Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu

Cizinci v České republice podle dat sčítání lidu
Český statistický úřad uveřejnil publikaci zaměřenou na výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2011 ve vztahu k cizincům. Pozornost je věnována nejvíce zastoupeným skupinám cizinců podle občanství a jejich sociální a demografické struktuře. Vzhledem k nové metodice sběru dat o cizincích je však důležité věnovat náležitou pozornost využitým zdrojům dat.

Počet cizinců žijících v České republice trvale narůstá a ti se tak stávají stále důležitější součástí celkové populace. Netvoří však homogenní skupinu – liší se demografickými i ekonomickými charakteristikami. Tyto údaje lze zjistit především při sčítání lidu, domů a bytů. Analýza těží z dat sčítání lidu 2011 a prezentuje stav zachycený k 26. 3. 2011.

Při sčítání 2011 byly poprvé využity administrativní zdroje dat, z nichž zejména Informační systém evidence obyvatel Ministerstva vnitra sehrál v datech o cizincích významnou roli. Tyto zdroje dat byly využity mimo jné také pro získání informací o trvalém bydlišti (v případě cizinců o místě přechodného nebo dlouhodobého pobytu). Dále byly využity pro doplnění souboru sečtených osob o osoby, které neodevzdaly sčítací formuláře, přestože je převzaly, případně je ani nepřevzaly, ale splnily podmínku pro zahrnutí do sčítání. Informace z administrativního zdroje obsahují pouze základní data o osobách – věk, rodinný stav, státní občanství. Zdaleka tak nepokrývají škálu otázek zjišťovaných sčítacím formulářem, zvyšují tím míru nezjištěných odpovědí u všech deklaratorních údajů a zkreslují tím i celkové výsledky. Zatímco ve vztahu k celkovému počtu obvykle bydlících obyvatel představuje počet osob zařazených z administrativního zdroje 3,4 % obyvatel, v případě cizinců činil tento podíl 40,4 %. Nezjištěné údaje např. o ekonomické aktivitě, vzdělání aj. v tomto rozsahu by prakticky znemožnily věrohodnou analýzu charakteristik souboru cizinců. Z tohoto důvodu je část věnovaná základním charakteristikám souboru cizinců vč. jejich územního rozmístění zpracována výlučně ve formě relativních četností za data pocházející přímo od respondentů.

Využití dopočtů z administrativních dat však má své limity. Počty občanů EU jsou v těchto registrech podhodnoceny, neboť v praxi mnozí občané EU využívají otevřenosti Schengenského prostoru a na úřadech svůj pobyt nehlásí. Na druhou stranu dopočet z administrativních dat zachytil i velkou část těch skupin cizinců, kteří v předchozím sčítání lidu 2001 nebyly zachyceny z důvodu různých bariér pro sečtení v terénu. Nárůst počtu cizinců mezi lety 2001 a 2011 tedy není tak výrazný, jak by se podle dat zdálo.

3. 10. 14
...nahoru ▲