Migraceonline.cz

Portál pro kritickou diskuzi o migraci
10. 1. 12
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace

Zpráva pro účastníky české části mezinárodního výzkumného projektu PIDOP - procesy, které ovlivňují demokratické občanství a participaci mezi menšinami a majoritou

Cílem této zprávy je stručně informovat o prvních výsledcích dotazníkového šetření projektu PIDOP (Processes influencing Democratic Ownership and Participation)

PIDOP je mezinárodní výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci Sedmého rámcového programu. Je zaměřen na zkoumání procesů, které ovlivňují demokratické občanství a participaci v osmi Evropských zemích - Belgii, České republice, Itálii, Německu, Portugalsku, Švédsku, Turecku a Velké Británii. Za Českou republiku je výzkum prováděn Fakultou sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně.

Projekt je interdisciplinární povahy a vychází z oborů psychologie, politologie, sociologie, sociální politiky a pedagogiky. Východiskem výzkumu je studium psychologie jednotlivců, a proto se zaměřuje především na zkoumání psychologických procesů, skrze něž působí přímé sociální a kontextuální faktory na občanskou angažovanost a participaci. Cílovou skupinou jsou mladí lidé v období adolescence a mladé dospělosti včetně mladých příslušníků menšin. V České republice věnujeme pozornost, vedle majority, rovněž příslušníkům romské a ukrajinské menšiny. Empirický výzkum proběhl ve dvou etapách - kvalitativní skupinové rozhovory a následné dotazníkové šetření.

V první kapitole zprávy je představen výzkumný vzorek; v následujících kapitolách jsou potom uvedeny formou grafů popisné statistiky pro vybrané občanské postoje a chování.

10. 1. 12
Zdroj: migraceonline.cz
Téma: Integrace
...nahoru ▲