Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
29. 8. 13
Zdroj: migraceonline.cz

Zpráva o stavu lidských práv 2012

Zpráva o stavu lidských práv představena Radou vlády pro lidská práva poskytuje detailní informace o lidskoprávním vývoji v České republice v minulém roce. Správa informuje o situaci v oblasti ochrany a dodržování lidských práv s cílem poskytnou nezaujatý a kritický pohled na problémy, které je třeba řešit. Zpráva konstatuje, že v roce 2012 došlo v České republice v oblasti lidských práv k mnohým pozitivním posunům skrze novou právní úpravu i judikaturu. Zároveň však stále přetrvávají některé dlouhodobě neřešené problémy.

Zpráva je rozdělena do dvou okruhů – obecná a zvláštní část. První se věnuje institucionálnímu zajištění ochrany lidských práv a mezinárodní dimenzi této problematiky. Zvláštní část je strukturovaná do jednotlivých tematických okruhů zaměřenými na občanská a politická práva, právo na soudní a jinou právní ochranu, zacházení s osobami omezenými na svobodě, hospodářská, sociální a kulturní práva, diskriminaci, práva dětí a práva a postavení cizinců.

Ve věci oblasti práva cizinců došlo podle zprávy k posílení řady opatření, ale některé problémy zůstaly otevřené. Mezi ně patří průtahy v pobytových řízeních či fungování systému VISAPOINT. Restriktivní státní politika v zahraniční zaměstnanosti prostřednictvím interních právních aktů bez zákonné opory může vést k nárůstu ilegálního zaměstnávání. Zlepšuje se ochrana cizinců před obchodováním s lidmi a pracovním vykořisťováním, avšak jejich politická participace zůstává stále omezená. Přetrvává i problematický přístup ke zdravotní péči u některých skupin cizinců vyloučených z veřejného zdravotního pojištění.

Podle zprávy se politika integrace v roce 2012 soustředila na opatření ke zvýšení informovanosti cizinců a podpoře jejich samostatnosti ve všech etapách integračního procesu. Ministerstvo vnitra mimo jiné podpořilo zpracování projektu informací pro cizince ve formě balíčku předodjezdových informací.

Nová úprava získávání státního občanství přináší kroky pozitivní, ale i sporné jako např. určování otcovství genetickými testy či podmínky pro nabývání občanství dětmi rodičů-apatridů. V návaznosti na rozsudek Evropského soudu pro lidská práva bude nutno zavést pravomoc soudu nařídit okamžité propuštění azylantů z přijímacího střediska, pokud zde budou zadrženi protiprávně. U cizinců před vyhoštěním je problematické nedostatečné využívání alternativ k detenci i umísťování nezletilých a rodin s dětmi do zařízení pro zajištění cizinců. Řešení některých problémů by podle Rady měla přinést nová komplexní úprava cizineckého práva připravovaná v roce 2013.

29. 8. 13
Zdroj: migraceonline.cz
...nahoru ▲