Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
23. 6. 05

Problémy na úřadovně cizinecké policie v Praze (tisková zpráva)

Na obecně nízkou úroveň jednání na úřadovnách cizinecké policie i na traumatizující zkušenosti cizinců, které spočívají zejména v nedostatečném poskytování informací a v přehlíživém a arogantním jednání policistů, veřejný ochránce práv opakovaně upozorňoval, a sice ve svých souhrnných zprávách o činnosti v roce 2002 a 2003.
V březnu letošního roku se potom v návaznosti na jeden konkrétní podnět a na své dosavadní poznatky rozhodl zahájit šetření ve věci podmínek a úrovně jednání na úřadovně cizinecké policie v Praze.

V této souvislosti provedl veřejný ochránce práv dne 4. dubna 2005 místní šetření a zjistil, že situace na Oddělení cizinecké policie Praha, pracoviště Olšanská 2, odporuje principům dobré správy a ve vztahu k cizincům je ponižující, nedůstojná a do budoucna neúnosná.

Jako mimořádně alarmující vyhodnotil především situaci ve vchodě D, kde se vyřizují dlouhodobé pobyty, víza k pobytu nad 90 dnů, potvrzení ke sňatku pro cizince třetích zemí, potvrzení o pobytu pro cizince třetích zemí a hlášení ztráty dokladů. Kapacita čekací místnosti je naprosto nedostatečná; místnost byla zcela přeplněna obrovským množstvím cizinců, kteří zde čekají několik hodin, někdy i celý den, a to bez jakékoli záruky, že přijdou v daný den na řadu. Číselný pořadník, který by do celého systému mohl vnést řád a ušetřit čas čekajícím cizinců, v době místního šetření nefungoval, což podle vyjádření cizinců není nic neobvyklého. Jednotlivé kanceláře před nimiž se naprosto neorganizovaně tlačily desítky či spíše stovky cizinců nebyly jasně a srozumitelně označeny a vše zde působilo velmi chaotický dojmem. Během místního šetření bylo hovořeno s čekajícími cizinci, kteří potvrdili, že stávající situace není ničím výjimečným a že pokud chce člověk něco vyřídit, musí se smířit s tím, že zde stráví mnoho hodin (často i opakovaně) za zcela nedůstojných a ponižujícími podmínek. Snad jediným pozitivním zjištěním bylo v daném případě to, že zde cizinci měli volně k dispozici v podstatě veškeré potřebné formuláře a tiskopisy.

V den místního šetření byly úřední hodiny na Oddělení cizinecké policie Praha, Olšanská 2, od 7. 30 do 11.30 hod a od 12.15 do 15.00 hod., přičemž i na jejich konci, krátce před 15 hod., byla čekací místnost ve vchodě D poměrně značně zaplněna cizinci, jejichž potřeby nebyly uspokojeny.

Situace ve vchodě B, kde byla vyřizována veškerá agenda týkající se občanů zemí Evropské unie, včetně jejich rodinných příslušníků, a žádosti o trvalý pobyt cizinců ze třetích zemí, byla během místního šetření o něco málo lepší, a to především díky tomu, že číselný pořadník fungoval a že zde byl podstatně menší počet čekajících cizinců než ve vchodě D.

V návaznosti na tyto skutečnosti inicioval veřejného ochránce práv jednání se zástupci Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha a Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, které je orgánem s celostátní působností plnícím řídící a kontrolní funkce v daném resortu. Jednání se uskutečnilo dne 3. června 2005 a zástupci výše uvedených orgánů cizinecké policie reagovali na kritické poznatky veřejného ochránce práv sdělením některých opatření k nápravě, která již byla přijata, přičemž opakovaně poukazovali na nedostatek personálu a materiálního zabezpečení pro výkon dané agendy s tím, že Praze je hlášeno k pobytu velký počet cizinců (cca 75 000).

Přijatá opatření, která by měla přispět k odbřemenění přetížené služebny na Olšanské ulici, lze shrnout následně:

  • přestěhování Oddělení cizinecké policie Praha - východ do Zdib a přesun části agendy (např. veškerá agenda států EU) do uvolněných prostor na ulici Sdružení (Praha 4);

  • prodloužení úředních hodin (po – čt od 7.30 do 19 hod.);

  • sobotní výpomoc z ostatních oddělení cizinecké policie v rámci Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha;

  • výpomoc studentů z policejní školy přidělených na praxi (cca 18 osob);

  • zřízení informační linky.

Další opatření, která by měla být přijata, jakožto výsledek jednání veřejného ochránce práv v předmětné záležitosti, jsou tato:

  • informování cizinců (prostřednictvím internetu na www.mvcr.cz), že žádost o vízum, resp. jeho prodloužení je možné podat i poštou;

  • informování cizinců (prostřednictvím internetu na www.mvcr.cz) o tom, zda je jejich žádost již vyřízena a kdy se mají dostavit na služebnu pro převzetí víza.

Další požadavek veřejného ochránce práv, kterým je zajištění stálého pracovního místa pro zřízenou informační linku tak, aby mohla fungovat nejen v češtině, ale i v jiném jazyce (zejména rusky a anglicky), je v současné době v jednání.

Závěrem lze ve světle výše uvedeného vyjádřit přesvědčení, že přijetí a důsledná aplikace těchto opatření přispěje ke zlepšení současné situace a k vyššímu standardu jednání s cizinci na úřadovně cizinecké policie v Praze na Olšanské ulici.

V Brně dne 8. června 2005

JUDr. Otakar Motejl

veřejný ochránce práv

23. 6. 05
...nahoru ▲