Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci

Zpráva o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006

Souhrnná zpráva z projektu RAXEN o stavu rasismu, xenofobie a antisemitismu v České republice v roce 2006 vychází z národních oficiálních i neoficiálních zdrojů a zdrojů mezinárodních organizací a sítí, které sledují diskriminaci v České republice (Amnesty International, ENAR). Byla zpracována Člověkem v tísni, o.p.s. ve spolupráci s dalšími partnery.


Ze shrnutí:

Česká legislativa nadále nedovoluje získávat a shromažďovat údaje o etnických menšinách a etnickém původu a ve většině sledovaných oblastí není diskriminaci možné statisticky sledovat na základě oficiálních dat. Nejdůležitějším zdrojem informací tak zůstávají kvalitativní výzkumy nestátních neziskových organizací, výzkumných a univerzitních pracovišť a médií. Nejvýznamnějším takovým výzkumem byla v roce 2006 Analýza sociálně vyloučených romských lokalit, která poskytuje cenné informace o aktuálním stavu diskriminace ve většině sledovaných oblastech.

Téměř veškeré relevantní zdroje se shodují na tom, že mezi skupiny nejvíce ohrožené diskriminací v České republice patří Romové, a to zejména ti, jenž žijí v sociálně vyloučených lokalitách. Česká vláda se rozhodla pro inovaci v řešení tohoto problému, silnou motivací je budoucí finanční podpora z Evropského sociálního fondu.

V průběhu roku 2006 byla zahájena řada inovativních projektů podpořených právě z prostředků Evropského sociálního fondu. Lze předpokládat, že jejich realizace bude mít pozitivní vliv na potírání diskriminace. Vzhledem ke krátké době, která uplynula od jejich zahájení, je však zatím předčasné hodnotit jejich skutečný dopad.

V České republice stále nebyla transponována Směrnice Rady EU 2000/43/EC o rasové rovnosti. Záměrem bylo transponovat ji prostřednictvím jediného univerzálního právního předpisu, tzv. Antidiskriminačního zákona. Ten však byl v průběhu roku 2006 Parlamentem ČR odmítnut a ochrana proti diskriminaci tak zůstává ve všech sledovaných oblastech (s výjimkou zaměstnanosti) roztříštěná.

V rámci jednotlivých sledovaných oblastí byly v průběhu roku 2006 zaznamenány následující nejvýznamnější události:

Legislativa

- Směrnice Rady EU 2000/43/EC o rasové rovnosti a 2000/78/EC o rovnosti v zaměstnání dosud nebyly plně transponovány do českého právního řádu.

- Směrnice Rady EU 2003/109/EC o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, byla již plně transponována do českého právního řádu.

- Novela občanského zákoníku týkající se nájmu bytu (zákon č. 107/2006 Sb.) by ve svém důsledku potenciálně mohla mít diskriminační účinky. Tato novela přináší zásadní změny týkající se zejména výpovědi z nájmu bytu.

Zaměstnanost

- Romové jsou nejvýznamnější skupinou obyvatel postiženou diskriminací na trhu práce. Jako klíčový nástroj boje proti této diskriminaci byl pro budoucí období identifikován Evropský sociální fond.

- Byl přijat nový zákoník práce, který implementuje některá ustanovení týkající se zákazu diskriminace v oblasti pracovně právních vztahů z evropské směrnice 2000/43/EC. Oblast zaměstnanosti je tak jedinou, kde existuje ucelená ochrana proti diskriminaci.

Vzdělávání

- Odborné studie potvrzují přetrvávající trend segregace romských žáků. Druhým rokem je v platnosti nový školský zákon, který zrušil zvláštní školy a nahradil je školami speciálními. V řadě případů se však ukazuje, že tato změna byla pouze formální.

- Evropským soudem pro lidská práva bylo rozhodnuto v kauze „D.H. a ostatní versus Česká republika“. Verdikt soudu představuje precedens a potvrzuje, že diskriminace ve školství je velmi obtížně prokazatelná.

Bydlení

- Pokračuje trend vytváření sociálně vyloučených, převážně romských lokalit (ghett) na okrajích měst.

- Mechanismus vytváření sociálně vyloučených lokalit (ghett) byl v průběhu roku 2006 popsán v několika kvalitativních studiích.

Rasově motivované násilí a kriminalita

- V České republice stále není možné sledovat etnicitu obětí a pachatelů rasově motivované kriminality. Na základě oficiálních statistik je pouze sledován případný rasový motiv deliktů. Míra rasově motivované kriminality zůstává v roce 2006 víceméně konstantní.

- Neexistuje žádný nezávislý subjekt, který by systematicky monitoroval rasově motivovanou kriminalitu a etnicitu pachatelů a obětí.

- Neexistuje žádný program podpory zaměřený specificky na oběti rasově motivované kriminality.

15. 12. 06
...nahoru ▲