Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Interkulturním vzděláním a prožitkem k toleranci a respektu

V rámci projektu poskytneme žákům pražských gymnázií a středních škol vzdělávací program, který tematizuje Prahu jako tradičně kosmopolitní město tvořené pestrou směsicí obyvatel rozličných národnostních, kulturních či sexuálních identit.

Jak se vyvíjelo vzájemné soužití Pražanů? Kdo všechno v Praze žije dnes a co o sobě vlastně víme? Odpovědi na tyto otázky žáci hledat prostřednictvím aktivit, které kombinují zážitkovou pedagogiku s projektovou výukou. Projekt je zaměřený na prevenci xenofobie, rasismu a homofobie.


Realizace projektu: 1.9.2016-30.6.2018

Donor: Evropské strukturální a investiční fondy, Operační program Praha - Pól růstu ČR

Klíčová slova: normalita, identita, menšiny, stereotypy, projektová výuka

Koordinátor: Jan Dítko, jan.ditko(et)mkc.cz

V interaktivních workshopech na téma migrace, soužití Romů s majoritou, postoji k subkulturám či sexuálním menšinám se žáci seznámí s pojmy jako je identita, národ, majorita či menšiny. Porozumí mechanismům vzniku negativních stereotypů, roli médií v tomto procesu a uvědomí si historickou proměnlivost hranic mezi normalitou a jinakostí. Workshopy, jejichž smyslem je rozvoj kritického myšlení a argumentačních dovedností studentů, využívají nejnovější trendy v interkulturním vzdělávání, osobnostně sociální výchově a zážitkové pedagogice.

Žáci též získají možnost účastnit se tematických procházek a exkurzí do institucí, jako je Český Rozhlas, Centrum současného umění DOX, Ústav pro studium totalitních režimů, Centrum audiovizuální historie Malach, Společnost pro queer paměť či Integrační centrum Praha.

Společně s nimi budou žáci realizovat vlastní žákovské projekty. Jejich smyslem je podnítit žáky k samostatnému zpracování některého z témat vzdělávacího programu a rozvíjet jejich poznání a zkušenosti praktickou činností a experimentem. Výstupy žákovských projektů budou představeny na závěrečném jarmarku projektů a publikovány na webu.

Vzdělávací program doplňuje vzdělávací oblast Člověk a společnost či Společenskovědní vzdělávání, případně průřezová témata jako Občan v demokratické společnosti, Multikulturní výchova, Mediální výchova či Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.

Součástí vzdělávacího programu je rovněž vzdělávací modul pro pedagogické pracovníky zaměřený na posílení kompetencí v oblasti multikulturní výchovy a projektového vzdělávání.


CZ_RO_B_C_orez.jpg     Praha.jpg
Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci OP Praha - Pól Růstu.


Výstupy projektu:

Interkulturním vzděláváním k toleranci a respektu - metodika

Interkulturním vzděláváním k toleranci a respektu - metodika

Přinášíme vám dva zajímavé materiály, vzniklé v rámci projektu Interkulturním vzděláváním k toleranci a respektu....
(29. 11. 17)Česká republika
...nahoru ▲