Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
15. 6. 14
Zdroj: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR)
Téma: Integrace

Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha-Libuš

Uváděná studie byla zadána v roce 2013 Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a to v návaznosti na předchozí výzkumy z let 2011 a 2012. Cílem studie je zmapovat procesy, které ovlivňují soudržnost lokality MČ Praha-Libuš se zaměřením na prostorovou rezidenční segregaci.

V roce byla na základě spolupráce ministerstva vnitra a ministerstva pro místní rozvoj zpracována případová studie, týkající se rezidenční segregace a integrace cizinců se specifickým zaměřením na Vietnamce. Pro tuto studii byla vybrána lokalita Praha – Libuš a to z důvodu významné koncentrace ekonomických aktivit ve vietnamských migrantů v lokalitě Sapa a vnímání konfliktních situací mezi původním obyvatelstvem a Vietnamci. Cílem „Případové studie rezidenční segregace v Praze-Libuši“ bylo především shromáždění základních vstupních informací o zvoleném území s důrazem na bydlení a další aktivity cizinců. Velká pozornost byla věnována reprezentaci cizinců v komunikačních médiích včetně sociálních sítí a identifikaci klíčových aktérů spojených s problematikou cizinců, jejich ekonomických a kulturních aktivit, bydlení, segregace a integrace. Tato studie byla v roce 2012 rozšířena o diskuzi hlavních míst koncentrace bydlení cizinců v souvislosti s rozdílným způsobem myšlení a vnímání sociálního statusu mezi Čechy a Vietnamci. Výsledky studie byly prezentovány a diskutovány na třech seminářích, z nichž dva byly pořádány ve spolupráci s městskou částí Praha-Libuš.

V roce 2012 byla ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s ministerstvem vnitra studie rozšířena o další navazující studie. První studie „Sídelní segregace v lokalitě MČ Praha-Libuš“ se zaměřila na identifikaci lokalit koncentrace bydlení cizinců v MČ Praha-Libuš spolu s vyhodnocením stavu a procesu rezidenční segregace Vietnamců. Druhá studie „Kušniráková, T., Plačková, A., Tran Vu, V.A. (2013) Vnitřní diferenciace Vietnamců - pro potřeby analýzy segregace cizinců z třetích zemí“ představila Vietnamce v určeném území jako nehomogenní komunitu, ale z hlediska ekonomického postavení jako vnitřně sociálně diferencovanou skupinu.

V souvislosti s problematikou rezidenční segregace, poukázaly výzkumy z let 2011 a 2012 na důležitost pochopení soužití původní populace a vietnamských imigrantů s důrazem na mechanismy lokální integrace a vzniku sociálních konfliktů. V červnu 2013 proto zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky studii „Vztahy mezi majoritou, vietnamskou menšinou a dalšími národnostními skupinami v MČ Praha- Libuš" s cílem zmapovat a vyhodnotit minulé i současné události a procesy posilující i narušující soudržnost obyvatel této městské části.

Studie postihuje trendy vývoje v lokalitě, jejich podmíněnosti, a možnosti podpory integrace a prevence sociálních konfliktů. Jejím smyslem je rozšíření stávajících poznatků s cílem předpovídat a zmírňovat nežádoucí důsledky sociální a etnokulturní diferenciace při prevenci vzniku prostorové rezidenční segregace.

Studie je dostupná ke stažení níže.

15. 6. 14
Zdroj: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Centrum pro výzkum měst a regionů (CVMR)
Téma: Integrace
...nahoru ▲