádost o přídavek na dítě. Bude-li mít cizinec jakékoliv nedoplatky na daních či pojištění, bude to důvod i ke zrušení pobytu, a to včetně pobytu trvalého.

K neudělení nebo zrušení pobytu bude dle návrhu smět docházet i z důvodů, které cizinec-účastník nijak neovlivní a za které nemůže (např. zaměstnavatel má jakékoliv nedoplatky na pojištění nebo daních).

Trvalý pobyt jako jistota?


V ČR žije zhruba 220 tisíc cizinců s trvalým pobytem, většina z nich je ze zemí mimo EU, nejvíce z Ukrajiny, Vietnamu a Ruska. Trvalý pobyt je celkem jistý pobytový status. Dává právo neomezeného přístupu k trhu práce, podnikání i všem sociálním dávkám a výhodám (včetně např. stavebního spoření). Též dává právo cestovat po zemích Schengenu a usnadňuje i přestěhování do jiného státu EU. Prokáže-li cizinec příjmy ve výši životního minima a nákladů na bydlení, může si do ČR zpravidla přivést i svou rodinu. Trvalý pobyt může být zrušen zpravidla jen kvůli závažnému deliktu, nebo pokud cizinec pobývá déle než 1 rok mimo EU. Cizinci s trvalým pobytem tedy mohou žít v ČR celkem svobodně a nemusí se bát úředníků či policistů více než se jich bojí čeští občané.

Nový cizinecký zákon by měl zhoršit postavení cizinců s trvalým pobytem, a to i těch, kteří již trvalý pobyt mají, v těchto ohledech:
 • Trvalý pobyt budou úředníci moci cizinci zrušit, pokud bude mít cizinec jakékoli nedoplatky nebo penále (což je v rozporu s právem EU), přičemž Ministerstvo vnitra má mít online přístup do databází finančních úřadů a České správy sociálního zabezpečení.
 • Možnost přivést si rodinu a žít s ní v ČR bude vyhrazena jen majetným cizincům, kteří prokáží čistý příjem (bez jakýchkoli dávek od státu) ve výši 15.400 Kč (pro jednoho rodinného příslušníka), 22.000 Kč (pro 2 rodinné příslušníky) a 28.600 Kč (pro 3 a více rodinných příslušníků); většina cizinců by tak musela s rodinným životem čekat až na získání občanství.
 • Vydání povolení k pobytu každému cizinci (již od 15 let věku) má záviset i na zpravodajských službách: pokud tyto prohlásí, že mají tajné informace svědčící o cizincově nebezpečnosti, bude pobyt cizinci nebo členu jeho rodiny bez dalšího zdůvodňování zakázán, aniž se cizinec bude moci s těmito informacemi seznámit a aniž se bude moci obrátit na soud.

Nové kontroly na trhu práce pro migranty ze zemí mimo EU


Cizinci jsou z trhu práce systematicky vytlačováni: mezi lety 2009 až 2011 poklesl počet cizinců pracujících s pracovním povolením ze 130 tisíc na zhruba 30 tisíc. Občané ze zemí mimo Evropskou unii potřebují pracovní povolení i na jakkoli drobnou brigádu, ovšem povolení se vydávají jen po předložení nostrifikace cizincova vzdělání (ač to zaměstnavatel vůbec nepotřebuje) a jen na velmi krátkou dobu, např. 6 měsíců, takže se celý proces musí neustále opakovat. Udělá-li cizinec nebo jeho zaměstnavatel v komplikovaném procesu chybu, hrozí zaměstnavateli pokuta minimálně 250 tisíc Kč a cizinci správní vyhoštění na dobu až 5 let. Zelené karty, které měly přinést slibované řešení, systém jen zkomplikovaly a téměř se nepoužívaly.

Ačkoli česká ekonomika prokazatelně cizince potřebuje, navrhuje nový cizinecký zákon další restrikce pro přístup cizinců na trhu práce:
 • Namísto dnešního jednoho filtru (pracovní povolení vydávaná úřady práce) mají být nově filtry tři:

1. právo MPSV vyřadit pracovní místo z Centrální evidence volných pracovních míst (dle § 37b zákona o zaměstnanosti)
2. závazné stanovisko úřadů práce (dle § 40 odst. 2 písm. c) nového cizineckého zákona) a
3. celkové kvóty (dle § 403 odst. 3 téhož návrhu zákona),
přičemž všechny 3 filtry se budou uplatňovat současně;

 • Doba, po kterou se bude testovat obsaditelnost volného pracovního místa uchazeče o zaměstnání, se prodlouží ze současných 30 dnů na 45 dnů;
 • Cizincům se mají zakázat pracovní cesty mimo okres, v němž mají pracovní povolení;
 • Zaměstnavatelé budou muset vedle svých ohlašovacích povinností vůči úřadu práce hlásit určité skutečnosti i Ministerstvu vnitra, a to opět pod pokutou až 50.000 Kč (viz § 231 a 241 odst. 7 návrhu nového cizineckého zákona);

Drobným podnikatelům se přestane vydávat vstupní vízum. Pobyt se povolí pouze investorům přinášejícím větší objem peněz a cizincům, kteří již v ČR pobývají a chtějí začít podnikat (těm ovšem zase zákon zakáže být vedle podnikání ještě i zaměstnán).

Změny pro občany Evropské unie – povinnost získat povolení k pobytu


Občané EU a několika dalších států (např. Švýcarska) mohou dnes pobývat v ČR zcela svobodně po jakkoli dlouhou dobu, aniž by si museli vyřizovat jakékoli povolení k pobytu. Jedná se zejména o občany Slovenska, Polska či Německa. V současnosti existuje pouze povinnost ohlásit policii místo svého pobytu; tuto povinnost však většinou plní ubytovatel cizince. Pokud cizinec z EU neporuší závažným způsobem zákon, nemusí se úředníků či policistů bát více než čeští občané.

Nyní navrhuje Ministerstvo vnitra ČR následující zhoršení postavení občanů EU

 • Občané EU by museli mít pro pobyt delší 3 měsíců povolení od Ministerstva vnitra, vůbec poprvé by tak povolení k pobytu potřebovali i občané Slovenska;
 • Při pobytu bez povolení by občanům EU hrozila pokuta a v případě odmítnutí vycestovat z ČR dokonce i zajištění v detenčním zařízení na dobu až 18 měsíců (do detencí má být možno umístit i děti mladší 15 let, a to na dobu až 90 dnů);
 • Vydání povolení k pobytu občanu EU (již od 15 let věku) má záviset i na zpravodajských službách: pokud tyto prohlásí, že mají tajné informace svědčící o cizincově nebezpečnosti, bude pobyt občanu EU bez dalšího zakázán, aniž se občan EU bude moci s těmito informacemi seznámit;
 • Podmínkou získání povolení k pobytu má být předložení tzv. dokladu o zajištění ubytování, jehož obstarání je pro cizince často velkým problémem, neboť majitelé nemovitostí se bojí cizince přihlašovat. Přitom právo EU zakazuje, aby ČR tento doklad po občanech EU vyžadovala;
 • Každý (i nepodnikatel), kdo občana EU (třeba studenta) ubytuje a neohlásí toto do 3 dnů policii, bude moci dostat pokutu až 50.000 Kč;
 • Rodinným příslušníkům občanů EU bude zakázáno podávat žádosti poštou a budou tak muset vystát fronty před úřadovnami Ministerstva vnitra, které jsou většinou pouze v krajských městech.

Diskriminace naruby: méně práv pro rodinné příslušníky občanů ČR ve srovnání s rodinnými příslušníky občanů EU


Všichni partneři cizinců, ať již jsou manžely či nikoli, čelí již dnes podezírání úředníků Ministerstva vnitra a policie, že je jejich vztah jen fingovaný, „účelový“ – motivovaný pouze cílem, aby cizinec získal povolení k pobytu v ČR. Všechny rodiny jsou prověřovány, i když již mají děti. Domů jim chodí cizinecká police, dívá se, kde spí a ptá se sousedů, co si o tomto vztahu myslí. Páry musí chodit na oddělené výslechy, kde se jich úředníci vyptávají např. na barvu oblečení při svatbě; pokud se jejich odpovědi liší, úředníci si své podezření jen utvrdí a povolení k pobytu zamítnou. Během často mnohaměsíčního nebo i několikaletého prověřování cizinec nesmí pracovat, nemá veřejné zdravotní pojištění a český občan zase ztrácí nárok na sociální dávky od státu. Řízení se vede dvakrát: nejprve o povolení k přechodnému pobytu a za 2 roky pak o povolení k trvalému pobytu.

Ačkoli šikanování smíšených rodin kritizují ombudsman i soudy, navrhuje Ministerstvo vnitra nyní další zpřísňování, a to:

 • Zavádí se tzv. diskriminace naruby, tedy rodinní příslušníci českých občanů by měli méně práv než rodiny cizinců, kteří jsou pod ochranou práva EU: např. ukrajinská manželka Čecha by měla horší postavení než ukrajinská manželka Slováka žijícího v ČR a mohla by být snáze vyhoštěna než ukrajinská manželka zde pobývajícího Ukrajince
 • Po dobu řízení by manžel-cizinec neměl právo pobývat v ČR a mohl by být nucen čekat na rozhodnutí ve své zemi původu (což by však zase učinilo nemožným prokazování opravdovosti svazku)
 • Manželu českého občana by byl zamítnut pobyt i z ryze šikanózních důvodů, např. pokud v minulosti ztratil práci nebo se v minulosti rozešel se svým předchozím partnerem
 • Oba partneři by byli povinni odpovídat na všechny otázky úředníků, a to i když by si tím mohli způsobit nebezpečí trestního stíhání, což je v rozporu s ústavně zaručeným právem zákazu sebeobviňování. Jakékoli odepření výpovědi by znamenalo automatické zamítnutí žádosti
 • Pobyt manželů českých občanů by byl závislý na stanovisku zpravodajských služeb: pokud tyto prohlásí, že mají tajné informace svědčící o cizincově nebezpečnosti, bude manželovi občana ČR pobyt bez dalšího zdůvodňování zakázán, aniž se budou moci manželé s těmito informacemi seznámit a aniž se budou moci obrátit na soud.

english

The thousandth-and-first reason to reject or cancel the residence permit (pdf)
Changes for foreigners with permanent residence permit (pdf)

What would the new Aliens Act change for foreign-born partners of Czech citizens? (pdf)

What would the new Aliens Act change for the EU citizens?(pdf)

по-ру́сски

ТЫСЯЧА И ОДИН ПОВОД ДЛЯ ОТКАЗА ИНОСТРАНЦУ В ВИЗЕ ИЛИ ЕЕ АННУЛИРОВАНИЯ (pdf)
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ С ПОСТОЯННЫМ МЕСТОМ ЖИТЕЛЬСТВА (TRVALÝM POBYTEM) В ЧЕХИИ (pdf)
ЧТО ИЗМЕНИТ НОВЫЙ ЗАКОН О ПРЕБЫВАНИИ ИНОСТРАНЦЕВ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ГРАЖДАН ЧЕХИИ (pdf)
ЧТО ИЗМЕНИТ НОВЫЙ ЗАКОН О ПРЕБЫВАНИИ ИНОСТРАНЦЕВ ДЛЯ ГРАЖДАН ЕС (pdf)


по-українськи

ТИСЯЧА І ОДНА ПРИЧИНА ДЛЯ ВІДМОВИ АБО СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ ІНОЗЕМЦІВ  (pdf)
ЗМІНИ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ІНОЗЕМЦІВ З ДОЗВОЛОМ НА ПОСТІЙНЕ ПРОЖИВАННЯ (pdf)
ЩО ЗМІНИТЬСЯ ДЛЯ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЧЕСЬКИХ ГРОМАДЯН ВНАСЛІДОК НОВОГО ЗАКОНУ (pdf)


español

MIL Y UNA RAZONES PARA EL RECHAZO O LA ANULACIÓN DEL PERMISO DE RESIDENCIA DE EXTRANJEROS (pdf)
CAMBIOS PARA LOS EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PERMANENTE (pdf)
QUÉ CAMBIARÍA LA NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA PARA LOS FAMILIARES DE LOS CIUDADANOS CHECOS (pdf)
QUÉ CAMBIARÍA LA NUEVA LEY DE EXTRANJERÍA PARA LOS CIUDADANOS DE LA U.E. (pdf)việt

Một nghìn lẻ một lý do để từ chối hoặc hủy bỏ cư trú của người nước ngoài (pdf)
THAY ĐỔI CHO NGƯỜI NGOẠI QUỐC CÓ CƯ TRÚ ĐỊNH CƯ (pdf)
BỘ LUẬT NGOẠI KIỀU MỚI SẼ THAY ĐỔI NHỮNG GÌ ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CÔNG DÂN SÉC (pdf)


монгол хэлээр

Oршин суух зөвшөөрөл олгохоос татгалзах, цуцлах 1001 шалтгаан (pdf)
ЧУ-ЫН ИРГЭНИЙ ГЭР БҮЛИЙН ГИШҮҮН ГАДААД ИРГЭНД ХАМААРАХ ӨӨРЧЛӨЛТ (pdf)
БАЙНГЫН ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРЛТЭЙ ИРГЭДЭД ХАМААРАХ ӨӨРЧЛӨЛТ(pdf)


Text byl přeložen v rámci projektu „Zahraniční zaměstnanci na trhu práce“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha. Mezinárodními partnery projektu jsou Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie.


esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk.jpg

Pavel Čižinský
Mgr. Pavel Čižinský, právník a politolog, v současné době působí jako advokát v Praze, specializuje se též na migrační právo, úzce spolupracuje s nevládní organizací Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva a s některými dalšími organizacemi. Je členem Výboru pro práva cizinců při Radě vlády ČR pro lidská práva.

 

Eva Holá
Autorka se dllouhodbě se věnovala azylovému a cizineckému právu jako právnička Organizace pro pomoc uprchlíkům, aktuálně se mu z části věnuje v advokátní kanceláři.
17. 6. 13
...nahoru ▲