Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
13. 5. 04

Dušan Drbohlav: Migration Trends in Selected EU Applicant Countries

Mezinárodní organizace pro migraci (IOM Vídeň), organizace zastávající názor, že z humánní a systematizované migrace těží migranti i společnost, vypracovala v rámci projektu Evropské komise na počátku roku 2004 šestidílnou publikaci s názvem Migrační trendy ve vybraných přistupujících a kandidátských zemích EU (Migration Trends in Selected EU Applicant Countries). Obsáhlá studie si klade za cíl analyzovat a porovnat migrační trendy přistupujících a kandidátských zemí s novodobými trendy členských států Evropské unie (stav do 1.5.2004). Předmětem studie bylo celkem 6 států (Bulharsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Polsko a Česká republika), přičemž každému z nich je věnována samostatná publikace. Publikaci o ČR, za přispění odborníků, zástupců mezinárodních a neziskových organizací, zpracoval Docent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy - Dušan Drbohlav.

Studie poskytuje komplexní pohled na azylovou a migrační politiku České republiky (zejména mezi lety 1997-2002), dále detailně rozebírá nedostatky v koncepci integrace imigrantů v ČR, popisuje současné migrační trendy a v neposlední řadě hodnotí dopady mezinárodní migrace na českou společnost. Součástí studie je i analýza slabých stránek v oblasti integrace dětí přistěhovalců do českého vzdělávacího systému a české společnosti. Studie vychází ze zkušeností autora, statistických dat, početných studií a rozhovorů s odborníky na migrační a integrační otázky.

Studie dává odpověď na následující otázky:

-Jak novodobé migrační trendy ovlivňují obce a regiony ČR?
-Jak vypadá integrace imigrantů do české společnosti, kde v předchozích 150 letech nad imigrací převažovala emigrace?
-Jaká konkrétní opatření vláda ČR v minulých letech na poli azylové a migrační politiky implementovala a která připravuje?
-Stává se ČR postupně zemí cílovou – co lze očekávat po květnu 2004?

Podrobnou analýzou migrační reality podle autora studie Dušana Drbohlava nutně dospějeme k názoru, že ČR se ve svých soudobých migračních trendech nápadně podobá rozvinutým západním zemím. Konkrétně má na mysli tyto aspekty:
-počet imigrantů,
-země původu,
-směr migračních toků,
-mechanismy, za kterých je migrace uskutečňována,
-podobu a strategii migračních politik včetně praxe.

Bližším studiem jednotlivých aspektů migrace zaznamenáme podobnosti mezi členskými státy EU, přistupujícími a kandidátskými zeměmi (stav k 1.5.2004) také v motivech migrace, přetrvávajících legislativních nedostatcích národních politik (např. diskriminace vůči zahraničním pracovníkům) a existenci předsudků majoritní společnosti vůči přistěhovalcům. Pokud jde o motivy migrace, tak převládají ekonomické důvody. Nejčastějšími cílovými destinacemi pracovních migrantů jsou industrializovaná centra a pohraniční oblasti.

Publikace Migration Trends in Selected EU Applicant Countries se zaměřením na Českou republiku je dobrou příručkou pro každého, kdo se o azylovou a migrační politiku ČR zajímá na pokročilé úrovni. Publikace je doplněna četnými tabulkami, které názorně dokreslují migrační realitu v České republice.

Publikace je brožovaná, má 136 stran a je k dispozici v knižním fondu Multikulturního centra Praha.


13. 5. 04
...nahoru ▲