Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
25. 5. 05
Zdroj: migraceonline.cz

Mezinárodní migrace a Slovensko v roce 2004

Boris Divinský se v tomto příspěvku, který je přepracovanou a rozšířenou verzí kapitoly "Zahraničná migrácia" z knihy Inštitútu pre verejné otázky "Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti", zabývá mezinárodní migrací z několika úhlů pohledu. Aktuální otázky odehrávající se v roce 2004 sleduje v delším časovém horizontu. Podrobneji se věnuje otázce nelegální migrace, převaděčství a nové situaci po vstupu Slovenské republiky do Evropské unie. Také analyzuje situaci žadatelů o azyl a slovenskou azylovou politiku. Hodnotí situaci a postavení cizinců v SR jakož i současnou migrační politiku státu. Boris Divinský je geografem a dlouhodobě se zabývá mezinárodní migrací a migračními politikami na Slovensku.

OBSAH

1. ÚVOD
2. ZAHRANIČNÉ SŤAHOVANIE SR
2.1. DEFINÍCIA, INŠTITUCIONÁLNE A PRÁVNE POZADIE
2.2. STRUČNÝ VÝVOJ V ZAHRANIČNOM SŤAHOVANÍ PO R. 1990
2.3. FUNDAMENTÁLNY PROBLÉM – EVIDENCIA
3. NELEGÁLNA MIGRÁCIA
3.1. KVANTITATÍVNY VÝVOJ A PÔVOD MIGRANTOV
3.2. PREVÁDZAČSTVO A HLAVNÉ SUBJEKTY BOJA PROTI NELEGÁLNEJ MIGRÁCII
3.3. PRÁVNY RÁMEC
3.4. SCHENGENSKÁ DOHODA A OCHRANA HRANÍC SR
4. AZYLOVÁ PROBLEMATIKA
4.1. KVANTITATÍVNY VÝVOJ A PÔVOD ŽIADATEĽOV O AZYL
4.2. PRÁVNY RÁMEC
4.3. DUBLINSKÝ DOHOVOR A EURODAC
4.4. ĎALŠIE ASPEKTY AZYLOVEJ PROBLEMATIKY V SR
4.4.1. Inštitucionálne pozadie
4.4.2. Udalosti v r. 2004: konflikt prístupov?
5. CUDZINCI S POVOLENÝM POBYTOM NA ÚZEMÍ SR
5.1. KVANTITATÍVNY VÝVOJ A PÔVOD CUDZINCOV S POVOLENÍM NA POBYT
5.2. PRÁVNE POZADIE
5.3. CUDZINCI V SR – MÝTY A REALITA
6. POSTOJE OBYVATEĽOV SR K MIGRANTOM: XENOFÓBIA, DISKRIMINÁCIA, RASIZMUS?
6.1. PRIESKUMY VEREJNEJ MIENKY
6.2. POSTOJE K ZAHRANIČNÝM MIGRANTOM V PRAXI
7. ZÁVER
POZNÁMKY
Untitled

Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Takmer tisícstranová publikácia vychádza ako v poradí deviate pokračovanie série analytických ročeniek Inštitútu pre verejné otázky a je zároveň stou publikáciou, ktorú IVO vydal od svojho založenia v roku 1997. Pod vedením editorov Miroslava Kollára a Grigorija Mesežnikova pracovalo na príprave 34 tematických kapitol 55 autorov a desiatky oponentov. Aj v roku 2004 autori Súhrnnej správy diagnostikovali súčasný stav a identifikovali možnosti pozitívneho vývoja vo viacerých oblastiach verejného života. V aktuálnom vydaní Súhrnnej správy sa spolu s tradičnými kapitolami objavili aj časti tematicky pokrývajúce šport, násilie páchané na ženách, zahraničnú migráciu, kvalitu života, populačných vývoj a štruktúru rodín na Slovensku. Súhrnná správa je stelesnením úsilia spolupracujúcich think tankov, mimovládnych neziskových organizácií, akademických a vysokoškolských pracovísk o kritickú nezávislú sociálnu analýzu slovenskej spoločnosti. Čitateľ v nej nájde doslova všetko, čo o Slovensku v roku 2004 potrebuje vedieť.

Kollár, Miroslav a Mesežnikov, Grigorij (eds.), Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti, IVO, Bratislava.

slovensko2004 (55K)

25. 5. 05
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲